Kultury wschodniosłowiańskie – oblicza i dialog

Kultury wschodniosłowiańskie – oblicza i dialog to czasopismo naukowe Wschodniosłowiańskiego Koła Naukowego przy Instytucie Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest nową propozycją wydawniczą adresowaną dla studentów i doktorantów (również obcokrajowców), którzy zainteresowani są specyfiką współczesnego spojrzenia na historię, ewolucję myśli społecznej, obecną kondycję polityczno-ekonomiczną, a także na rozwój sztuki, literatur i języków w państwach wschodniosłowiańskich. W czasopiśmie publikowane są artykuły dotyczące szeroko rozumianej przestrzeni kulturowej (w wymiarze materialnym i duchowym), widzianej z perspektywy młodego pokolenia humanistów. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje problematykę takich obszarów badawczych, jak: religioznawstwo, literaturoznawstwo (w tym komparatystyka literacko-kulturowa), językoznawstwo oraz realioznawstwo.

Eastern Slavic Culture – the Nature and the Dialogue is a scientific magazine formed by The Scientific Circle of Eastern Slavic Culture at the Institute of Russian Philology at Adam Mickiewicz University in Poznan. It is a new publication aimed at students as well as Doctors of Philosophy (even foreigners) who are interested in the specificity of modern interpretation of history, the evolution of public thought and a current political and economic condition. What is more, those who are concerned about the development of art, literature and languages in eastern Slavic countries will undoubtedly find the magazine fascinating. The magazine provides its readers with articles on widely perceived cultural space ( in a material and spiritual dimension) interpreted by young humanists. This magazine offers a wide range subject matters such as: the study of religion, the study of literature ( including a literary and cultural comparison), linguistics and knowledge of special fields.

Redaktor naczelny: prof. UAM dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki
Kontakt: Instytut Filologii Rosyjskiej UAM
Collegium Novum
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
e-mail: wawerpma@amu.edu.pl
Nazwa wydawcy: Instytut Filologii Rosyjskiej UAM

Browse

Collections of this Community

Now showing 1 - 1 of 1
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego