Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  Spis treści
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2011)
 • Item
  SPRAWOZDANIA I INFORMACJE
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2010) Kowalczyk, Maciej; Czechowski, Marcin
  „Władza świecka i duchowna w przekazie ikonograficznoprawnym”. XI Międzynarodowa Konferencja Ikonograficznoprawna (Maciej Kowalczyk), s. 297-298; Uroczystość jubileuszu 55-lecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. dr. hab. Włodzimierza Piotrowskiego (Marcin Czechowski), s. 298-300
 • Item
  Przegląd piśmiennictwa
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2010) Zięba, Andrzej;; Kucharski, Piotr;; Jagielska-Burduk, Alicja;; Bludnik, Izabela,; Wallusch, Jacek;; Kowalski, Tadeusz;; Marcinkowska, Monika;; Gospodarowicz, Andrzej;; Matera, Rafał;
  Andrzej Bisztyga, Oddziaływanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na porządek prawny Zjednoczonego Królestwa, Katowice 2008 (rec. Andrzej Z i ę b a), s. 275-277; Krzysztof Ślebzak, Ochrona emerytalnych praw nabytych, Warszawa2009 (rec. Piotr K u c h a r s k i), s. 277-280; Zbigniew Kobyliński, Własność dziedzictwa kulturowego. Idee – problemy – kontrowersje, Warszawa 2009 (rec. Alicja J a g i e l s k a-B u r d u k), s. 281-283; Tomasz Sobczak, Instytucjonalizacja nauk ekonomicznych w Polsce międzywojennej, Warszawa 2009(rec. Izabela B l u d n i k, Jacek W a l l u s c h), s. 283-284; Nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej. Gospodarka, regiony, lobbing. Doświadczenia pierwszych lat członkostwa, red. Ewa Małuszyńska, Poznań 2009 (rec. Tadeusz K o w a l s k i), s. 285-286; Dorota Korenik, O roli służebnej banków komercyjnych oraz Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy, Warszawa 2009 (rec. Monika M a r c i n k o w s k a), s. 287-289; Pośrednictwo finansowe w Polsce, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Warszawa 2009 (rec. Andrzej G o s p o d a r o w i c z), s. 290-292; Zygmunt Bauman, Płynny lęk, Kraków 2008 (rec. Rafał M a t e r a), s. 292-295
 • Item
  1. Spis treści 72, 2010, z. 2
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2010)
 • Item
  METODYKA PRZEPROWADZANIA RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2010) Mozalewski, Marek
  W artykule poruszono kluczowe zagadnienia metodyki restrukturyzacji przedsiębiorstw stosowanych zarówno w warunkach krajowych, jak i zagranicznych. Zdefiniowane zostały główne założenia definicyjne restrukturyzacji opracowane w polskiej literaturze związanej z omawianym zagadnieniem, a także przybliżona została praktyczna strona realizacji tego typu przedsięwzięć. Dzięki zdefiniowaniu kluczowych obszarów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, przyczyn ich realizacji na poszczególnych obszarach oraz szczegółowym przedstawieniu procesu realizacji restrukturyzacji na poziomie operacyjnym, czytelnik ma możliwość dogłębnego poznania obecnie stosowanych rozwiązań i narzędzi zarządzania oraz ich wpływu na poszczególne obszary przedsiębiorstwa.
 • Item
  DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH JAKO ELEMENT OGRANICZENIA RYZYKA PODATKOWEGO
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2010) Grenda, Sylwia
  Ceny transferowe są ostatnio tematem coraz częstszych kontroli podatkowych. Organy podatkowe zazwyczaj rozpoczynają kontrolę od sprawdzenia, czy podatnik posiada poprawną dokumentację cen transferowych, opisującą warunki zawartej transakcji oraz weryfikującą, czy cena ustalona pomiędzy podmiotami powiązanymi jest ceną ustaloną na poziomie rynkowym. Celem artykułu jest wskazanie dokumentacji cen transferowych jako narzędzia, które może wykorzystać jednostka gospodarcza do samodzielnego ograniczenia ryzyka podatkowego. Praca porusza temat obowiązku sporządzenia dokumentacji oraz krótko charakteryzuje – wymagane przez prawo – poszczególne jej elementy. Opisuje także skutki jej niesporządzenia oraz wskazuje wyznaczniki, jakimi kierują się Urzędy Kontroli Skarbowej wybierając poszczególne podmioty gospodarcze do zrewidowania. Artykuł stanowi jedynie wprowadzenie do problematyki cen transferowych, która powinna być rozpatrywana indywidualnie dla każdego z podmiotów powiązanych. Swym zakresem obejmuje również problematykę terminów tworzenia dokumentacji oraz kładzie duży nacisk na odpowiednio wczesne przeprowadzenie analizy potwierdzającej przyjęte warunki, uzasadniającej charakter ustalonej ceny, przyjętą strategię oraz ewentualne ryzyka. Przygotowanie tych elementów przed zawarciem transakcji stanowi duże uproszczenie w razie konieczności przedstawienia organom podatkowym pełnej dokumentacji cen transferowych. Zadaniem pracy jest również zasygnalizowanie szerszego spojrzenia na analizowany zakres prowadzonej działalności, w tym uznania dokumentacji cen transferowych za jeden z obszarów ryzyka podatkowego, który przedsiębiorstwo jest w stanie samodzielnie zminimalizować bez konieczności korzystania z pomocy firm zewnętrznych i ponoszenia dużych kosztów.
 • Item
  STRUKTURA NADZORU FINANSOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ A KRYZYS FINANSOWY
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2010) Skopowski, Michał
  STRUKTURA NADZORU FINANSOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ A KRYZYS FINANSOWY Wprowadzenie wspólnej waluty w Europie w 1999 r. przyspieszyło integrację rynków finansowych, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Pamiętając o korzyściach, jakie niesie ze sobą integracja, nie można zapomnieć o nowych zagrożeniach, które w tych warunkach mogą uaktywnić się z większą siłą, jak choćby „efekt zarażania”. Bardzo istotne jest również w tym kontekście powstawanie (trudnych w nadzorowaniu) transgranicznych konglomeratów finansowych. Ryzyka systemowe w przypadku nadzorowania sektorów finansowych, integrujących się krajów, są tym większe, im mniejsza jest koordynacja tych działań. Proces jej zwiększania został uruchomiony jeszcze przed powstaniem Unii Gospodarczej i Walutowej, jednakże za kamień milowy uznaje się objęcie całości rynku finansowego w Unii Europejskiej procedurą Lamfalussy’ego i stworzenie – na poziomie unijnym – nowych sektorowych komitetów krajowych nadzorców (CEBS, CEIOPS, CESR). Nie była to jedyna inicjatywa mająca poprawić koordynację procedur nadzorczych, zarówno w skali mikro, jak i makro. Niemniej jednak obecny kryzys finansowy udowodnił nieadekwatność przyjętych rozwiązań w stosunku do problemów właściwych globalnemu rynkowi finansowemu, na co szczegółowo wskazywał w 2009 r. „Raport Grupy Larosière’a”. W artykule przeanalizowano i szczegółowo oceniono zmiany, jakie wprowadza się obecnie w zakresie struktury nadzoru finansowego w Unii Europejskiej, wynikającymi z sugestii zawartych w tym raporcie.
 • Item
  OCENA WYBRANYCH INSTYTUCJI SŁUŻĄCYCH ZWALCZANIU PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2010) Filipkowski, Wojciech
  Artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród sędziów wydziałów karnych sądów apelacyjnych w Polsce. Przedstawione zostały opinie ankietowanych w zakresie istniejącego instrumentarium prawnego i organizacyjnego służącego walce z przestępczością zorganizowaną. W szczególności ocenie zostały poddane wybrane instytucje prawa policyjnego, karnego materialnego i procesowego. Drugim obszarem badań była przydatność istniejących organów państwowych i instytucji prywatnych w walce z tym zjawiskiem. Ostatnim obszarem badań były kierunki zmian polityki zwalczania zjawiska przestępczości zorganizowanej. Uzyskane wyniki należy potraktować jako przyczynek do dyskusji nad strategią walki z tym zjawiskiem.
 • Item
  Bezpieczeństwo informacji w rejestrach medycznych
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2010) Michalak, Bartłomiej
  Polski system informacji medycznej, będący orężem w walce o zdrowie pacjenta, podlega ochronie prawnej. Czy jednak obowiązek ten wykonywany jest w sposób właściwy? Czy poprzez decentralizację władzy w systemie ochrony zdrowia, informacja medyczna nie uległa znacznej dekoncentracji, stając się podatną na możliwość zafałszowania? W Polsce istnieje ok. 32 rejestrów medycznych prowadzonych na podstawie przepisów prawa. Brak głównego rejestru medycznego – z jednej strony – zapewnia bezpieczeństwo użytkowników systemu ochrony zdrowia w Polsce: pacjentów, świadczeniodawców, ubezpieczycieli etc., z drugiej jednak – stwarza niebezpieczeństwo fałszowania informacji medycznej. W pracy dokonano próby oceny bezpieczeństwa informacji zawartych w rejestrach medycznych na podstawie analizy aktów prawnych, koncepcji, strategii, ekspertyz i projektów związanych z informacją w systemie ochrony zdrowia, zwracając szczególną uwagę na Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej. Materię tego rejestru określa akt prawny w randze ustawy, co stanowi kolejny krok w procesie regulowania stosunków społecznych i gospodarczych związanych z przekazywaniem i przetwarzaniem informacji.
 • Item
  SOCJOLOGIA GOSPODARKI A SOCJOLOGIA EKONOMICZNA
  (Wydział Prawa i Administracji UAM,, 2010) Tittenbrun, Jacek
  Artykuł zawiera próbę sprecyzowania zakresu dwóch tytułowych terminów łączonych przez krajowych badaczy z pojęciem economic sociology. W proponowanym ujęciu socjologia gospodarki zajmowałaby się tworzeniem socjologicznej teorii gospodarki, włączając w to oddziaływanie na strukturę ekonomiczną ze strony pozagospodarczych dziedzin życia społecznego, natomiast socjologia ekonomiczna – badaniem wpływu struktury ekonomicznej na pozostałe sfery życia społecznego. Jak wiele niebezpieczeństw czyha na socjologa decydującego się pójść tą ostatnią drogą świadczy przykład dwóch teorii znanych autorów rozpatrywanych w artykule. Chodzi o teorię wymiany George’a Homansa oraz poglądy Gary Beckera, które – przy wszystkich dzielących je różnicach – stanowią ilustrację podejścia, które sam Beker określał jako imperializm ekonomiczny: zawłaszczanie przez ekonomię domen wykraczających poza przypisane jej pole zainteresowania Przypominając i trawestując poczynione przez przedwojennego wybitnego polskiego metodologa Leona Petrażyckiego rozróżnienie, moglibyśmy mówić w tym przypadku o „teoriach skaczących” (w odróżnieniu od konceptów „kulawych”: zbyt wąskich wobec swego odniesienia przedmiotowego).
 • Item
  Skutki zniesienia obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2010) Kruś, Maciej
  Przedmiotem artykułu jest przedstawienie skutków ewentualnego wejścia w życie nowelizacji ustawy – Prawo budowlane na mocy ustawy z 23 kwietnia 2009 r. Nowelizacja ta została zaskarżona przed jej podpisaniem przez Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego. Jej głównym celem jest zniesienie obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę. W związku z powyższym w artykule dokonano charakterystyki podstawowych funkcji takiego pozwolenia jako instytucji prawnej. Omówiono także specyfikę instytucji zgłoszenia robót budowlanych oraz potencjalne zagrożenia dla przebiegu jurysdykcji administracyjnej w sprawach dotyczących prewencyjnej kontroli zamierzeń budowlanych wynikające z niedostatecznej regulacji tej instytucji. Jest to o tyle istotne, że zgłoszenie w myśl nowych zasada ma być podstawowym instrumentem owej kontroli. W artykule wskazano również jakie skutki dla pozycji inwestora, w tym ochrony jego interesów, ale również dla ochrony interesów publicznych może przynieść zniesienie obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę. Uwzględniono również uwarunkowania wynikające z prawa europejskiego, tj. transpozycji dyrektywy nr 85/337/EWG.
 • Item
  REGUŁY PRAWNE Z PERSPEKTYWY DOCIEKAŃ FILOZOFICZNYCH
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2010) Brożek, Bartosz; Zyzik, Radosław
  Celem eseju jest próba odpowiedzi na pytanie, czy analizy „kierowania się regułą”, zawarte w Dociekaniach filozoficznych Ludwiga Wittgensteina, mogą być interesujące dla filozofii prawa. W pierwszej części artykułu autorzy przedstawili własną interpretację Wittgensteinowskich uwag o kierowaniu się regułą. W części drugiej poczynione ustalenia skonfrontowali z różnymi koncepcjami prawa (Holmesa, Petrażyckiego i Harta), konkludując, że perspektywa zaproponowana w Dociekaniach filozoficznych pozwala na wyjaśnienie różnorodności definicji prawa. W części trzeciej artykułu podjęto próbę obalenia tezy, że Wittgenstein nie mówi nic o normach prawnych.
 • Item
  POLSKA MNIEJSZOŚĆ NARODOWA W NIEMCZECH W ŚWIETLE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2010) Sandorski, Jan
  Opracowanie zmierza do wykazania, że likwidacja wszystkich przejawów aktywności polskiej mniejszości narodowej w Niemczech na mocy rozporządzenia Rady Ministrów na rzecz obrony Rzeszy z 27 lutego 1940 r. była niezgodna z obowiązującym prawem międzynarodowym. Tak więc rozporządzenie to uznać należy za nieważne ab initio. Istniejący od 1922 r. Związek Polaków w Niemczech został zlikwidowany w 1940 r. w sposób bezprawny. Z tego względu przyjąć należy, że działający obecnie Związek Polaków w Niemczech jest kontynuatorem, a nie sukcesorem przedwojennego związku i przysługują mu roszczenia z tytułu szkód poniesionych wskutek nielegalnych działań władz III Rzeszy. W części II opracowania wykazano, że w Traktacie pokojowym z Wersalu, a także traktatach o ochronie mniejszości narodowych zawartych po I wojnie światowej znalazły się prawa fundamentalne tych mniejszości, które stanowiły zobowiązanie o znaczeniu międzynarodowym. Prawa te zostały zagwarantowane przez Ligę Narodów i nie można ich było naruszać wewnętrznymi ustawami i rozporządzeniami. W stosunkach polsko-niemieckich do przestrzegania praw fundamentalnych mniejszości narodowych zobowiązały się oba państwa w konwencji górnośląskiej z 15 maja 1920 r. W Lidze Narodów panował pogląd, że prawa fundamentalne nabrały charakteru norm ogólnie obowiązujących społeczność międzynarodową, których specjalnym zastosowaniem były postanowienia zawarte w traktatach międzynarodowych. W opracowaniu wykazano, że pogląd ten podzielała niemiecka doktryna prawa konstytucyjnego i międzynarodowego z czasów republiki weimarskiej. W części III zwrócono uwagą na sprzeczność rozporządzenia władz III Rzeszy z 27 lutego 1940 r. z obowiązującymi Niemcy normami ogólnymi prawa międzynarodowego, a w części IV dokonano wstępnego szacunku strat poniesionych przez polską mniejszość narodową wskutek tego rozporządzenia. Część V zawiera krytyczną ocenę przepisów Traktatu o dobrym sąsiedztwie z 17 czerwca 1991 r. dotyczących praw „osób w Republice Federalnej Niemiec posiadających niemieckie obywatelstwo i będących polskiego pochodzenia”. Przepisy te są źródłem asymetrii między pozycją prawną mniejszości niemieckiej w Polsce i Polonii w RFN, nieposiadającej – w świetle Traktatu z 1991 r. – statusu mniejszości narodowej. Część VI opracowania przedstawia niezaspokojone dotychczas roszczenia organizacji polonijnych wobec RFN, a część VII najnowsze działania tych organizacji, zmierzające do uznania roszczeń materialnych i normalizacji ich położenia prawnego poprzez uznanie ciągłości statusu polskiej mniejszości narodowej w Niemczech – nieprzerwanie od 1922 r. W części tej mieści się polemika ze stanowiskiem ministerstwa sprawiedliwości RFN z 13 października 2009 r., sugerującym, że rozporządzenie z 1940 r. jest nieważne od chwili przyjęcia Konstytucji RFN w 1949 r. Wbrew temu stanowisku należy przyjąć, że rozporządzenie naruszyło normy ogólnie obowiązujące prawa międzynarodowego, którymi związane były Niemcy. Z tego względu należy uznać je za nieważne ab initio. W konkluzjach wyrażono pogląd, że polska mniejszość narodowa w Niemczech istnieje nieprzerwanie od 1922 r. i jako taka winna być uznawana przez władze RFN. Władze te winny uwzględnić jej roszczenia wynikające ze szkód, które pociągało za sobą rozporządzenie z 1940 r.
 • Item
  POZYCJA PRAWNA PARLAMENTÓW NARODOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ W ŚWIETLE TRAKTATU Z LIZBONY
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2010) Mik, Cezary
  Proces integracji europejskiej w realizowanym kształcie, nierozerwalnie związany z powierzeniem władzy stanowienia prawa instytucjom europejskim, w poważny sposób ograniczył znaczenie parlamentów narodowych. Próby skompensowania tak powstałego deficytu demokratycznego przez delegowanie deputowanych do wspólnego Zgromadzenia, a później wybory powszechne do Parlamentu Europejskiego, nie przyniosły zadowalających rezultatów. Wobec stałego poszerzania zakresu rzeczowego integracji pojawiła się też potrzeba uważniejszej kontroli wykonywania władzy powierzonej. Spowodowało to, że parlamenty narodowe zostały zaangażowane w sprawy Unii Europejskiej na szczeblu europejskim. Istotnym krokiem w tej materii jest wejście w życie Traktatu z Lizbony. Aktualnie pozycja prawna parlamentów narodowych jest chroniona zasadą autonomii ustrojowej państw członkowskich. Jednocześnie na mocy rozwiązań traktatowych, bezpośrednio lub pośrednio, parlamenty narodowe sprawują ważne funkcje europejskie na poziomie europejskim i krajowym. Są to funkcja ideologiczno-polityczna (legitymizacja demokratyczna Unii, ochrona tożsamości narodowej i państwowej), monitoringu procesu integracyjnego (zwłaszcza w skojarzeniu z uprawnieniami informacyjnymi), współpracy międzyparlamentarnej, a zwłaszcza funkcja udziału w tworzeniu prawa pierwotnego, prawa wtórnego (opiniowanie projektów aktów prawnych, a zwłaszcza ochrona subsydiarności) oraz w zawieraniu umów międzynarodowych przez Unię Europejską. Parlamenty narodowe dysponują obecnie ważnymi instrumentami działania, umożliwiającymi im artykulację woli na szczeblu unijnym. Po pierwsze – mają prawo do bezpośredniego uzyskiwania informacji od Unii Europejskiej, i w tym kontekście mają prawo do zajęcia stanowiska politycznego wobec instytucji Unii. Po drugie – mogą dokonywać ocen politycznych funkcjonowania przynajmniej niektórych organów Unii (Europol, Eurojust) i wpływać wprost na ich działanie. Po trzecie – parlamenty narodowe opiniują projekty aktów prawodawczych w zakresie ochrony zasady subsydiarności, które może przybrać formę słabą (opinia indywidualna) i mocną (opinia kolektywna). Po czwarte – ich instrumentem działania jest wyrażanie sprzeciwu, który ma stosunkowo ograniczone znaczenie, ale nawet w postaci sprzeciwu indywidualnego prowadzi do zablokowania aktu prawnego. Oceniając efektywność tych instrumentów, należy jednak dostrzec, że jedynie w niewielkim zakresie parlamenty narodowe mogą dążyć do ochrony swych europejskich prerogatyw na drodze sądowej (pośrednie prawo do skargi do Trybunału Sprawiedliwości w związku z zasadą pomocniczości). W pozostałych przypadkach normy określające jego uprawnienia wymagają podjęcia działania przez rządy państw członkowskich bądź nie nadają się do wyegzekwowania (są leges imperfectae). Pozostaje więc liczyć, że mechanizmy, w które włączone zostały parlamenty narodowe, będą działały na zasadzie dobrej wiary. Parlamenty narodowe umocniły także swoją pozycję w stosunku do własnych rządów. Instrumenty tego oddziaływania najczęściej nie są wprost wyartykułowane w traktatach, ale – mając na uwadze Konieczność utrzymania demokratycznego systemu ustrojowego – są koniecznym założeniem wielu rozwiązań prawnych. Parlamenty narodowe zatem wyrażają zgodę na poziomie krajowym na modyfikacje prawa pierwotnego (traktatowe i pozatraktatowe), zwiększyły też kontrolę rządów nad ich działaniem w Radzie Unii Europejskiej i w niektórych sferach (obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości). Ochrona tych uprawnień należy wszakże do sfery prawa krajowego, a efektywność jest uzależniona od relacji między rządem a parlamentem i od zdolności parlamentu do samodzielnego artykułowania swojej woli.
 • Item
  PRZEMÓWIENIE PODCZAS CEREMONII NADANIA GODNOŚCI DOKTORA HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2010) Gomułka, Stanisław
 • Item
  KRYZYS A GOSPODARKA POLSKA
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2010) Balcerowicz, Leszek
 • Item
  DEBATA „POLSKA TRANSFORMACJA GOSPODARCZA: 20 LAT PÓŹNIEJ”
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2010) Fiedor, Bogusław; Gomułka, Stanisław; Jajuga, Krzysztof; Kowalski, Tadeusz; Orłowski, Witold; Gorynia, Marian
 • Item
  DOSTĘP I UŻYTKOWANIE NOWYCH MEDIÓW PRZEZ MŁODZIEŻ
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2010) Isański, Jakub
  Tekst przedstawia tematykę socjologicznych badań nowych mediόw oraz współczesnych sposobόw ich wykorzystywania przez młodzież. Dzięki przedstawieniu wynikόw badań przeprowadzonych w Wielkopolsce oraz porόwnaniu ich z innymi, aktualnymi projektami badawczymi o szerszym zasięgu, tekst ten może być traktowany także jako prόba opisu pokolenia współczesnych nastolatkόw. Najważniejsze pytanie, na jakie można próbować odpowiadać po lekturze tekstu, dotyczy tego, jak współcześnie młodzi ludzie komunikują się pomiędzy sobą i jak przedstawiają siebie poprzez swoją swobodną twόrczość, przy wykorzystaniu możliwości stwarzanych przez nowe media. Wydaje się, że związki młodzieży z mediami są czymś tak oczywistym, że coraz trudniejsze jest oddzielanie poszczególnych ich przejawόw. Tym niemniej analiza codziennego wykorzystania: komputerόw, telefonόw komόrkowych, a także rozmaitych narzędzi internetowych, takich jak portale społecznościowe czy komunikatory, prowadzi do pytań o przekształcenia w codziennych sposobach komunikowania się pomiędzy młodymi ludźmi. Przy tak określonym obszarze badawczym trudno o jednoznaczne wnioski, toteż podsumowanie tekstu zawiera raczej tylko prognozy, dokonywane na gruncie socjologicznej analizy zjawiska.
 • Item
  TRANSFORMACJA GOSPODARCZA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ: WNIOSKI Z 20 LAT DOŚWIADCZEŃ
  (Wydział Prawa i Administracji UAM, 2010) Balcerowicz, Leszek
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego