Artykuły naukowe (WPiA)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 45
 • Item
  Competition, cooperation, and parental effects in larval aggregations formed on carrion by communally breeding beetles Necrodes littoralis (Staphylinidae: Silphinae)
  (Wiley, 2024-03-14) Lis, Natalia; Mądra-Bielewicz, Anna; Wydra, Jędrzej; Matuszewski, Szymon
  Aggregations of juveniles are the dominant forms of social life in some insect groups. Larval societies are shaped by competitive and cooperative interactions of the larvae, in parallel with parental effects. Colonies of necrophagous larvae are excellent systems to study these relationships. Necrodes littoralis (Staphylinidae: Silphinae), a carrion beetle that colonizes cadavers of large vertebrates, forms massive juvenile aggregations. By spreading over carrion anal and oral exudates, the beetles form the feeding matrix, in which the heat is produced and by which adults affect the fitness of the larvae. We predict that exploitative competition shapes the behaviour of N. littoralis larvae in their aggregations. However, cooperative interactions may also operate in these systems due mainly to the benefits of collective exodigestion. Moreover, indirect parental effects (i.e. formation of the feeding matrix) probably modulate larval interactions within the aggregations. By manipulating parental effects (present/absent) and larval density (0.02-1.9 larvae/1 g of meat), we found a strong negative group-size effect on the fitness of N. littoralis, in colonies with parental effects over almost the entire density range, and in colonies without parental effects for densities larger than 0.5 larva/g. This was accompanied by positive group-size effects in terms of development time (it shortened with larval density) and thermogenesis (it increased with larval density). A pronounced positive group-size effect on juvenile fitness was found only in colonies without parental effects and only in the low density range. These results support the hypothesis that larval societies of N. littoralis are shaped by exploitation competition.
 • Item
  Swoboda świadczenia usług w Rzeczpospolitej Polskiej przez firmy audytorskie oraz biegłych rewidentów zatwierdzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej
  (2021-01-18) Ślebzak, Krzysztof
  Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, jak i idea jednolitego rynku, którego celem jest zapewnienie na terytorium wszystkich państw członkowskich UE czterech podstawowych swobód, w tym w szczególności swobody świadczenia usług oraz przedsiębiorczości, pozwala na postawienie pytania o zakres swobody świadczenia usług przez firmy audytorskie zatwierdzone w innym, aniżeli Polska, państwie członkowskim UE. Kwestia ta jest rozważana w kontekście prawnych uwarunkowań dotyczących swobody świadczenia usług oraz zakresu usług dozwolonych dla tego rodzaju firm audytorskich w szczególności, gdy zostały one wpisane na listę firm audytorskich w Polsce.
 • Item
  Problems of Monotonicity of Some Popular Risk Measures
  (2016) Khemissi, Eliza
  In the article the author checked the properties of coherent measures of risk for Expected Value, Expected Shortfall, Maximum Loss (for losses weighted with probability), Median, Median Absolute Deviation, “Arithmetic Mean of Absolute Deviations from Median”, Quantiles, Cumulative Distribution Function and Mid-Range in connection with the last financial crisis. Methodology of the research – mathematical proving and theoretical analysis. Results. The survey shows that the above functions are not coherent measures of risk with some definition of stochastic order and in many cases not measures of risk in terms of the axiomatic definition. The paper shows also that the lemma used in the literature to prove monotonicity of Expected Shortfall is not truth and we will prove the lemma with the opposite relation. Value of the paper – Mathematical proofs in the field of risk measurement. Showing some problems with monotonicity of risk measures. Contradicting the lemma of monotonicity of Expected Shortfall. Own definition of first degree stochastic order.
 • Item
  The Computer Program Scientific Article - The New Approach to Empirical Surveys
  (2016) Khemissi, Eliza
  In this article the author presents the first concept of scirntific article in the form of computer program. She shows the example of such article - the program to research the relationship between the exchange rates and indexes.
 • Item
  Problems of Monotonicity of Some Popular Risk Measures
  (2016) Buszkowska-Khemissi, Eliza
  In the article the author checked the properties of coherent measures of risk for Expected Value, Expected Shortfall, Maximum Loss (for losses weighted with probability), Median, Median Absolute Deviation, “Arithmetic Mean of Absolute Deviations from Median”, Quantiles, Cumulative Distribution Function and Mid-Range in connection with the last financial crisis. Methodology of the research – mathematical proving and theoretical analysis. Results. The survey shows that the above functions are not coherent measures of risk with some definition of stochastic order and in many cases not measures of risk in terms of the axiomatic definition. The paper shows also that the lemma used in the literature to prove monotonicity of Expected Shortfall is not truth and we will prove the lemma with the opposite relation. Value of the paper – Mathematical proofs in the field of risk measurement. Showing some problems with monotonicity of risk measures. Contradicting the lemma of monotonicity of Expected Shortfall. Own definition of first degree stochastic order
 • Item
  Wpływ zasady podziału władzy na działalność sejmowej komisji śledczej
  (2006) Płowiec, Witold; Wiliński, Paweł; Krajniak, Olga; Guzik, Bartosz
  Opracowanie ma na celu zrekonstruowanie zasady podziału władzy wyrażonej w przepisach Konstytucji oraz przedstawienie wpływu tej zasady na działalność komisji śledczej, a zwłaszcza wzajemnych relacji pomiędzy komisją śledczą i organami władzy wykonawczej i sądowniczej. Zasada podziału władzy przyjęta w Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. wyznacza ramy relacji organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Zasada ta zakłada, że organy państwowe dysponują kompetencjami oddziaływania wzajemnie na siebie tak, by zapobiec koncentracji i nadużywaniu władzy; gwarantuje tym samym poszanowanie wolności i praw jednostki. Jednym z elementów tak rozumianej zasady podziału władzy są kompetencje kontrolne Sejmu, a w szczególności możliwość powołania komisji śledczej do zbadania określonej sprawy. Obecne uregulowanie statusu prawnego komisji śledczej ze względu na lakoniczność powoduje liczne wątpliwości co do zakresu jej działania. Nie sposób ich rozstrzygnąć bez uwzględnienia reguł wynikających z zasady podziału władzy. Wymaga to jednak wiedzy prawniczej, pewnej powściągliwości, a przede wszystkim zdystansowania się od partykularnych celów politycznych.
 • Item
  Sposoby pojmowania „aktu normatywnego”
  (2004) Płowiec, Witold
  Celem opracowania jest rekonstrukcja pojmowania „aktu normatywnego” w polskiej literaturze publicznoprawnej oraz w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, a także ustalenie, w jakiej mierze koncepcje „aktu normatywnego" wypracowane w nauce o prawie publicznym zostały zaakceptowane w orzecznictwie Trybunału. W literaturze prawniczej, jak i orzecznictwie Trybunału, można dostrzec, że w przypadku formułowania definicji klasycznych „aktu normatywnego”, jako genus wskazuje się „akt”, niekiedy z przydawką „prawny” albo „prawa”, rozumiany zazwyczaj jako wytwór określonej czynności. Podkreśla się, że akt normatywy zawiera normy prawne. Wyjaśniając pojęcie normy prawnej – wprost bądź ukrycie – nawiązuje się do znaczenia ukształtowanego w teorii prawa, zgodnie z którym jest to norma postępowania ustanowiona albo uznana przez kompetentny organ państwa. Jako kolejne cechy norm prawnych, które pozwalają wyróżnić je spośród innych norm, wymienia się generalność i abstrakcyjność. Generalność normy prawnej odnoszona jest do sposobu wskazania jej adresata i bywa zastępowana terminem „ogólność”. Abstrakcyjność natomiast dotyczy sposobu wyznaczenia nakazanego albo zakazanego zachowania. Charakteryzowana jest także jako powtarzalność lub „nie konsumowanie się” przez zastosowanie. Co do nowości normatywnej, to rozumiana jest jako zmiana stanu prawnego dokonana przez ustanowienie, nowelizację lub uchylenie norm prawnych. W literaturze prawniczej oraz orzecznictwie Trybunału zwraca się też uwagę na występujące w praktyce wątpliwości co do normatywnego charakteru pewnych aktów. O ile jednak przedstawiciele doktryny mogą poprzestać na ich stwierdzeniu, to Trybunał Konstytucyjny, orzekając o konstytucyjności albo legalności aktów normatywnych, jest zmuszony rozstrzygać, czy kwestionowany akt jest normatywny czy też nie. Za podstawowe dla oceny charakteru prawnego aktu Trybunał przyjmuje kryterium materialne, odwołujące się do treści. Akt zostanie uznany za normatywny, jeżeli zawiera normy prawne o charakterze generalnym i abstrakcyjnym. Wskazane kryterium bywa jednak nie dość operatywne i dlatego też Trybunał wprost bądź ukrycie stosuje również inne kryteria.
 • Item
 • Item
  Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej związanego z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia (rok 2016)
  (Naczelna Izba Lekarska, 2016) Wilińska-Zelek, Anna; Malaga, Miłosz
  W artykule dokonano wyboru orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2016 r. oraz opinii rzeczników generalnych, związanych z funkcjonowaniem branży medycznej. Omówiono orzeczenia poruszające problematykę: –możliwości korzystania przez drugi, dopuszczony do obrotu na mocy odstępstwa, podobny sierocy produkt leczniczy z wyłączności w zakresie obrotu, którą przewidziano dla pierwszego sierocego produktu leczniczego; – konieczności objęcia zakresem dyrektywy w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, zawierania tzw. umów rabatowych dotyczących produktów leczniczych w ramach systemu funkcjonującego w Niemczech; –możliwości wprowadzenia w prawie krajowym regulacji, ustanawiających jako podstawowe kryterium weryfikacji istnienia potrzeby utworzenia nowej apteki rygorystyczny limit liczby „osób do zaopatrzenia na stałe”; –możliwości objęcia zakresem rozporządzenia w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych również przekazów kierowanych nie do konsumenta końcowego, ale do specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia. Ponadto omówiono opinie rzeczników generalnych, które dotyczyły następujących zagadnień: –możliwości zastosowania sztywnych cen w krajowym systemie, w stosunku do produktów leczniczych dostępnych tylko na receptę; – konieczności równoległego poddania wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro ponownej lub uzupełniającej procedurze oceny zgodności w języku urzędowym lub językach urzędowych państwa członkowskiego, w którym dystrybutor równoległy zamierza wprowadzić je do obrotu, jeżeli wyroby były już przedmiotem oceny zgodności przeprowadzonej, zgodnie z art. 9 dyrektywy 98/79, w innym państwie członkowskim i w innym języku, a tym samym posiadają oznakowanie zgodności CE, a dystrybutor równoległy dołącza do tych wyrobów nową etykietę i instrukcje użycia w tym języku urzędowym lub w tych językach urzędowych.
 • Item
  The derivative concept of legal interpretation
  (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015-06) Białkowski, Michał; Mikołajewicz, Jarosław; Ochmański, Jerzy Witold
  The dominant thinking on legal interpretation in contemporary Polish legal doctrine is the derivative concept of interpretation of Professor Maciej Zieliński. One of the most important features of this concept is that it distinguishes legal provision from legal norm. Legal provision is the statement of the fundamental text of the legal act taken from dot to dot, whereas legal standard is the standard of conduct which was established or recognised by the authorised body of the state, in the traditional jurisprudence of the tripartite structure (hypothesis–instruction–sanction). The derivative concept of legal interpretation also rejects the principle clara non sunt interpretanda and replaces it with the principle omnia sunt interpretanda. But the most derivative part of the concept is the accurate identification of features of the language of Polish legal texts, such as its specific variability as it takes place somehow beyond the legal text. Among other features characteristic of Polish legal texts we could mention that they are written at a ‘descriptive level’ and read at a ‘normative level’ (the quasi-idiomacity of Polish legal texts), the fragmentation of legal standards (above all syntactic and semantic) and the presence of vague or imprecise turns of phrase.. M. Zieliński grouped directives of interpretation in his concept into three phases : ordering, reconstructive and perceptual. According to M. Zieliński legal interpretation starts with the determination of the state of the law applicable to the case and of the content of the interpreted provision. The aim of the second (reconstructive) phase is to obtain the standard expression including the determination of the recipient (subject to which the order or prohibition of action is applied) and the determination of the circumstances in which the specified behaviour is ordered or prohibited. The standard expression after this phase does not yet constitute the legal standard owing to its potential ambiguity, which is finally clarified in the perceptual phase of interpretation.
 • Item
  Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej związanego z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia (lata 2015–2016)
  (Naczelna Izba Lekarska, 2015) Wilińska-Zelek, Anna
  Artykuł prezentuje wybór orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z lat 2014-2015, związanego z funkcjonowaniem branży medycznej. Omówiono wyroki TSUE poruszające problematykę: – dyskwalifikacji z honorowego krwiodawstwa mężczyzn odbywających stosunki homoseksualne, – konsekwencji wadliwości wyrobów medycznych, podlegających szczególnym wymogom bezpieczeństwa, – kwalifikacji niezapłodnionej ludzkiej komórki jajowej, która w drodze partenogenezy została pobudzona do podziału i rozwoju jako „embrionu ludzkiego”, – możliwości odmowy zgody na udanie się na terytorium innego państwa członkowskiego w celu uzyskania tam odpowiedniej opieki, w wypadku gdy to ze względu na brak produktów leczniczych i materiałów medycznych pierwszej potrzeby nie można udzielić danych szpitalnych świadczeń zdrowotnych we właściwym czasie w państwie członkowskim miejsca zamieszkania osoby objętej zabezpieczeniem społecznym, – stosowania przepisów dwóch dyrektyw do osocza z pełnej krwi, przeznaczonego do transfuzji a przygotowanego z wykorzystaniem procesu przemysłowego.
 • Item
  Czynniki warunkujące wpływ informacji nieformalnych rozpowszechnianych za pośrednictwem Internetu na decyzje zakupowe
  (2012) Scheibe, Anna
  Celem opracowania jest usystematyzowanie dostępnych wyników badań dotyczących wpływu nieformalnych informacji na zachowania nabywców. Na bazie analizy literatury uznano, że wpływ ten uzależniony jest od trzech grup czynników tj. typu nabywcy, rodzaju produktu oraz charakteru informacji i jej źródeł. W opracowaniu przedstawiono wpływ wyżej wymienionych grup czynników na zachowanie nabywców. Wskazano także ograniczenia dokonanej analizy i możliwe kierunki dalszych badań.
 • Item
  Prosument Behaviour In Brand Creating
  (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University in Nowy Sącz, 2012) Scheibe, Anna; Nalepka, Adam; Ujwary-Gil, Anna
  A brand remains a considerable source of the competitive advantage. One of the elements contributing to its power is image. The information revolution and globalization make it necessary to search for new means of differentiating brands. One of them is engaging consumers in the brand creation process. In light of the development of the Web 2.0, prosumers – active consumers functioning both as consumers and partly as producers – can have a meaningful influence on the image of brands. Their activities can entail both positive as well as negative effects.
 • Item
  Unconventional Methods of Marketing Communication
  (National-Louis University, 2013) Scheibe, Anna; Nalepka, Adam; Ujwary-Gil, Anna
  In the era of an information revolution customers come in contact with huge numbers of marketing messages in their everyday lives. This leads to so called, information noise, which may result in many messages going unnoticed. Thus marketing managers are forced to search for more effectively ways of getting customers’ attention and are more willingly to use unconventional promotional methods based on using original forms or places in an effort to create the element of surprise and make their message more eye-catching for the targeted audience. This kind of move tends to evoke strong emotions, motiving readers to pass the message on. Creating such a buzz around brand name would also enhance the campaign’s effect. Unfortunately, this form of communication also brings with it some negative effects due to controversial or taboo topics connected with sensitive social issues. An analysis of the advertising methods used by the owners of the most powerful Polish brands shows that there is some evidence of the use of such methods in Poland. Nevertheless unconventional advertising methods are not a commonly used practice.
 • Item
  Rodzaj serwisu internetowego a ocena wiarygodności zamieszczanych w nim informacji nieoficjalnych
  (2013) Scheibe, Anna
  W dobie rewolucji informacyjnej zmienia się natura komunikacji marketin-gowej z opartej na zasadach „jeden z jednym” na „wielu z wieloma”. Konsu-menci dokonując oceny oferty rynkowej coraz częściej opierają się na informa-cjach nieoficjalnych, które odnajdują w różnego rodzaju serwisach interneto-wych. Celem artykułu będzie zbadanie, jaki jest wpływ serwisu internetowego, w którym zamieszcza się nieoficjalne posty, na ocenę wiarygodności odnalezio-nych tam informacji. W opracowaniu podejmie się próbę oceny znaczenia po-wiązań pomiędzy właścicielem marki a właścicielem portalu oraz zbadania, czy konsumenci podejmują próby oceny wiarygodności portali, na których odnajdują informacje nieoficjalne.
 • Item
  Media społecznościowe a możliwości integracji
  (Marketing i rynek, 2014) Scheibe, Anna
  Rozwój technik Web 2.0 zmienił charakter komunikacji nie tylko pomiędzy organizacją i interesariuszami, lecz także pomiędzy samymi interesariuszami. Umożliwił on precyzyjne dotarcie do małych społeczności, a nawet indywidualnych odbiorców. Rozwój mediów spowodował, że konieczne stało się dostosowanie formy przekazu do ich charakteru, przy równoczesnym zachowaniu jego spójności, służącej kreowaniu wizerunku marki. W efekcie idee integracji komunikacji marketingowej stały się tak ważne jak nigdy dotąd. Celem artykułu jest określenie wyzwań, jakie rozwój mediów społecznościowych stawia przed specjalistami ds. marketingu, biorąc pod uwagę możliwości integracji komunikacji marketingowej, w celu kreowania pozytywnego wizerunku marki. W opracowaniu wyznacza się trzy płaszczyzny integracji komunikacji marketingowej i określa wpływ mediów społecznościowych na możliwości integracji na każdej z nich.
 • Item
  Marketing w administracji publicznej
  (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013) Scheibe, Anna
  Przemiany zachodzące w otoczeniu organizacji powodują, że bardziej wymagający konsumenci oczekują wyższego poziomu obsługi zarówno przez podmioty prywatne jak i publiczne. Wywiera to wpływ także na organy administracji publicznej, które muszą podążać zmianami w zachowaniu interesantów. Szansą na szybkie dostosowanie się jest wykorzystywanie koncepcji, którymi dotychczas posługiwały się w głównej mierze przedsiębiorstwa. Wymienić tu można choćby marketing wewnętrzny, nakierowany na osoby zatrudnione w organizacji i opierający się na założeniu, że zadowoleni pracownicy kreują także zadowolenie odbiorców. Kolejny przykład to marketing relacyjny, który nastawiony jest na kreowanie długoterminowych relacji z interesariuszami. Wśród narzędzi marketingowych sugeruje się wykorzystywanie charakterystycznego dla usług modelu 7P, obejmującego produkt, cenę, dystrybucję, promocję, ludzi, procesy i świadectwo materialne. Szczególnym wyzwaniem, dla organów administracji publicznej może okazać się rozwój Internetu. Staje się on nie tylko źródłem informacji, lecz ważnym elementem życia społecznego. W przestrzeni wirtualnej zauważyć można pojawianie się szczególnego rodzaju konsumentów - prosumentów, czyli osób pragnących nie tylko kupować produkty zaspokajające ich potrzeby, lecz także aktywnie zaangażować się w kształtowanie oferty, jaka jest do nich kierowana. Prosumenci chętnie prezentują swe opinie, oceniają produkty, wymieniają się poglądami i przedstawiają sugestie dotyczące sposobów rozwiązania problemów. Ich postępowanie może przynosić organom administracji wiele korzyści - ułatwiać dialog społeczny i kształtować pozytywny wizerunek organizacji. Niestety, taka swobodna wymiana informacji niesie ze sobą również pewne zagrożenia (jak na przykład możliwość sugerowania sposobów omijania prawa), którym organy administracji publicznej powinny sprostać.
 • Item
  Operations on Risk Variables
  (Uniwersytet Szczeciński, 2015) Buszkowska-Khemissi, Eliza
  In the article the author considers and analyzes operations and functions on risk variables. She takes into account the following variables: the sum of risk variables, its product, multiplication by a constant, division, maximum, minimum and median of a sum of random variables. She receives the formulas for probability distribution and basic distribution parameters. She conducts the analysis for dependent and independent random variables. She propose the examples of the situations in the economy and production management of risk modelled by this operations. The analysis is conducted with the way of mathematical proving. Some of the formulas presented are taken from the literature but others are the permanent results of the author.
 • Item
  Zastosowanie analizy skupień do określania ram czasowych ostatniego kryzysu finansowego
  (Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2016-04-02) Buszkowska-Khemissi, Eliza; Zarzycki, Dariusz
  W artykule zastosowano metody analizy skupień z zakresu statystyki wielowymiarowej do badania okresu kryzysu finansowego lat 2007-2013. Zgodnie z tymi algorytmami grupowano spready pomiędzy stopami rynku międzybankowego a OIS. Przeprowadzono dyskusję nad możliwością zastosowania tej metody do generowania ram czasowych różnych okresów kryzysów finansowych. Analiza skupień umożliwiła poczynienie nowych obserwacji na temat kryzy subprime i występującego po nim kryzysu zadłużeniowego. Praca nawiązuje do wcześniejszej publikacji autorki. Uwzględnia inne dane, inny okres kryzysu i zmodyfikowaną metodologię – zamiast podziału próby na lata, podział na okresy równej długości. Dzięki temu nie skraca się znacząco szeregów i nie traci się dużej części informacji.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego