Rodzaj serwisu internetowego a ocena wiarygodności zamieszczanych w nim informacji nieoficjalnych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

W dobie rewolucji informacyjnej zmienia się natura komunikacji marketin-gowej z opartej na zasadach „jeden z jednym” na „wielu z wieloma”. Konsu-menci dokonując oceny oferty rynkowej coraz częściej opierają się na informa-cjach nieoficjalnych, które odnajdują w różnego rodzaju serwisach interneto-wych. Celem artykułu będzie zbadanie, jaki jest wpływ serwisu internetowego, w którym zamieszcza się nieoficjalne posty, na ocenę wiarygodności odnalezio-nych tam informacji. W opracowaniu podejmie się próbę oceny znaczenia po-wiązań pomiędzy właścicielem marki a właścicielem portalu oraz zbadania, czy konsumenci podejmują próby oceny wiarygodności portali, na których odnajdują informacje nieoficjalne.

Description

Sponsor

Keywords

informacje nieformalne, serwisy internetowe, wiarygodność informacji

Citation

Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, zeszyt 36, 2013, pp. 206 -216.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego