Przegląd Politologiczny, 2016, nr 4

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Przykłady działań polskich i niemieckich organizatorów publicznego transportu zbiorowego na rzecz partycypacji mieszkańców miast w bieżącym koordynowaniu i zarządzaniu siecią transportu miejskiego
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2016) Tomaszyk, Mikołaj
  Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym jest jednym z ważniejszych zadań władz samorządowych. Mając na względzie dynamicznie zmieniające się uwarunkowania polityki transportowej współczesnych miast, działania w tym obszarze stanowią wyzwanie polegające na standaryzacji oferty przewozowej, dopasowaniu jej do potrzeb przewozowych i oczekiwań mieszkańców nie tylko pojedynczych miast, ale całych obszarów metropolitalnych. Jednym ze sposobów na dopasowanie oferty przewozowej do potrzeb przewozowych jest jej bieżące koordynowanie w oparciu o diagnozę i analizę zgłaszanych postulatów przewozowych. W znacznie szerszym kontekście polityka informacyjna organizatorów i operatorów publicznego transportu publicznego wpisuje się w elementy nowoczesnego zarządzania obszarami miejskimi i spełnia postulaty koncepcji smart city. Ponadto otwartość podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie transportem miejskim stanowi przykład deliberacyjnych metod wspierania władz samorządowych w zarządzaniu miastem. Autor podejmuje temat aktywności zarządzających jednostkami odpowiedzialnymi za transport publiczny na rzecz partycypacji obywatelskiej na obszarach funkcjonalnych: Berlina, Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Lipska i Stuttgartu.
 • Item
  EU’s pressing communication challenge
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2016) Niklewicz, Konrad
  In order to help rebuilding popular support and trust towards the European Union, EU’s institutions need to substantially change their communication strategy. Recent political developments, especially 2016 Britain’s referendum on the EU Membership, have shown that the old model of reaching to citizens no longer meets expectations. Drawing on available data and ex-post evaluations of promotional campaigns, this article examines possible ways of enhancing the way EU connects to citizens. The paper concludes that the focus should be shifted from mediated communication to a more direct one, including massive use of online social platforms and corporate-style promotional campaigns. The EU’s own experiences confirm the efficiency of the latter.
 • Item
  Strefa Schengen w dobie kryzysu imigracyjnego
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2016) Lesiewicz, Elżbieta
  Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu są zagadnienia związane z funkcjonowaniem strefy Schengen w czasie kryzysu imigracyjnego, jaki dotknął Europę w 2015 roku i w pierwszej połowie 2016 roku. W rozważaniach odniesiono się do genezy, istoty i znaczenia obszaru Schengen w procesie integrowania się kontynentu europejskiego. Przeanalizowano zjawisko niekontrolowanego wzrostu imigrantów przybywających do Europy pod względem ilościowym, uwzględniając jego skutki i znaczenie dla istnienia obszaru Schengen. Zwrócono uwagę na decyzje państw strefy Schengen, które w obawie przed narastającą falą imigrantów wprowadzały tymczasowe kontrole na granicach. Uwzględniono inicjatywy podejmowane przez państwa europejskie w celu rozwiązana kryzysu imigracyjnego, ale i wyeksponowano brak solidarności w tych działaniach. W konkluzji autorka stwierdza, iż w najbliższym czasie strefa Schengen się nie rozpadnie, ale żeby przetrwała musi się zaadoptować do nowych okoliczności za pomocą reform i wzmocnić kontrole na granicach zewnętrznych.
 • Item
  Unia Europejska wobec bezpieczeństwa żywnościowego
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2016) Puślecki, Zdzisław W.
  Celem głównym artykułu jest przedstawienie istotnej kwestii stanowiska Unii Europejskiej wobec bezpieczeństwa żywnościowego. W UE ochrona zdrowia ludzkiego, zdrowia zwierząt i roślin na każdym etapie procesu produkcji żywnościowej ma priorytetowe znaczenie. Problem ten jest ściśle związany z nadmierną niestabilnością cen surowców, w tym także artykułów żywnościowych, co wpływa zarówno na producentów, jak i na konsumentów i wywołuje poważne skutki dla bezpieczeństwa żywnościowego. Warto podkreślić, że w okresie charakteryzującym się nagłymi zmianami cen żywności, takim jak lata 2007–2008, nastąpiło pogorszenie sytuacji żywnościowej w wielu ubogich krajach rozwijających się. Przewidywano, że wzrost cen żywności z 2010 r. może doprowadzić do dalszego rozszerzenia się zjawiska niedożywienia, zapotrzebowania na pomoc humanitarną oraz dalszej intensyfikacji napięć i niepokojów społecznych wśród słabszych konsumentów na świecie. Ważną rolę w zmianie tej sytuacji może odegrać Światowa Organizacja Handlu (WTO) oraz Unia Europejska. Kwestie bezpieczeństwa żywnościowego także dla Unii Europejskiej są równocześnie niezwykle ważne i aktualne zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak i praktycznego.
 • Item
  Challenges in evaluating impact of sanctions – political vs economic perspective
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2016) Stępień, Beata; Pospieszna, Paulina; Skrzypczyńska, Joanna
  The aim of this paper is twofold: to highlight the need of combining economic and political perspectives in analyzing sanctions outcomes, and to list and elaborate on challenges connected with uniting these two standpoints and creating cohesive and valid measurement methods. We not only credit this fusion as useful, but necessary to evaluate sanctions’ efficiency and effectiveness. We display these challenges in sanctions’ assessment and measurement by systematizing what we already know about the sanction effectiveness in political science and economics literature and by demonstrating strengths and weaknesses of some already published effectiveness evaluations. The paper is the part of the larger research project that we recently embarked upon with aim to analyze the onset, economic impact and effectiveness of sanctions imposed by the European Union
 • Item
  The situation of women in the labor market in Poland in the light of existing labor law provisions concerning the working time
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2016) Ludera-Ruszel, Agata
  Increasing the share of women on the labour market is an urgent issue that Europe must face in the context of aging society, which is perceived as a threat for the future socio-economic situation of European countries. However, in 2012 women’s participation in the labour market of the European Union was even by 12.2% lower than that of men. Poland was among the few countries with the greatest difference in the share of sexes on the labour market. One reason for women’s lower professional activity is the difficulties in combining work with family responsibilities. For many women maternity means long-term unemployment, or even resignation from a professional career, in relation to difficulties with returning to the labour market. Labour law may have a positive or negative impact on the situation of women on the labour market. An important regulation in this regard is one that regulates working time. Based on the analysis of the applicable regulations from the Labour Code, the article focuses on the available ways of working time management by the employee in the context of possible combining of work and the fulfilment of family responsibilities.
 • Item
  Women’s Political Representation in the Czech Republic in the context of the transition from Communism to Democracy
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2016) Gelnarová, Jitka; Fousková, Marie V.
  This paper gives an overview of women’s political representation in Czechoslovakia and the Czech Republic after the fall of the iron curtain, framed in the context of the transition from Communism to democracy. It is concerned with both continuity and discontinuity between the old and the new regime regarding the political engagement of women – the persistence of traditional family model and gender stereotypes on one hand, and the radically changed roles of the private and the public sphere on the other. It focuses on the mechanisms disadvantaging women in their access to political power and on public attitudes to the measures which could level the playing field, namely gender quotas for political party candidate lists.
 • Item
  The representation of women in the government decision making in Hungary. Woman’s participation at the middle-level
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2016) Ványi, Éva
  The goal of this paper to examine women’s participation in Hungarian government decision making not only at ministerial level but also at state secretary level because political and bureaucratic state secretaries play important role in decision making process, too. The only place in the political decision making in Hungary where women can appear larger number is a deputy state secretary position. There are two reasons in the background: Hungarian political culture and political tradition and gate-keeper role of parties in recruitment process of powerful positions in cabinets. The paper covers the 1990–2014 period and shows changing of women’s participation at different governments and in varying government structure. The results are based on an empirical database which concludes data about top ministerial executive bodies. The database includes all political and bureaucratic leaders of governments from 1990 to June 2006 and from 2010 to June 2014.
 • Item
  The role of Muslim women in political life based on the examples of selected Muslim countries
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2016) Jomma, Fuad
  The topic of those publication is the role of Muslim women in political and social life. Presents the first women in Islam, which played an important role in politics. Presents some Muslim countries and the presence of women in the governments of these countries. It describes the degree of their involvement in politics. Discusses the factors that affect the growth of the role of women in the political arena and those that limit their participation in political and social life. You’ll find the answer to the question whether the high rate of GDP has an impact on women’s involvement in social and political life.
 • Item
  Empowerment through religion: religion’s survival strategies in democratic politics
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2016) Potz, Maciej
  In contemporary Western world religion has long lost its status of a default legitimating formula and has been relegated, in liberal political philosophy, to the private sphere. Institutionally, religious organizations have been largely separated from government institutions. Despite these adverse circumstances, religion – both as a system of ideas, values and norms and in its institutional expression – has adopted effective survival strategies guarding it from social and political marginalization. Religion has been accorded special status among other ideologies. In science, it results in a sort of methodological agnosticism, which treats religious and scientific statements as belonging to two incommensurable spheres. In politics, religious organizations are often granted special legal status among other political actors and religious freedom has been constitutionalized as a special case of general freedom of expression. As judicature and political practice show, religious arguments can often trump non-religious claims when fundamental value conflicts arise. In their political activity, religious organizations have used strategies characteristic for other political actors (lobbying, mass mobilization etc.), thereby gaining democratic legitimacy, as well as unique, religion-specific strategies. Armed with these and other empowering tools, religion can continue to influence democratic political systems in significant ways.
 • Item
  Państwo Islamskie – fenomen nowego dżihadystycznego protopaństwa
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2016) Wejkszner, Artur
  W artykule zwrócono uwagę na cztery istotne kwestie: istotę i najważniejsze cechy tzw. dżihadystycznych protopaństw, przegląd wcześniejszych i obecnych dżihadystycznych emiratów, historię Państwa Islamskiego (nazwa ta może być rozumiana dwojako: jako organizacja dżihadystyczna i protopaństwo kontrolujące terytorium), oraz najbliższą przyszłość nowego dżihadystycznego protopaństwa
 • Item
  Prawo do samostanowienia a kurdyjskie ruchy narodowościowe i ich status na arenie międzynarodowej
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2016) El Ghamari, Magdalena
  Państwo kurdyjskie nie istnieje, na żadnej oficjalnej mapie świata. Mimo wszystko od lat Kurdowie walczą, by nie tylko traktować ich jako naród, ale i zaakceptować ich dążenia do własnego terytorium. Zainteresowania badawcze oraz podjęcie tematyki politologicznej, związanej z istotą państwa i narodu w kontekście sytuacji Kurdów jest niezwykle istotne. Istotą wszelkich koncepcji państwa, mimo ich różnorodności i różnic pomiędzy nimi, jest fakt, że państwo jest zbiorowością obywateli, zorganizowaną wspólnotą ludzi, podporządkowanych suwerennej władzy i mieszkających na określonym terytorium. Te trzy zasadnicze elementy państwa: terytorium, oddzielone od innych granicami, w obrębie którego ludzie poddani są jednej władzy politycznej, społeczność, ogół ludzi, którzy zamieszkują dane terytorium, i których łączy więź zależności politycznej, władza, są ze sobą nierozerwalnie związane i bez nich trudno jest mówić o możliwości istnienia państwa. Naród to ludzie, którzy związani są w jedność wielką siłą, jaką jest narodowość. Państwo i naród wzajemnie na siebie oddziałują. Ten proces można określić jako narodowotwórczą rolę państwa oraz jako państwowotwórczą rolę narodu. Ukazanie problematyki atrybutów europejskiego podejścia do „państwa i narodu” w odniesieniu do Kurdystanu i narodu kurdyjskiego stało się przyczynkiem do dalszych rozważań badawczych i próbą odpowiedzi na pytanie – Czy państwo kurdyjskie i jego naród, jest w stanie wyczerpać katalog warunków niezbędnych do stworzenia własnego miejsca na Ziemi.
 • Item
  Przyczynowość w nauce o stosunkach międzynarodowych
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2016) Gałganek, Andrzej
  Artykuł przedstawia konceptualizacje przyczynowości w nauce o stosunkach międzynarodowych. Autor objaśnia jak różne sposoby rozumienia przyczynowości decydują o odmiennym podejściu do prowadzenia badań i wiedzy. W artykule omówiono sposoby rozumienia przyczynowości inspirowane wybranymi filozofiami nauki: neopozytywizmem, krytycznym realizmem, refleksywizmem i pragmatyzmem. Wybrano filozofie, które wytworzyły kategorie pomocne do objaśnienia dyskusji i problemów istotnych dla nauki o stosunkach międzynarodowych i są obecne w pracach badaczy stosunków międzynarodowych, a także w istotny sposób różnią się między sobą. Świadomość znaczenia problemu przyczynowości i odmiennych sposobów jej rozumienia może stanowić wskazówkę dla polskich badaczy stosunków międzynarodowych.
 • Item
  Serbian elections: The path towards Europe?
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2016) Lubik-Reczek, Natasza
  The Republic of Serbia was established on 5 June 2006 as a legal successor to the state of Serbia and Montenegro which dissolved after Montenegro had declared independence on 3 June 2006. Serbia and Montenegro were constituted as a union of two republics on 4 February 2003 and replaced the Federal Republic of Yugoslavia. The latter was created on 27 April 1992 and was composed of the Republic of Serbia and the Republic of Montenegro.This article has as its main goal to answer the following questions: Will Serbian elections ensure the country’s continued path toward Europe and is Serbia ready for EU membership? Serbia’s integration with the European Union strengthened after pro- European Boris Tadić was elected the country’s president in 2004. The largest hurdles to Serbia’s EU accession are, firstly, the issue of Kosovo’s independence, and, secondly, putting those responsible for war crimes in former Yugoslavia on trial before the Hague Tribunal. Serbia’s EU integration process has been quite protracted and the country would like to finish its negotiations by 2019 in order to join the European Union officially in 2020. The European Commission has declared a moratorium on accession of new members during the current term of both the Commission and the European Parliament, which will expire in 2019. In April, Ivica Daczić and Hashim Thaci signed a negotiated agreement under the EU auspices to normalize the relations between the two countries. Kosovo, a former Serbian province mostly populated by Albanians, declared independence in 2008, which Belgrade has never recognised. The agreement does not provide for Serbia’s formal recognition of Kosovo’s sovereignty, but it regulates the situation in northern Kosovo which has a 40,000-strong Serbian minority. Both parties have also agreed not to block each other on their path to EU membership.
 • Item
  Is direct democracy in Switzerland dysfunctional?
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2016) Matyja, Mirosław
  An important element shaping the political system of Switzerland was adopting the Federal Constitution in 1848. The current Federal Constitution of the Swiss Confederation was adopted in 1999. The current political system of this country can be referred to as directorial; however, because this specific system manifests itself mainly through the significant role of the cantons, it is also referred to as a ‘parliamentary-cantonal’ system. An important element of the system is the large degree of independence and self-reliance of the cantons and the communes. What determines the shape of the political parties and the socio-political division of Switzerland is the multiculturalism of the country. The fundamental democratic instruments in the country comprise: referenda; popular initiatives and popular assemblies. Dysfunctional qualities hinder the system, and even constitute a barrier for the effectiveness of the process of decision-making.
 • Item
  Dissenting voices within political theory Voegelin’s quest for symbols and Strauss’s search for the philosopher
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2016) Kuź, Michał
  The paper summarizes the nature of Eric Voegelin’s and Leo Strauss’s methodological approaches to the study of the history of political thought, in particular, the Western political thought. The paper concludes that in both cases the thinkers stray away from the mainstream, which is currently represented by contextualism. However, in their dissenting voices both authors take very different routes. Voegelin focuses on political symbols which are grounded in the metaphysical experience of their creators, and Strauss focuses on the perennial question of philosophy and classical, discursive rationality as the criterion of philosophical inquiry. They also differ in their opinions on the role of the political philosopher. For Voegelin, the philosopher is a defender or a co-creator of political creeds. For Strauss s/he is mainly the educator of politically savvy youths and, above all, the defender of philosophy as the most noble pursuit of the mind. The paper concludes by pointing out the importance and prominence of both thinkers.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego