SOCJOLOGIA GOSPODARKI A SOCJOLOGIA EKONOMICZNA

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM,

Title alternative

SOCIOLOGY OF ECONOMICS VS ECONOMIC SOCIOLOGY

Abstract

Artykuł zawiera próbę sprecyzowania zakresu dwóch tytułowych terminów łączonych przez krajowych badaczy z pojęciem economic sociology. W proponowanym ujęciu socjologia gospodarki zajmowałaby się tworzeniem socjologicznej teorii gospodarki, włączając w to oddziaływanie na strukturę ekonomiczną ze strony pozagospodarczych dziedzin życia społecznego, natomiast socjologia ekonomiczna – badaniem wpływu struktury ekonomicznej na pozostałe sfery życia społecznego. Jak wiele niebezpieczeństw czyha na socjologa decydującego się pójść tą ostatnią drogą świadczy przykład dwóch teorii znanych autorów rozpatrywanych w artykule. Chodzi o teorię wymiany George’a Homansa oraz poglądy Gary Beckera, które – przy wszystkich dzielących je różnicach – stanowią ilustrację podejścia, które sam Beker określał jako imperializm ekonomiczny: zawłaszczanie przez ekonomię domen wykraczających poza przypisane jej pole zainteresowania Przypominając i trawestując poczynione przez przedwojennego wybitnego polskiego metodologa Leona Petrażyckiego rozróżnienie, moglibyśmy mówić w tym przypadku o „teoriach skaczących” (w odróżnieniu od konceptów „kulawych”: zbyt wąskich wobec swego odniesienia przedmiotowego).
The paper is an attempt to precise two terms that Polish researchers link with the term ‘‘economic sociology’’. The proposed approach calls for the sociology of economics to focus on the creation of a sociological theory of economics and to influence the non-economic areas of social life, and for economic sociology to focus on the examination of the influence of the economic structure on the remaining spheres of social life. How dangerous it is for a sociologist to follow the latter path maybe exemplified by two theories developed by George Homans and Gary Becker. Both, to quote Becker’s words, despite the differences distinguishing them from each other, illustrate an approach that Becker termed ‘‘economic imperialism’’ i.e. the appropriation by economy of the domains that exceed the areas of interest that are assigned. To recall and making a travesty of the distinction made by the eminent Polish methodologist of the pre Word War II period Leon Petraz˙ycki, we might refer to the ‘‘jumping theories’’ (as different to the ‘‘limping concepts’’ that are too narrow for the objects they refer too).

Description

Sponsor

Keywords

Socjologia gospodarki, Sociology of economics, Socjologia ekonomiczna, Economic sociology

Citation

, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 2, s. 237-255.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego