Adam Mickiewicz University Law Review

Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jest recenzowanym czasopismem naukowym, publikowanym pod kierunkiem Wydziału Prawa i Administracji. Ten międzynarodowy projekt wydawniczy kierowany jest do studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki z całego świata. Komitet redakcyjny czasopisma przyjmuje zgłoszenia artykułów przygotowanych w następujących językach: polskim, angielskim, niemieckim oraz francuskim.

Adam Mickiewicz University Law Review is a scientific journal published under a supervision of The Faculty of Law and Administration Professors. This international editorial project is directed to Bachelor, Master and Doctoral degree programmes' Candidates. The Editorial Board publish papers in the following languages: Polish, English, German, French and is opened to authors of any affiliation.

Redaktor naczelny: mgr Paweł Kwiatkowski
Kontakt: ul. św. Marcin 90, 61 –809 Poznań
e-mail: ppuam@amu.edu.pl
strona www: http://www.ppuam.amu.edu.pl/
Nazwa wydawcy: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań
ISSN 2083-9782

Browse

Collections of this Community

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego