Slavia Antiqua

Czasopismo Slavia Antiqua funkcjonuje nieprzerwanie od 1948 roku. Prezentuje ono na swych łamach publikacje naukowe omawiające dzieje szeroko rozumianej Słowiańszczyzny. Interdyscyplinarny charakter czasopisma powoduje, iż zamieszczane są w nim prace tak archeologiczne, jak również historyczne, językoznawcze a także antropologiczne, tyczące najstarszych dziejów Słowian. Jest ono periodykiem międzynarodowym, otwartym dla badaczy z całego świata. Publikują w nim głównie naukowcy z Czech, Słowacji, Niemiec oraz z Rosji, ale również z innych krajów. Stałe części każdego tomu to: Artykuły – duże, monograficzne rozprawy naukowe, które nie są limitowane przez redakcje objętościowo; Materiały – opracowania źródłowe wnoszące nową i istotną pulę danych w dyskurs naukowy; Polemiki i recenzje –otwarta platforma dla dyskusji naukowej; oraz Kronika – śledząca na bieżąco najważniejsze wydarzenia zachodzące w życiu naukowym.

The journal Slavia Antiqua operating since 1948. It presents on its pages scientific publications discussing the broader history of the Slavs. The interdisciplinary nature of the journal makes are possible to publishing the archaeological, historical, linguistic and anthropological works about the oldest history of Slavs. It is an international journal open to researchers from all over the world. Publish it mainly scientists from the Czech Republic, Slovakia, Germany and Russia, but also from other countries. Permanent part of each volume are: Articles - large monographic treatises that are not limited by the editors; Materials - furnishing a new source development and a significant pool of data in scientific discourse, polemics, and reviews-open platform for scientific discussion, and Chronicle - tracking keep the most important events taking place in the scientific life.

Redaktor naczelny: Zofia Hilczer-Kurnatowska
Kontakt:ul. S. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań
tel +48 61 8294794
Strona www: http://www.ptpn.poznan.pl/Wydawnictwo/czasopisma/SA/sa.html
Nazwa wydawcy: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut Prahistorii UAM
ISSN 0080-9993

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego