Baltic-Pontic Studies

Baltic-Pontic-Studies (BPS) jest rocznikiem wydawanym od roku 1993 przez dwa Instytuty - Prahistorii i Wschodni - Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). Koncepcja periodyku eksponującego w wersji anglojęzycznej dorobek archeologii biokulturowego pogranicza Zachodu i Wschodu Europy uformowała się w środowisku realizatorów umowy o współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytutem Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie (1992). Członkami Rady Redakcyjnej zostali wybitni reprezentanci „archeologii pogranicza” z ośrodków naukowych Polski, Ukrainy i Białorusi. W ramach przyjętej w BPS formuły działania impulsy do przygotowania kolejnych tomów wychodzą z grona członków Rady Redakcyjnej. Wskazują oni węzłowe problemy badawcze, wymagające dyskusji, a następnie ekspozycji - w postaci zestawu artykułów lub też opracowań monograficznych - i zarysowują optymalne formy intensyfikacji pożądanych studiów. W pierwszym zakresie dotyczy to składu zespołu potencjalnych współrealizatorów, a w kolejnych - uzgodnień programów kooperacji oraz form wsparcia organizacyjno-finansowego w oparciu o środki pozyskiwane najczęściej w systemie grantów. Poszczególne tomy BPS zawierają zatem wyłącznie artykuły zamawiane.

Baltic-Pontic-Studies (BPS) is a yearbook published together by two institutes of the Adam Mickiewicz University (UAM) in Poznań, Poland - the Institute of Prehistory and the Institute of Eastern Studies since 1993. The idea of a journal that would present in English the effects of the archaeological work concentrated on the biocultural borderland between the West and East of Europe was born among the signatories of the Agreement on Research Collaboration between the Adam Mickiewicz University in Poznań and the Institute of Archaeology of Ukraine's National Academy of Sciences in Kiev (1992). Seats on the Editorial Board were accepted by distinguished scholars of 'archaeology of the borderland' from the academic centres of Poland, Ukraine and Belarus. Under the mode of operation adopted at the BPS, stimuli for new volumes are given by members of the Editorial Board. They suggest crucial research issues, calling for a discussion and then presentation in the form of a set of papers or monographs, and outline the best ways to undertake their studies further. First, the Editorial Board members choose a team of potential contributors and, second, decide on the forms of collaboration and sources of financing; the latter usually come in the form of grants. Thus, BPS volumes carry exclusively commissioned papers.

Redaktor naczelny: Marzena Szmyt
Kontakt: Wydział Archeologii UAM e-mail: marzena@amu.edu.pl
strona www: https://archeo.amu.edu.pl/nauka/Czasopisma
Nazwa wydawcy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
ISSN 1231-0344

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego