Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1051
Title: Przegląd piśmiennictwa
Other Titles: Book reviews
Authors: Zięba, Andrzej;
Kucharski, Piotr;
Jagielska-Burduk, Alicja;
Bludnik, Izabela,
Wallusch, Jacek;
Kowalski, Tadeusz;
Marcinkowska, Monika;
Gospodarowicz, Andrzej;
Matera, Rafał;
Keywords: recenzje
book reviews
Issue Date: 2010
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 2, s. 275-295
Abstract: Andrzej Bisztyga, Oddziaływanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na porządek prawny Zjednoczonego Królestwa, Katowice 2008 (rec. Andrzej Z i ę b a), s. 275-277; Krzysztof Ślebzak, Ochrona emerytalnych praw nabytych, Warszawa2009 (rec. Piotr K u c h a r s k i), s. 277-280; Zbigniew Kobyliński, Własność dziedzictwa kulturowego. Idee – problemy – kontrowersje, Warszawa 2009 (rec. Alicja J a g i e l s k a-B u r d u k), s. 281-283; Tomasz Sobczak, Instytucjonalizacja nauk ekonomicznych w Polsce międzywojennej, Warszawa 2009(rec. Izabela B l u d n i k, Jacek W a l l u s c h), s. 283-284; Nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej. Gospodarka, regiony, lobbing. Doświadczenia pierwszych lat członkostwa, red. Ewa Małuszyńska, Poznań 2009 (rec. Tadeusz K o w a l s k i), s. 285-286; Dorota Korenik, O roli służebnej banków komercyjnych oraz Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy, Warszawa 2009 (rec. Monika M a r c i n k o w s k a), s. 287-289; Pośrednictwo finansowe w Polsce, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Warszawa 2009 (rec. Andrzej G o s p o d a r o w i c z), s. 290-292; Zygmunt Bauman, Płynny lęk, Kraków 2008 (rec. Rafał M a t e r a), s. 292-295
URI: http://hdl.handle.net/10593/1051
ISSN: 0035-9629
Source: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2010, z. 2,
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA RPEiS 2-2010.pdf152.68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.