Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10538
Title: Płynna demokracja
Other Titles: Liquid democracy
Authors: Piechocki, Marcin
Keywords: demokracja
płynna demokracja
demokracja przedstawicielska
demokracja bezpośrednia
new media
Internet
democracy
liquid democracy
Issue Date: 2013
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2013, nr 4, s.25-38.
Abstract: Rozwój nowych technik komunikowania umożliwia polityczną partycypację wszystkim obywatelom, którzy wyrażają taką chęć. Rozmaite pomysły wykorzystujące nowe media sprzyjają rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego i demokracji deliberatywnej. Przełamanie monopolu mediów tradycyjnych czy mainstreamowych pozwala ujawnić alternatywne dyskursy, którym dotychczas odmawiano miejsca w środkach przekazu. Pozwala to również ujawnić się grupom, które mogą wreszcie uczestniczyć w debacie publicznej. Ponieważ uczestnictwo w debacie warunkowane jest interaktywności ą, Internet i rozmaite platformy służące debacie i podejmowaniu decyzji są coraz szerzej stosowane przez przedsiębiorstwa, ale również instytucje państwowe. Płynna demokracja jest pomysłem na połączenie demokracji bezpośredniej z przedstawicielską. Dzięki aplikacjom umożliwiającym obywatelom inicjowanie, śledzenie i udział w debacie osiągnąć można maksymalne zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne. Stąd płynna demokracja jest szansą na urzeczywistnienie idei faktycznego udziału każdego obywatela w procesach decyzyjnych, czego brak wskazywany jest teraz często przez zniechęconych do wyborów, zwłaszcza młodych ludzi. Nie podważają oni przecież idei demokracji, a jedynie jej obecną formę i kondycję.
The advancements in new communication techniques facilitate the political participation of all citizens wishing to exercise it. Various ideas applied by the new media are conducive to the development of civic society and deliberative democracy. The end of the monopoly of traditional, or mainstream media allows alternative discourses to emerge, having formerly been denied presence in the media. Various groups can also emerge to finally participate in public debate. As participation in debate is conditioned on interactivity, the Internet and various platforms serving debating and decision-making are increasingly applied by both businesses and state institutions. Liquid democracy is a way of combining direct democracy with representative democracy. Applications allowing citizens to initiate, track and participate in debate facilitate maximum citizen involvement in public affairs. Therefore, liquid democracy provides an opportunity to implement the ideal of each citizen’s actual participation in the decision-making processes, the lack of which is frequently cited by young people, first and foremost, who feel discouraged from participating in elections. They do not undermine the idea of democracy but contest its current shape and form.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10538
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2013, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pp-4-2013-025-038.pdf327.42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.