Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2013, nr 2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Prawo wobec procesu globalizacji”
  (Stowarzyszenie Mage.pl, 2013) Jędrzejczak, Maria; Wilińska-Zelek, Anna
  Sprawozdanie pokonferencyjne. Konferencja „Prawo wobec procesu globalizacji” odbyła się w dniu 7 maja 2013 r. Organizatorem wydarzenia była Rada Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Item
  Instytucje medialne w okresie stanu wojennego
  (Stowarzyszenie Mage.pl, 2013) Ruciński, Adam
  W artykule przedstawiono funkcjonowanie i działalność instytucji medialnych telewizji, radia, prasy, teatru, po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 r. w Polsce stanu wojennego. Media podobnie jak wszystkie zakłady na terenie całego kraju zostały zmilitaryzowane przez komisarzy wojskowych i poddane ścisłej kontroli. Dziennikarze i pracownicy zostali objęci weryfikacją, która miała na celu wyeliminowanie osób związanych z opozycją. Pracujący w publicznych mediach dziennikarze przekazywali w programach i gazetach propagandę głoszącą antypaństwową działalność opozycji, która według władz przyczyniła się do kryzysu w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Podziemne media stworzone przez opozycję były odpowiedzią przeciwko manipulacji komunistów publicznymi środkami przekazu. W niezależnych audycjach i programach ukazywano społeczeństwu prawdziwy obraz komunistycznego reżimu, który pozwalał ludziom prowadzić walkę o niepodległe państwo. Działalność nielegalnych opozycyjnych mediów zorganizowanych w okresie stanu wojennego doprowadziła do zmian ustrojowych rozpoczętych w 1989 r. Artykuł oparty został na najnowszych publikacjach w tym źródłach drukowanych Instytutu Pamięci Narodowej. Pomocą okazały się również artykuły zamieszczone w specjalnie przygotowanych dodatkach prasowych w „Niezależnej Gazecie Polskiej” i „Rzeczpospolitej”. Wykorzystano ponadto monografie Daniela Przastka, Katarzyny Pokornej-Ignatowicz, Andrzeja Kozła i Joanny Muszyńskiej. Umieszczone w przypisach dodatkowe informacje jak życiorysy osób czy opisy instytucji opracowano na podstawie Encyklopedii, Leksykonów oraz specjalistycznych stron internetowych. Dodatkowych źródłem były także opublikowane wspomnienia i pamiętniki osób związanych z omawianymi wydarzeniami.
 • Item
  Unia Europejska - wielojęzyczny problem?
  (Stowarzyszenie Mage.pl, 2013) Konieczna, Nell
  Polityka wielojęzyczności Unii Europejskiej kształtowana była etapami, dzięki czemu została głęboko zakorzeniona w świadomości europejskiej. Wraz z rozwojem pojawiły się także problemy związane z wykładnią, jednolitością stosowania prawa oraz komunikacją. Problem pluralizmu skłania do refleksji nad możliwościami zmiany istniejącego systemu , jednakże trudność sprawia znalezienie rozwiązania tak jasnego i uniwersalnego aby zminimalizować konsekwencje pluralizmu językowego.The politics of polyglotism in European Union was shaped in stages, thanks to that it has rooted deeply into european consciousness. With such development several problems has appeared, with the interpretation of law, the uniform applications of law and comunnication. The problem of linguistic pluralism brings the reflexions on the possibilities of changes in the existing system, however it is difficult to find such clear and universal solution for reduction the consequences of linguistic pluralism.
 • Item
  Die Paulianische Anfechtungsklage – die vergleichende Analyse im Rahmen vom deutschen und polnischen Recht
  (Stowarzyszenie Mage.pl, 2013) Kisielińska, Joanna
  Autorka opracowania porównuje instytucję skargi pauliańskiej w prawie polskim i niemieckim. Analizując poszczególne przesłanki zastosowania actio Pauliana, wykazuje podobieństwa oraz zasadnicze różnice pomiędzy uregulowaniem tej instytucji w dwóch systemach prawnych. Główny cel obu regulacji pozostaje w zasadzie identyczny. Jest nim ochrona wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika, który doprowadza swój majątek do stanu zagrażającego zaspokojeniu wierzyciela. W polskim prawie instytucja akcji paulińskiej została uregulowana w Księdze Trzeciej Kodeksu cywilnego, w Niemczech zaś – w oddzielnej ustawie nazywanej w polskim piśmiennictwie „ustawą zaczepną” (Anfechtungsgesetz). Jedną z najważniejszych różnic jest przyjęcie odmiennych teorii zaskarżenia (teorii egzekucyjnej lub teorii zobowiązania wynikającego z ustawy), co pociąga za sobą oczywiste konsekwencje prawne. Istotne odmienności występują na tle charakteru prawnego roszczenia, przedmiotu ochrony oraz poszczególnych przesłanek, które w prawie niemieckim przybierają postać zarówno przesłanek materialnoprawnych, jak i prawnoprocesowych.
 • Item
  Władza, wiedza i dyskurs a niepełnosprawność. Konstruowanie podmiotu „niepełnosprawnego” w kontekście filozofii Michela Foucaulta
  (Stowarzyszenie Mage.pl, 2013) Karaś, Mateusz
  Kwestie społeczne związane z niepełnosprawnością można rozpatrywać pod wieloma kątami. Rzadko jednak robi się to z filozoficznego punktu widzenia. Myśl Michela Foucaulta, francuskiego filozofa, da się jednak niewątpliwie połączyć ze współczesnym rozumieniem niepełnosprawności. W świetle jego rozważań kwestia ludzkiego ciała nie jest jedynie problemem jednostki, ale wpisuje się w rozległą siatkę społecznych uwarunkowań. Z tego punktu widzenia podmiotowość osób z niepełno sprawnościami jest również częściowo wytworem społecznym. Artykuł ten stara się zestawić myśl francuskiego filozofa z problematyką niepełnosprawności i odnieść ją do kwestii konstruowania podmiotu w dyskursie.
 • Item
  Elementy dyskrecjonalności organu administracyjnego na poszczególnych etapach stosowania prawa
  (Stowarzyszenie Mage.pl, 2013) Jędrzejczak, Maria
  Przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule jest dyskrecjonalność rozumiana jako pozostawiona przez prawodawcę organowi administracyjnemu pewna swoboda działania mieszcząca się co do jej zakresu w ramach określonego porządku prawnego. Władza dyskrecjonalna przejawia się na niemalże wszystkich etapach stosowania prawa. Elementy dyskrecjonalności różnią się od siebie przede wszystkim zakresem swobody jaki organ stosujący prawo posiada. Bez wątpienia elementem o najszerszym zakresie swobody jest uznanie administracyjne. Władza dyskrecjonalna przyznana organom administracji publicznej ma za zadanie uelastyczniać przepisy prawne, tak aby podmioty stosujące prawo mogły na bieżąco dostosowywać stany faktyczne pod dyspozycje norm prawnych. Pozwala to na wyeliminowanie luk, które pojawiają się między prawem a życiem, a tym samym na pełniejszą ochronę praw jednostki. Poszczególne elementy dyskrecjonalności niewątpliwie mogą stać się instrumentami polityki administracyjnej, które będą nadużywane. Należy jednak zauważyć, że prawidłowość ich zastosowania zależy od samych podmiotów stosujących prawo. Każda instytucja może stać się wypaczoną jeśli ludzie ją stosujący będą używać jej do niewłaściwych celów.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego