Filozofia Chrześcijańska

Filozofia Chrześcijańska jest czasopismem naukowym zajmującym się zagadnieniami szeroko rozumianej filozofii. Obszar problemowy dotyczy m.in. antropologii, etyki, filozofii religii, filozofii Boga. Poszczególne numery dedykowane są określonym zagadnieniom. Wśród nich pojawiały się na przykład: osoba i wolność, osoba i wina, osoba i transcendencja, czy osoba i racjonalność. Wśród autorów zamieszczających artykuły w „Filozofii Chrześcijańskiej” znajdują się uznani polscy filozofie. Czasopismo znajduje się w bazach The Central European Journal of Social Sciences and Humanities” (CEJSH) I BazHum.

The Christian Philosophy is a scientific journal dealing with the broader issues of philosophy. Problem area concerns anthropology, ethics, philosophy of religion, philosophy of God. Individual numbers are dedicated to specific subjects. Among them there were, for example, the person and freedom, the person and guilt, the transcendence and the person or the person and rationality. Among the authors who post articles in "Christian Philosophy" are recognized Polish philosophers. The journal is in databases: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) I BazHum.

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. Krzysztof Stachewicz
Kontakt: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
Wydział Teologiczny,
Redakcja „Filozofii chrześcijańskiej”,
ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań
e-mail: alex@amu.edu.pl
strona www: http://www.filozofiachrzescijanska.amu.edu.pl
Nazwa wydawcy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny
ISSN 1734-4530
ISBN 978-83-63266-37-0

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego