Książki/rozdziały (WNGiG)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 24
 • Item
  Atlas klimatu Polski (1991–2020)
  (Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2022) Tomczyk, Arkadiusz; Bednorz, Ewa
 • Item
  Ruchy miejskie w działaniu. Oblicza partycypacji
  (Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2019) Sowada, Tomasz
 • Item
  Stanisław Pawłowski (1882–1940)
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016) Kostrzewski, Andrzej
  Prof. Stanisław Pawłowski (1882−1940) – geograf, geolog, pedagog – był w latach 1932−1933 rektorem Uniwersytetu Poznańskiego. Autor przedstawia sylwetkę wybitnego uczonego, badacza, dydaktyka i podróżnika. Pawłowski zaliczany jest do organizatorów Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Poznańskiego, założył Katedrę Geografii oraz późniejszy Instytut Geograficzny – był organizatorem poznańskiego ośrodka geograficznego. Przyczynił się w dużej mierze do badania polskiego wybrzeża Bałtyku, podejmował badania nad różnymi problemami nauk geograficznych, określał standardy metodologiczne i metodyczne geografii jako nauki oraz kierunki jej rozwoju. Stwierdzał, że przedmiotem badania geografii jest przestrzeń geograficzna, rozpoznanie substancji i zjawisk w przestrzeni oraz zbadanie związków między nimi. W swej twórczości naukowej dużo miejsca przeznaczał na problematykę geografii szkolnej. W nauczaniu geografii widział przyszłość i rozwój geografii jako dyscypliny naukowej.
 • Item
  Zastosowanie Mapy Wektorowej Poziomu 2 do oceny atrakcyjności rekreacyjnej jezior metodą bonitacji punktowej na przykładzie Pojezierza Wałeckiego, Równiny Drawskiej i Równiny Wałeckiej
  (Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013) Piotrowski, Krzysztof
  W artykule zaproponowano zastosowanie Mapy Wektorowej Poziomu Drugiego (VMap L2) jako źródła danych do przeprowadzenia oceny atrakcyjności rekreacyjnej jezior w skali regionalnej metodą bonitacji punktowej według kryteriów zaproponowanych przez Bródkę (2010). Mapa ta zawiera komplet danych (w postaci tabeli atrybutów i obiektów wektorowych) niezbędnych do przeprowadzenia takiej analizy oraz zasięgiem obejmuje cały kraj. Wykorzystanie tego źródła danych przez zautomatyzowanie oceny zmniejsza czasochłonność i prawdopodobieństwo popełnienia błędów podczas procesu przetwarzania danych. Spośród jezior Pojezierza Wałeckiego, Równiny Drawskiej i Równiny Wałeckiej w świetle przyjętej metody tylko jedno zostało zakwalifikowane jako korzystne dla celów kąpielowych oraz sportów wodnych i żeglarstwa. Dalsze, odpowiednio około 95 i 50 jezior, zostały sklasyfikowane jako korzystne z ograniczeniami. In this paper were shown an application of the Vector Smart Map Level 2 (VMap L2) as a data source for evaluation the recreational attractiveness of lakes in the regional scale using point valuation method based on the criteria of Bródka (2010). Application of the Vector Smart Map Level 2 (VMap L2) for evaluation of recreational attractiveness of lakes using point valuation on example of Pojezierze Wałeckie, Równina Drawska and Równina Wałecka This map contains all data (in the attribute table and the vector objects) needed for this analysis and its range covers all country. Using this data source by automation of evaluation reduce time consumption and probability of making errors during data processing. The singular lake form Pojezierze Wałeckie, Równina Drawska and Równina Wałecka mezoregions, usung the method, was classified as a favourable for swimming and water sports and sailing. Next, appropriately ca. 95 and 50 lakes were classified as a favourable with limitations
 • Item
  Kształcenie praktyczne studentów kierunku turystyka i rekreacja na UAM. Ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe i staże
  (Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2016-11) Borkowski, Grzegorz; Piotrowski, Krzysztof; Przybylska, Anna
  Kształcenie praktyczne jest nieodłączną częścią procesu dydaktycznego na kierunku turystyka i rekreacja realizowanym na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, dającą studentom przygotowanie do pracy w szeroko pojętej turystyce. Celem opracowania jest krótka prezentacja i charakterystyka realizowanych podczas studiów ćwiczeń terenowych, praktyk zawodowych i staży, ukazująca kompleksowe zdobywanie wiedzy i umiejętności przez studentów dzięki szerokiemu spektrum oferowanych zajęć praktycznych.
 • Item
  Festiwal podróżniczy Dni Turystyki
  (Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2016-11) Borkowski, Grzegorz; Piotrowski, Krzysztof
  Celem artykułu jest zaprezentowanie historii studenckiego festiwalu podróżniczego Dni Turystyki organizowanego przez studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Przedstawione zostały motywy powstania festiwalu, struktura jego programu oraz funkcje. Opisano takie aspekty festiwalu, jak miejsca, terminy oraz struktura organizacyjna, a także omówiono wpływ organizacji festiwalu na przebieg kariery zawodowej absolwentów.
 • Item
  Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce
  (Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2014) Perdał, Robert
 • Item
  Szkolnictwo wyższe międzywojennej Polski. Ujęcie geograficzne
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016-12) Bajerski, Artur
 • Item
  Pochodzenie życia - wyjątkowy akt samorództwa?
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011) Chwieduk, Edward
  Książka skierowana jest przede wszystkim dla adeptów kierunków: geologii i biologii a jako lektura uzupełniająca może być wykorzystany także w paleontologii i geologii historycznej. W zamierzeniu autora praca ta ma dostarczyć niezbędnej wiedzy na temat procesów towarzyszących początkom życia na naszej planecie. Opracowanie to jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym próbą syntetyzowania najistotniejszych koncepcji związanych z pochodzeniem życia na Ziemi. Dzięki klarownemu układowi pomaga przyswoić treści „rozproszone” w innych publikacjach, dając tym samym niezbędne podstawy do studiów paleontologicznych. Natomiast starannie dobrana bibliografia pozwala odpowiednio poszerzyć interesujące odbiorcę wątki. Język książki, bardzo przystępny, nie jest jednak zbyt eseistyczny. Z jednej strony wyróżnia to tę pozycję spośród innych publikacji o charakterze popularyzatorskim, nie zawsze solidnie traktujących kwestie merytoryczne. Z drugiej powinno ułatwić przyswojenie tych partii wiedzy, które stereotypowo traktuje się jako „trudne”. Całość stanowi zatem lekturę przystępną nawet dla tych czytelników którzy pozostając poza akademickim trybem, interesują się studiami z zakresu nauk przyrodniczych i geologicznych.
 • Item
  Modele niepełnosprawności jako determinanty przeobrażeń struktury podażowej rynku turystycznego dostępnego dla osób niepełnosprawnych
  (2014) Zajadacz, Alina; Śniadek, Joanna
  The research aims to answer a fundamental question: which of the disability models currently in use is optimal for creating “accessible tourism-oriented” amenities, as well as more detailed problems: (1) what is disability and what determines different disability models? (2) what types of tourism market supply available for the disabled do the different disability models suggest? (3) are the disability models complementary or mutually exclusive? (4) is the idea of social integration and inclusion of people with disabilities (PWD) while on tourist trips supported of the society? Data sources comprise selected literature and results of a survey conducted using the face-to-face method and the SurveyMonkey website from May 2013 to July 2014. The surveyed group included 619 people (82% were Polish, the other 18% were foreigners from: Russia, Germany, Portugal, Slovakia, Canada, Tunisia and the United Kingdom). The research showed that the different disability models – medical, social, geographical and economic – are useful when creating the tourism supply for the PWD. Using the research results, the authors suggested a model of “diversification of tourism market supply structure available for the disabled”, which includes different types of supply – from specialist to universal. This model has practical usage and can help entrepreneurs with the segmentation of tourism offers addressed to the PWD. The work is innovative, both in its theoretical approach (the review of disability models and their practical application in creating tourism supply) and empirical values – it provides current data for the social attitude towards the development of PWD tourism. Especially the presentation of a wide range of perception of disability as well as the simple classification of tourism supply that meets the varied needs of PWD, is a particular novelty of this chapter.
 • Item
  Turystyka i rekreacja a jakość życia mieszkańców Leszna
  (2014) Zajadacz, Alina; Śniadek, Joanna
  The quality of life (QOL) is currently one of the main fields of study for researchers around the world. Its complex nature makes it a topic of interest for many different fields, such as philosophy, ethics, medicine, economics, sociology and physical culture sciences. Despite the differences in the way various researches define the QOL, the general agreement is that any measurement of QOL should encompass the following dimensions: objective QOL and subjective QOL (well-being). Particularly noteworthy, for any complex research is the mutual relationship between the QOL and tourism and recreation. The increase of tourism and recreation should entail a simultaneous development of local communities, as emphasized by Crouch and Ritchie this implies that the inhabitants of an area that serves a function of tourism and recreation should profit from the increased number of tourists. This benefits should be reflected in the objective QOL conditions and the subjective sense of satisfaction of the residents. The city of Leszno and it’s tourism and recreation-oriented development strategy were used to form a basis for theoretical study on QOL and to calculate the Tourism-Recreation QOL Index.
 • Item
  Pokolenia X, Y, Z a fenomen turystyki
  (2014) Zajadacz, Alina
 • Item
  Czas wolny, turystyka i rekreacja osób niesłyszących w Polsce - zarys specyfiki problemu
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, 2010) Zajadacz, Alina
  This study brings closer the problems of a selected group with a handicap – deaf people for whom the main mode of communication is the Polish Sign Language. The subject of studies is leisure time, how it is spent by them both everyday and during vacation. The book presents a survey of literature, good practice and also results of the author’s own studies conducted in the years 2004-2010, concerning problems of tourism and recreation of the deaf. In the years 2008-2010 studies were conducted within the research project financed by Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (the Ministry of Science and Higher Education). One of the results of work on this project are multimedia programmes – tourist guides: SITur and SITex containing a translator of the Polish Sign Language.
 • Item
  Potencjał turystyczny miast na przykładzie wybranych miast Sudetów Zachodnich
  (Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2004) Zajadacz, Alina
 • Item
  Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej
  (Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2014) Stryjakiewicz, Tadeusz
  Przełom XX i XXI wieku jest okresem fundamentalnych przemian społeczno-gospodarczych i instytucjonalnych w Europie Środkowo-Wschodniej połączonych z przemianami demograficznymi. Przemiany te pociągają za sobą zmianę wielu paradygmatów w naukach przestrzenno-ekonomicznych i praktyce planistyczno-decyzyjnej. Stwierdzenie to odnosi się m.in. do procesu kurczenia się miast (urban shrinkage), tj. długookresowego spadku liczby ludności powiązanego z kryzysem lokalnej gospodarki i narastającymi problemami społecznymi. Proces ten, występujący wcześniej w niektórych miastach (najczęściej starych ośrodkach przemysłowych) Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, przybrał po 1990 r. szczególnie duże rozmiary w postkomunistycznych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Pojawiają się zatem nowe wyzwania, dotyczące z jednej strony potrzeby identyfikacji skali, tempa, form kurczenia się miast i ich przestrzennego zróżnicowania, z drugiej strony – rewizji dotychczasowych polityk miejskich, ukierunkowanych najczęściej na paradygmat wzrostu. Te przesłanki powodują, że kurczące się miasta stają się przedmiotem wielu dyskusji naukowych i praktycznych oraz międzynarodowych projektów badawczych. Niniejsza publikacja jest pokłosiem jednego z takich projektów o akronimie CIRES (Cities Regrowing Smaller. Fostering Knowledge on Regeneration Strategies in Shrinking Cities across Europe - Propagowanie wiedzy na temat strategii regeneracji w kurczących się miastach Europy), realizowanego w ramach Akcji COST, tj. Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych. W projekcie tym, który zakończył się w 2013 r., uczestniczyli przedstawiciele wielu dyscyplin naukowych z 26 państw, w tym redaktor naukowy i autorzy kilku rozdziałów tej książki. Celem publikacji jest upowszechnienie wyników projektu CIRES w Polsce odniesionych przede wszystkim do regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Książka ta jest dziełem, w którego przygotowaniu brało udział 30 autorów z kraju i zagranicy. Zespół autorów wyraża przekonanie, że publikacja ta stanie się głosem w dyskusji na temat jednego z ważnych procesów określających obecną sytuację wielu miast Polski, Europy i świata.
 • Item
  Zmiany krajobrazu województwa wielkopolskiego od początku transformacji ustrojowej
  (2015-09-28) Łowicki, Damian
  The increasing conviction of scientific circles and governments of states that it is necessary to protect the environment not only through active or passive protection of its individual components but, above all, through managing the environment as a whole, resulted in a growing interest in the landscape observed in recent years. Effective environmental protection requires considering not only the bilateral influence between a particular factor and the object studied but also the mutual influence of factors on one another. The landscape, which is an effect of the interaction between the components of the environment and constitutes the physiognomic layer of ecosystems, makes it possible to perform such actions. This conclusion is based, among other things, on the results of ecological studies – which led to the formulation of one of the paradigms of landscape ecology, according to which landscape structure determines its functions – and the description of the significance of various characteristics of landscape compositions and configurations to its functioning. The issue of landscape changes is especially important in the case of a study area such as the voivodeship of Wielkopolska. In comparison to other voivodeships, Wielkopolska underwent more rapid changes. The studies carried out within the CORINE Land Cover programme for the years 1990-2000 show that this voivodeship tops the list as regards the surface area of land cover changes. Those changes clearly lead to landscape anthropogenisation. The system transformation and opening of borders to the West created very favourable conditions for the central Wielkopolska because of its attractive location on the Berlin-Warsaw route. Poznań, along with Wrocław, became a Polish urban centre that were closest to Western Europe. Rapid economic growth overlapped with the historical agricultural structure, which had to entail significant changes in land use and consequently further landscape changes. This monograph presents the results of the author’s research in landscape changes in the voivodeship of Wielkopolska. The results include a quantitative analysis of the changes in the share of individual landscape elements in Wielkopolska between 1989 and 2005 and identification of those which had the largest impact on landscape change. Assuming that land use is a result of the interaction between human activity and natural conditions, the author characterised all communes of the voivodeship by assigning socio-economic and natural profiles to them. The identification of the proportion of those two types of influence and the observation of the manner in which it changed in time and space bears a strong reference to the sustainable development principle. The relationbetween the speed of landscape changes, and the rate of changes in socio-economic factors and natural conditions permitted to identify the communes at risk of a clash of human activity and natural tendencies. It is particularly important to create insightful and xhaustive ecological studies encompassing the entire area of those communes and take them into account in the planning and programming processes. The research has confirmed that regardless of the decreasing scale of landscape changes after 1989, the diversity of this feature across the voivodeship is very significant and tends to grow. This phenomenon is in this paper referred to as the polarisation of changes and consists in a slower land change in communes where in 1989 the landscape was affected only to a small extent, and a faster change in communes where it was highly affected. The phenomenon causes a deepening landscape divergence across the subregions of the voivodeship. The increase in the diversity of land use changes in a regional perspective overlaps with the decrease on the level of the commune. This process may have very profound social, economic and, above all, ecological implications. Particularly if it occurs in areas where natural conditions are not in line with the direction of development. The largest diversity of pace is observable in the case of the surface area of forests and settlement areas. The results of this study show that it is the socio-economic factors that have the largest impact on land changes, not economic factors, which proved to be of minor importance. In the case of farmland, forests and settlement areas, the occurrence of protected drainages, watershed zones or sheet erosion risk were irrelevant to the spatial development of the region. High quality of the agricultural production space did not hinder urbanisation either but only limited the forest share increase. The results of the study conducted lead the author to the conclusion that the causative factors of the landscape change polarisation in Wielkopolska were differences in economic activity of its population. This conclusion allows to ascertain that efficient actions aiming at narrowing the disparities in the development level of different parts of the voivodeship require stimulating the human potential, i.e. education and business activity. Such actions would lead to a more rational use of space and the potential of the features inherent in the natural environment. Therefore, they should be emphasised in the regional programming documents, and in particular in the voivodeship development strategy. The current spatial planning system operative in Poland is not conducive to stopping the adverse development tendencies in Wielkopolska. The fundamental reasons for this are the weak legal status of the voivodeship spatial development plan and its inconsistency with other voivodeship programming documents.
 • Item
  Rola stowarzyszeń lokalnych w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem. Przykład Poznania
  (Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2015) Sowada, Tomasz; Kotus, Jacek
 • Item
  Turystyka osób niesłyszących - ujęcie geograficzne
  (Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2012) Zajadacz, Alina
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego