OCENA WYBRANYCH INSTYTUCJI SŁUŻĄCYCH ZWALCZANIU PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

EVALUATION OF SELECTED INSTITUTIONS

Abstract

Artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród sędziów wydziałów karnych sądów apelacyjnych w Polsce. Przedstawione zostały opinie ankietowanych w zakresie istniejącego instrumentarium prawnego i organizacyjnego służącego walce z przestępczością zorganizowaną. W szczególności ocenie zostały poddane wybrane instytucje prawa policyjnego, karnego materialnego i procesowego. Drugim obszarem badań była przydatność istniejących organów państwowych i instytucji prywatnych w walce z tym zjawiskiem. Ostatnim obszarem badań były kierunki zmian polityki zwalczania zjawiska przestępczości zorganizowanej. Uzyskane wyniki należy potraktować jako przyczynek do dyskusji nad strategią walki z tym zjawiskiem.
The paper presents the results of a survey carried out among judges of criminal departments of appellate courts in Poland in which they were asked their opinions on the currently available instruments of law and the existing institutions aimed at combating organised crime. First of all, selected institutions of police regulations, substantive criminal law and criminal procedure were evaluated. That part of the survey was completed through a series of questions about the efficiency of government agencies and private organisations in the prevention of and fighting organised crime. Next, the directions of change in the criminal policy regulating those issues were reviewed. The results of the survey may be used as a starting point in the discussion on the whole system of instruments available for fighting organised crime.

Description

Sponsor

Keywords

Przestępczość zorganizowana, Organized crime, Prawo karne materialne, Substantive criminal law, Prawo karne procesowe, Criminal procedure, Prawo policyjne, Police law

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 2, s. 157-172.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego