Materiały nieopublikowane (WSE)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Szanse i zagrożenia w obszarze wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji mobilnych (TIK-mobApp) przez dzieci w wieku 3-6 lat
  (2014) Jacek, Pyżalski; Michał, Klichowski; Mariusz, Przybyła
  Analizując literaturę dotyczącą korzyści i ryzyk związanych z użytkowaniem TIK przez najmłodszych można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia ze sprzecznymi przekonaniami i danymi. Od bardzo entuzjastycznych tekstów dotyczących korzyści po bardzo pesymistyczne wskazujące same ryzyka. Wydaje się jednak, że nie ma tu sprzeczności. Zwykle jest bowiem tak, że to nie same instrumenty TIK, lecz sposób ich stosowania i poziom dopasowania do potrzeb rozwojowych dziecka decyduje o ich korzystnym lub niekorzystnym wpływie. Bardzo często nie tyle ważny jest instrument TIK i jego właściwości, a zawartość edukacyjna materiałów. Raport ten przygotowywany jest pod kątem konstrukcji katalogu bezpiecznych aplikacji mobilnych – jednak wiele ustaleń literaturowych dotyczących szans i zagrożeń – odnosi się do szerszego zakresu wykorzystania instrumentów TIK przez dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Item
  Teoretyczny model dostosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji mobilnych (TIK-mobApp), do możliwości rozwojowych dzieci w wieku 3-6 lat (model DMD)
  (2014) Jacek, Pyżalski; Michał, Klichowski
  Podstawę teoretycznego modelu dostosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji mobilnych (TIK-mobApp), do możliwości rozwojowych dzieci w wieku 3-6 lat (model DMD – od: Dostosowanie – Mobilne aplikacje – Dzieci) stanowi analiza: (1) charakterystyki rozwoju dzieci w wieku 3-6 lat w kontekście użytkowania TIK, (2) dyrektyw UNESCO dotyczących TIK wykorzystywanych przez dzieci w wieku 3-5 oraz (3) kompetencji medialnych i informacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym. Każdy z wymienionych obszarów zostanie omówiony w odrębnym punkcie. Na wstępie warto dookreślić, iż okres 3-6 lat nie jest bardzo zdynamizowany rozwojowo – zupełnie inne są dzieci w wieku 3 lat od tych w wieku 6 lat. Ponadto przebieg rozwoju jest bardzo zindywidualizowany – poniższe opisy są bardzo uogólniające i często mogą „nie pasować” do rozwojowego stanu jednostki, w szczególnie w przypadku dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dzieci szczególnie uzdolnionych, dzieci z zaburzeniami rozwojowymi itp.) czy dzieci niepełnosprawnych. Model DMD jest modelem teoretycznym – stanowi ramę działania, nie mogąc stawać się jego ze wszech miar sztywną ścieżką.
 • Item
  Innowacje edukacyjne - wczoraj, dziś i jutro
  (2014-08-18) Ratajczak, Krzysztof; Konstańczak, Marta; Sobierajska, Alicja; Kontowski, Daniel; Smoleń, Rafał; Czujko, Ewelina; Oleksy-Zborowska, Magdalena; Rodak, Olga; Drzymała, Edyta; Ratajczak, Krzysztof
  The book consists articles focuses on the problem of innovation, both, in theory, and practise of education.
 • Item
  OŚRODEK GLEN MILLS SCHOOL – CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁYWAŃ
  (2013-02-08) Muskała, Maciej
  Niniejsze opracowanie przedstawia system resocjalizacji nieletnich realizowany w ośrodku Glen Mills. Przybliża ogólne założenia i zasady funkcjonowania placówki, przedstawia programy i strukturę oddziaływania oraz krytycznie ocenia racjonalność stosowania niektórych środków, zwłaszcza tych opartych na wpływie grupy rówieśniczej. Słowa kluczowe: resocjalizacja, programy kognitywno-behawioralne, grupa rówieśnicza
 • Item
  Wykluczenie społeczne wczoraj i dziś
  (2012-07-04T07:21:05Z) Grzesiak, Hanna (Red.); Fryza, Mikołaj (Red.); Ratajczak, Krzysztof (Red.)
  Książka jest opracowaniem na temat interdyscyplinarnego ujęcia zagadnienia wykluczenia społecznego zarówno w aspekcie historycznym jak i w szerokim spektrum badawczym nauk społecznych i humanistycznych.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego