Artykuły naukowe (WAiK)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  Salsa and the (Eternal) City. Rethinking the pleasure periphery
  (Taylor & Francis Group, 2023-08-10) Ana, Ruxandra
  This article takes as a starting point one of the classic metaphors in tourism studies, the ‘pleasure periphery’, in order to examine how the embodied labour of subaltern bodies establishes a regime of recognition, visibility, and value. Situated at the intersections of transnational migration, social mobility, and bodily work, this analysis follows the professional and personal trajectories of Cuban dancers in Europe. I discuss the various forms of exclusion that emerge at the intersection of dance consumerism, assumptions about migrant belongings, and hierarchies of performance practices. The ‘pleasure periphery’ serves as a spatial and symbolic metaphor that gives insight into the pivotal role of Cuban dance and music for the transnational dance scene, while shedding light on how peripheralization is reshaped and reproduced in migratory contexts. The transnational contexts of dance labour bring into focus the tensions between its emancipatory potential for Cuban performers and the perpetuation of consumption patterns and business strategies that reify peripherality on various levels (spatial, symbolic, and affective). The article is based on ethnographic fieldwork conducted in Havana, Cuba, and Rome, Italy among Cuban professional dancers and dance educators.
 • Item
  Lapidarne formy wideo jako nowy obszar oddolnych praktyk muzycznych
  (Narodowe Centrum Kultury, 2022-09) Łukasz, Juda
  This article analyses the musical layer of the currently extremely popular short videos, circulating in cyberspace, for example, on TikTok. As a new sphere of musical practices, these forms are attracting increasingly larger audiences, with active users recruiting particularly from among the youngest. As a result, prosumers have been given an unprecedented opportunity to create short, emergent, sound-based messages using primarily popular music. The article describes the growing ties between music and other media components due to media convergence, while also highlighting the role of music in the process of media divergence. The methods of mixing musical and extra-musical meanings as part of the bottom-up remix cul- ture are also analysed. The processes described in the text lead to the emergence of grassroots musical cyberpractices as part of a new multimedia form where the reformulated fragmented popular music – this highly intersubjective artifact of intermedia culture inseparably linked with image – plays a dominant role. As one of the most significant novelties in the recent development of cyberculture, this trend appears to be overcoming the visual centricity of the contemporary web, which has been repeatedly described in the literature of the subject.
 • Item
  Umuzykalniający potencjał aplikacji TikTok w kontekście instytucjonalnej edukacji muzycznej
  (Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, 2022-12) Łukasz, Juda
  Artykuł traktuje o umuzykalniającym potencjale, jaki kryją w sobie współczesne audiowizualne media społecznościowe. Uwzględnia też stan systemowej edukacji muzycznej prowadzonej w szkołach. Autor weryfikuje tezę, czy aplikacje, w których cyrkulują lapidarne formy wideo (np. aplikacja TikTok) mogą przyczyniać się do umuzykalnienia młodzieży. W tym celu przytacza konkretne przykłady praktyk muzycznych, które mają miejsce w tych przestrzeniach. Jako główny punkt odniesienia traktuje relacje instytucjonalnie prowadzonej edukacji muzycznej z popkulturą, stojącą w centrum treści cyrkulujących we współczesnych mediach.
 • Item
 • Item
  #Jaramniewiara. Ewangelizacja online na platformie TikTok
  (Wydawnictwo Naukowe ATH, 2021) Juda, Łukasz
  Artykuł przedstawia wyniki badania współczesnych form ewangelizacji zapośredniczonej medialnie poprzez aplikację Tik-Tok, przeprowadzonego w styczniu i lutym 2021. Aplikacja Tik-Tok wydana została w 2016 roku, a globalny wzrost zainteresowania nią datować należy na rok 2017. Zarówno osoby duchowne, jak i świeccy członkowie wspólnoty katolickiej dostrzegli w niej miejsce, w którym skutecznie głosić można Ewangelię w czasie pandemii spowodowanej wirusem COVID-19, która utrudniła znacząco kontakt księży z wiernymi oraz wiernych między sobą. Ta innowacyjna platforma medialna stawia przed użytkownikami specyficzne wyzwania, którym ewangelizatorzy muszą sprostać improwizując rozwiązania, przetwarzając i tworząc wzory zachowań wykorzystywane następnie przez innych użytkowników. Celem artykułu jest uchwycenie i analiza tychże zachowań zarówno wśród świeckich, jak i duchownych ewangelizatorów. Część teoretyczna zaś za cel stawia sobie nakreślenie historycznych uwarunkowań ewangelizacji zapośredniczonej medialnie i przedstawienie historii powstawania oraz sposobów funkcjonowania aplikacji, jaką jest Tik-Tok.
 • Item
  Experimental Practices: Humanities and Arts in the Process of Modeling Knowledge for Data-Based Society
  (Global University Network for Innovation (GUNi), 2019-12) Jelewska, Agnieszka; Krawczak, Michał
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego