Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2013, nr 3

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Proces w sprawie zbrodni ludobójstwa dokonanej przez Niemców na cywilnych mieszkańcach Kostrzyna w dniu 20 października 1939 r.
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013) Labijak, Mikołaj
  Zasadniczym celem artykułu jest opisanie przyczyn i przebiegu masowej zbrodni dokonanej przez oddziały niemieckie na mieszkańcach Kostrzyna i okolic (Wielkopolska) w dniu 20 października 1939 r. oraz sprawozdanie z powojennych działań mających na celu doprowadzenie do uznania owej zbrodni za ludobójstwo. Wstępem do wskazanego zagadnienia jest pierwsza część artykułu, prezentująca ogólną charakterystykę zbrodniczej działalności Niemców podejmowanej w ramach Operacji „Tannenberg”, będącej częścią Generalnego Planu Wschodniego. Założeniem tego przedsięwzięcia było przygotowanie „przestrzeni życiowej” dla Niemców, w szczególności poprzez eksterminację warstw przywódczych polskiego społeczeństwa. Opracowanie wskazuje na formy działalności, sposoby dokonywania masowych mordów oraz podmioty odpowiedzialne za stronę wykonawczą. Analizowanym obszarem geograficznym jest tzw. „Kraj Warty”, w obrębie którego położone było miasto Kostrzyn. W artykule wskazano na podłoże historyczne zbrodni w Kostrzynie, jej podstawę prawną oraz przebieg „procesu” i egzekucji. Kluczową ostatnią część opracowania stanowi opis powojennych postepowań z lat 1967-2007, mających na celu ustalenie okoliczności zbrodni oraz wskazanie winnych jej popełnienia.
 • Item
  Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia w Kodeksie zobowiązań – rzeczywista potrzeba czy konserwatyzm?
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013) Kruszyńska, Joanna
  Negotiorum gestio, czyli prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, jako źródło zobowiązania powstało w prawie rzymskim. Było rozwiązaniem unikalnym na tle innych praw antycznych nieznających podobnej konstrukcji, stanowiącym odpowiedź na konkretne potrzeby życia codziennego. Współcześnie prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia istnieje w systemach prawnych pozostających pod wpływem tradycji romanistycznej. W common law wykształciły się jedynie fragmentaryczne namiastki tej instytucji. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia zostało po raz pierwszy wprowadzone do polskiego porządku prawnego w Kodeksie zobowiązań z 1933 r. Regulacja ta, z niewielkimi zmianami, weszła następnie do obowiązującego Kodeksu cywilnego z 1964 r. Pomimo swej osiemdziesięcioletniej obecności w polskim systemie prawnym instytucja ta jest praktycznie nieznana społeczeństwu, a badanie orzecznictwa i wypowiedzi doktryny uwidacznia często niezrozumienie konstrukcji i brak szerszej refleksji nad nią. Wobec powyższego powstaje pytanie: czy recepcja zobowiązania z tytułu negotiorum gestio do Kodeksu zobowiązań była efektem pogłębionej analizy nad potrzebą jego istnienia czy raczej wynikiem konserwatyzmu? W niniejszym artykule autorka odpowiada na to pytanie analizując przyczyny recepcji oraz kształt i użyteczność instytucji prowadzenia cudzych praw bez zlecenia w Kodeksie zobowiązań. Na koniec, w oparciu o dorobek nauk humanistycznych i społecznych, przeprowadzona została ocena regulacji z punktu widzenia uwarunkowań związanych z ochroną postaw altruistycznych.
 • Item
  Udział prawników poznańskich w pracach Komisji Kodyfikacyjnej RP nad ujednoliceniem prawa prywatnego w latach 1919-1939
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013) Kola, Jarosław
  W 2013 r. upłynęła 80. rocznica powstania Kodeksu zobowiązań, a więc aktu prawnego, który do dzisiaj uchodzi za jeden z najdoskonalszych owoców polskiego prawoznawstwa. W związku z tą rocznicą autor podjął badania nad procesem kodyfikacji prawa prywatnego w okresie II RP. Celem opracowania jest podsumowanie i usystematyzowanie ustaleń polskiego prawoznawstwa w zakresie udziału prawników poznańskich w procesie ujednolicania prawa zobowiązań. W opracowaniu czytelnik odnajdzie obszerny przegląd bibliograficzny dotyczący zagadnienia, informacje na temat poznańskich prawników uczestniczących w pracach Komisji Kodyfikacyjej RP oraz funkcjach jakie w niej pełnili.
 • Item
  Nieistniejące uchwały zgromadzeń spółek kapitałowych
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013) Chudziński, Bartosz
  Artykuł traktuje o kontrowersyjnej na gruncie polskiego prawa konstrukcji uchwał nieistniejących. Rozważając dopuszczalność i zasadność stosowania tej konstrukcji przytoczone zostają zarówno przepisy Kodeksu handlowego z 1934 r., jak i obecnie obowiązującego Kodeksu spółek handlowych. Na ich tle zestawione zostają wyrażane w doktrynie poglądy aprobujące i sprzeciwiające się stosowaniu tej konstrukcji. Konkluzją rozważań jest odrzucenie możliwości stosowania konstrukcji uchwał nieistniejących z uwagi na brak wyraźnych kryteriów rozgraniczania wadliwych uchwał na nieważne i nieistniejące oraz zagrożenie pewności obrotu spowodowane nieograniczoną podmiotowo i temporalnie możliwością wytaczania powództwa z art. 189 k.p.c.
 • Item
  Charakter prawny uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013) Chudziński, Bartosz
  Przedmiotem artykułu jest analiza charakteru prawnego uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. W odniesieniu do powszechnie aprobowanej w doktrynie teorii czynności prawnej, omówione zostają takie zagadnienia jak: element oświadczenia woli w uchwałach, podmiot podejmujący uchwałę oraz charakter skutków, jakie wywołuje uchwała. W oparciu o tak zarysowane zagadnienia, przedstawione zostają zarówno poglądy opowiadające się za, jak i przeciw uznaniu uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych za czynności prawne. Konkluzją rozważań jest przyjęcie, że uchwały te stanowią czynności prawne, o ile zmierzają one do wywołania skutków prawnych. Przy czym uznać należy je za czynności prawne charakterystyczne, do których przepisy Kodeksu cywilnego powinny znajdować zastosowanie jedynie odpowiednio.
 • Item
  Małoletni a rachunek bankowy
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013) Chorzępa, Marta
  Zagadnienie rachunku bankowego dla małoletniego należy rozważać w kontekście jego zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych, jak również przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. W przypadku rachunku prowadzonego dla małoletniego powyżej 13. roku życia, a więc osoby mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnej, prawo bankowe przewiduje szczególną regulację w art. 58 ustawy, zgodnie z którą małoletni posiadacz określonych rodzajów rachunków bankowych może po ukończeniu 13 lat swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na tych rachunkach, o ile nie sprzeciwi się temu przedstawiciel ustawowy. W odniesieniu do tego przepisu zrodziła się w doktrynie dyskusja dotycząca rozszerzenia kompetencji do dokonania czynności prawnych przez małoletniego w stosunku do unormowań zawartych w Kodeksie cywilnym. Należy mieć na uwadze fakt, że obecnie istnieją ograniczenia w swobodnym dysponowaniu przez małoletniego środkami pieniężnymi znajdującymi na jego rachunku, do których należy zaliczyć m.in. posługiwanie się kartami płatniczymi o niskim limicie, brak możliwości zaciągnięcia kredytu w rachunku oszczędnościowym. Koniecznym jest podkreślenie możliwości sprzeciwu przedstawiciela ustawowego wobec dokonywanych przez małoletniego czynności, który ma przybierać postać pisemną. Odrębnie należy rozważyć kwestię prowadzenia rachunku dla małoletniego poniżej 13. roku życia, gdzie umowę rachunku bankowego zwierają jego przedstawiciele ustawowi i tylko oni mogą dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na tym rachunku. Istnieje możliwość prowadzenia Szkolnych Kas Oszczędności, które mają na celu edukację małoletnich w zakresie finansów i bankowości.
 • Item
  O różnych ujęciach pojęcia jasności prawa
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013) Ceranek, Tomasz
 • Item
  Ocena Kodeksu zobowiązań w artykułach opublikowanych na łamach ,,Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego” w latach 1934-1939
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013) Bednarek, Tomasz; Sepełowski, Marcin
  Artykuł przedstawia oceny i analizy przepisów Kodeksu zobowiązań w artykułach opublikowanych w latach 1934-1939 na łamach poznańskiego czasopisma prawniczego - ,,Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”. Autorzy analizują artykuły takich prawniczych sław jak prof. Roman Longchamps de Berier, prof. Alfred Ohanowicz , czy też prof. Marceli Chlamtacz. Praca przedstawia też toczące się na łamach pisma dyskusje na temat sposobu wykładni kontrowersyjnych przepisów Kodeksu zobowiązań. Artykuł ukazuje w zarysie wielowątkowość opisów i ocen tego aktu normatywnego. Przeprowadzone badania pozwalają poszerzyć wiedzę o odbiorze Kodeksu zobowiązań przez środowisko naukowe i prawników-praktyków.
 • Item
  Glosa do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2011 r. I SA/Wr1456/10
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013) Grzybowski, Paweł
  Opracowanie dotyczy pojęcia zasady prawdy materialnej w postępowaniu podatkowym. Głównym celem glosy było wskazanie rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych w zakresie interpretowania owej zasady na gruncie dowodzenia w postępowaniu podatkowym. Po krótkim wprowadzeniu, przytoczeniu stanu faktycznego w sprawie, przedstawieniu stanowiska zajętego przez WSA we Wrocławiu, został przytoczony szereg argumentów przemawiających za odmówieniem słuszności sentencji oraz uzasadnieniu glosowanego wyroku. W omawianej sprawie sąd przyjął, że w postępowaniu podatkowym, podczas dowodzenia, istnieje możliwość przejmowania przez uczestników tego postępowania inicjatywy procesowej. Sposób argumentacji oraz sformułowanie tezy wyroku wskazuje, iż sąd w przedmiotowej sprawie świadomie posługiwał się na gruncie prawa podatkowego rozwiązaniami, które reguluje Kodeks cywilny. W opracowanej glosie autor polemizuje z treścią uzasadnienia wyroku WSA we Wrocławiu oraz odpowiada na pytania związane z realizacją zasady prawdy materialnej w postępowaniu podatkowym. Jednocześnie autor poddaje w wątpliwość możność stosowania na gruncie prawa publicznego przepisów wywodzących się z prawa cywilnego oraz formułuje w tym względzie proponowane rozwiązania.
 • Item
  Glosa do uchwały Sądu Najwyższego-Izby Cywilnej z dnia 26 stycznia 2012 r., III CZP 90/11
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013) Czerwiński, Marcin
  Jest to glosa aprobująca w stosunku do uchwały Sądu Najwyższego o sygn. III CZP 90/11. Autor aprobuje wypracowaną w tej uchwale tezę, że „w razie nabycia wadliwej rzeczy oznaczonej co do tożsamości kupujący może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi albo uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu”. Argumenty za przyjętym stanowiskiem to autonomia woli podmiotów prawa prywatnego w kontekście wyboru środków ochrony interesów tych podmiotów, sprzeciw wobec traktowania rękojmi jako legem specialem w stosunku do przepisów o błędzie oraz odmienny cel obu regulacji. Problem stosunku przepisów regulujących uprawnienia z tytułu rękojmi do przepisów dotyczących złożenia oświadczenia woli pod wpływem błędu posłużył autorowi do rozważań nad ogólniejszymi problemami związanymi ze zbiegiem przepisów przyznających uprawnienia podmiotom prawa cywilnego. W literaturze i orzecznictwie wskazywano dotąd dwa rozwiązania przypadków kolizji norm odnoszących się do błędu oraz rękojmi: zbieg pozorny – zamierzony przez ustawodawcę – skutkujący wyłączeniem drugiej regulacji oraz zbieg realny dający możliwość stosowania obu instytucji, w zależności od wyboru kupującego. Sąd w uchwale przyjmuje drugie rozwiązanie, co może być wskazówką odnośnie traktowania analogicznych sytuacji, gdy uprawnionemu przysługuje równolegle kilka środków ochrony jego praw.
 • Item
  Solidarne orzeczenie obowiązku naprawienia szkody przewidzianego w art. 46 § 1 k.k.
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013) Szczechowicz, Adrianna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego