Przegląd piśmiennictwa

Title alternative

Book reviews

Abstract

Andrzej Bisztyga, Oddziaływanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na porządek prawny Zjednoczonego Królestwa, Katowice 2008 (rec. Andrzej Z i ę b a), s. 275-277; Krzysztof Ślebzak, Ochrona emerytalnych praw nabytych, Warszawa2009 (rec. Piotr K u c h a r s k i), s. 277-280; Zbigniew Kobyliński, Własność dziedzictwa kulturowego. Idee – problemy – kontrowersje, Warszawa 2009 (rec. Alicja J a g i e l s k a-B u r d u k), s. 281-283; Tomasz Sobczak, Instytucjonalizacja nauk ekonomicznych w Polsce międzywojennej, Warszawa 2009(rec. Izabela B l u d n i k, Jacek W a l l u s c h), s. 283-284; Nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej. Gospodarka, regiony, lobbing. Doświadczenia pierwszych lat członkostwa, red. Ewa Małuszyńska, Poznań 2009 (rec. Tadeusz K o w a l s k i), s. 285-286; Dorota Korenik, O roli służebnej banków komercyjnych oraz Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy, Warszawa 2009 (rec. Monika M a r c i n k o w s k a), s. 287-289; Pośrednictwo finansowe w Polsce, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Warszawa 2009 (rec. Andrzej G o s p o d a r o w i c z), s. 290-292; Zygmunt Bauman, Płynny lęk, Kraków 2008 (rec. Rafał M a t e r a), s. 292-295

Description

Sponsor

Keywords

recenzje, book reviews

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 2, s. 275-295

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego