Deprecjacja kobiet w uwarunkowanych stereotypowo wypowiedziach mężczyzn w polskich dyskursach politycznych w latach 2016–2017

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-04-20

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Methodology of Political Science. The case of Eurasianism

Abstract

Celem artykułu jest przeanalizowanie językowych sposobów jawnej deprecjacji kobiet przez polskich polityków i publicystów w kontekście wypowiedzi wymierzonych przeciwko zaostrzeniu przepisów o aborcji. Osoby sprzeciwiające się zmianom w tej ustawie zdecydowały się na organizację manifestacji ulicznych, nazwanych „czarnymi protestami”. Zdecydowaną większość manifestantów stanowiły kobiety. Seksualność człowieka postrzegana jest między innymi przez pryzmat kultury, w której stereotyp odgrywa dominującą rolę. W polskim dyskursie publicznym kobieta jest obrazowana przede wszystkim w oparciu o dwa stereotypy: matki i feministki. Stały się one podstawą metodologicznej konstrukcji tego artykułu. Analizie zostały poddane wypowiedzi odnoszące się do wartościowania poglądów i postaw kobiet biorących udział w akcjach protestacyjnych. Z badanych tekstów wynika, iż w dyskursie politycznym coraz trudniej o zachowania oparte na normach obowiązującej dotychczas grzeczności językowej. Batalia pomiędzy mężczyznami a kobietami nie zawsze odbywa się z zachowaniem zasad kultury i wzajemnego szacunku. Choć wydaje się, że dostęp do powszechnego udziału polskich kobiet w przestrzeni politycznej został otwarty, to przytoczone przykłady pokazują, że w rozumieniu wielu parlamentarzystów polityka to wciąż „męska sprawa”: podstawowe ustalenia zapadają pomiędzy mężczyznami, tylko oni wiedzą, co jest ważne. Stereotypowo mężczyźni są racjonalni, kobiety natomiast kierują się głównie emocjami. W ostatnich latach można jednak zauważyć, iż mężczyźni dyskredytują kobiety za pomocą technik, które wcześniej przypisywano głównie kobietom, gdyż to cecha „słabego” (słaby broni się emocjonalnie). Świadczy o tym choćby silna wulgaryzacja języka przytoczonych w niniejszym artykule wypowiedzi polityków-mężczyzn.
My intention in this article was to show lexical and apparent techniques of women depreciation by Polish politicians and journalists in the context of the statements against tightening the abortion law. People resisting changes in this act decided to organize street demonstrations in Poland, called “black protests”. A significant amount of the protestators were women. A human sexuality is perceived in the context of culture where stereotype plays a vital role. In Polish public discourse a woman look is based on two stereotypes: “mother” and “feminist”. They were methodological basis of this article construction. It is becoming increasingly difficult to find in a political discourse attitudes based on courtesy. This battle between men and women not always happens in accordance with good manners and respect. Although it looks as access to common women contribution in public life has been opened, mentioned statements show that – in many politician’s opinions – politics is still “male business”. Stereotypically, men are rational and women are very emotional. But in recent years we may notice that men discredit women by techniques which formerly attributed to women, because it is the main feature of “weak people” (a weak human defends oneself emotionally). This is revealed for instance by the vulgarization of political language (especially male politician’s statements which were quoted in this article).

Description

Sponsor

Keywords

dyskurs polityczny, język polityki, strategie komunikacyjno-językowe, stereotyp, deprecjacja oponenta, political discourse, the language of politics, linguistic and communicative strategies, stereotype, depreciation of opponent

Citation

Przegląd Politologiczny 2021, nr 1, s. 39-57.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego