Participation of city residents in the ongoing activities of public transportation providers

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Udział mieszkańców miasta w bieżącej działalności podmiotów świadczących usługi transportu publicznego

Abstract

The organization and management of public transportation is one of the most important responsibilities of local authorities. In view of the dynamically changing conditions of modern cities’ transportation policies, actions in this area pose a challenge, involving the standardization of transportation and its adjustment to the transportation needs and expectations of residents not only of individual cities, but of entire metropolitan areas. One of the ways to tailor transportation to the needs of residents is to continuously coordinate on the basis of diagnosis and analysis of residents’ demands. Public transportation passenger councils provide a forum for exchanging views on this issue. In Poland, only the authorities of Warsaw have thus far decided to establish such a body.
Organizacja i zarządzanie transportem publicznym jest jednym z najważniejszych zadań władz lokalnych. Ze względu na dynamicznie zmieniające się warunki polityki transportowej nowoczesnych miast, działania w tym zakresie stanowią wyzwanie, polegające na standaryzacji transportu i jego dostosowaniu do potrzeb i oczekiwań transportowych mieszkańców nie tylko poszczególnych miast, ale całych obszarów metropolitalnych. Jednym ze sposobów dostosowania transportu do potrzeb mieszkańców jest ciągła koordynacja na podstawie diagnozy i analizy wymagań mieszkańców. Rady pasażerów transportu publicznego stanowią forum wymiany poglądów na ten temat. W Polsce tylko władze Warszawy zdecydowały się dotychczas na powołanie takiego organu.

Description

Sponsor

Keywords

urban public transportation management, functional areas of large cities, civic participation, miejskie zarządzanie transportem publicznym, obszary funkcjonalne dużych miast, uczestnictwo obywatelskie

Citation

Przegląd Politologiczny, 2018, nr 4, s. 63-77.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego