Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1013
Title: Morfodynamika zerw na wybrzeżu klifowym wyspy Wolin
Other Titles: Morphodynamics of slumps on Wolin island cliffed coast
Authors: Winowski, Marcin
Advisor: Kostrzewski, Andrzej. Promotor
Keywords: morfodynamika wybrzeży klifowych
morphodynamics of cliffed coasts
zerwy
slumps
osuwiska rotacyjne
rotational landslides
Wyspa Wolin
Wolin island
Issue Date: 10-May-2011
Abstract: Głównym problemem pracy jest morfodynamika zerw na wybrzeżu klifowym wyspy Wolin ze szczególnym uwzględnieniem etapów ich rozwoju. Podstawowe cele badawcze dotyczyły określenia uwarunkowań wpływających na rozwój zerw, ustalenia wartości progowych czynników morfogenetycznych a także określenie wpływu procesów ponadprzeciętnych i ekstremalnych na powstawanie i rozwój zerw. Ważnym efektem realizowanego problemu badawczego było przedstawienie modelu rozwoju zerw. Szczegółowe badania geomorfologiczne, geotechniczne, geodezyjne i dendrogeomorfologiczne przeprowadzone zostały na czterech zerwach zlokalizowanych na odcinku wybrzeża klifowego położonego pomiędzy Grodnem a Białą Górą. Podstawą wydzielenia zerw było zróżnicowanie morfologiczne, morfometryczne, etap rozwoju i przejawy aktywności. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, iż zerwy stanowią ważny element rzeźby wolińskich klifów. Badane formy cechują się małym zróżnicowaniem litologicznym, najczęściej powstają w utworach względnie jednorodnych, w przypadku których cechy odpornościowe osłabiają się w miarę zbliżania do strefy krawędziowej klifu. Dynamika zerw warunkowana jest przede wszystkim wezbraniami sztormowymi i opadami atmosferycznymi. Badania zerw wykazały również, że ich dynamika często warunkowana jest aktualnym stanem wód gruntowych, który pozostaje w ścisłym powiązaniu z opadami atmosferycznymi. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż zmienność morfologiczna zerw cechuje się wyraźną etapowością. W trakcie ewolucji zerwy przechodzą przez trzy fazy rozwoju: inicjacji, transportu i degradacji.
The main problem of the study was morphodynamics of slumps on Wolin island cliffed coast with particular emphasis on the stages of their development. The main goal of the study was to define determination of conditions affecting slumps development, determination of threshold values of morphogenetic factors and to determine the effect of extraordinary and extreme processes in the slumps formation and development. Geomorphological and geotechnical studies, geodetic surveys and dendrogeomorphological analyses have been carried out on four slumps located on the stretch of coast cliffs located between Grodno and Biała Góra. The basis of slumps selection was morphological and morphometrical differentiation, stage of development and dynamics. The investigations have shown that slumps are a special type of Wolin island cliffed coast morphology. The studied forms are characterized by small variations in lithology, usually arise in relatively homogeneous sediments, where the characteristics of resistance properties decreases as it approaches the cliff-edge zone. The dynamics of slumps is mainly conditioned by storm surges and rainfalls. The study also showed that morphological variability of slumps is conditioned by current level of groundwater which is in close association with precipitation. On the base of undertaken studies, the conclusion, that morphodynamics of slumps is characterized by three stages of evolution: initiation, transportation and degradation, was made.
Description: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych: Instytut/Katedra Geoekologii i Geoinformacji
URI: http://hdl.handle.net/10593/1013
Appears in Collections:Doktoraty (WNGiG)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marcin Winowski - rozprawa doktorska.pdf
  Restricted Access
19.59 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.