Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10822
Title: Charakterystyka topoklimatyczna fragmentu wybrzeża klifowego w rejonie Białej Góry (Woliński Park Narodowy)
Authors: Bednorz, Ewa
Kolendowicz, Leszek
Szyga-Pluta, Katarzyna
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Citation: Badania Fizjograficzne, Seria A, Tom 60, 2009, s. 7-21
Series/Report no.: Seria A - Geografia Fizyczna, Tom 60;
Abstract: W opracowaniu wykorzystano pomiary: albedo, bilansu promieniowania, temperatury i wilgotnooeci wzglêdnej z siedmiu stanowisk obserwacyjnych rozlokowanych w profilu poprzecznym do brzegu morskiego od pla¿y do buczyny na wysoczyŸnie morenowej. Stwierdzono zró¿nicowany przebieg dobowy analizowanych elementów meteorologicznych, zale¿ny od konfiguracji i pokrycia terenu. Punkty pomiarowe zlokalizowane na obszarze ods³oniêtym charakteryzuj¹ siê wiêkszymi amplitudami temperatury i wilgotnooeci powietrza ni¿ usytuowane na terenie zalesionym czy na stokach klifu. Wystawienie na bezpooerednie promieniowanie s³oneczne powoduje znaczny wzrost temperatury przy pogodzie bezchmurnej. Ods³oniêcie terenu pozwala te¿ na wiêksze wypromieniowanie w zakresie d³ugofalowym w nocy, co obni¿a poranne minimum temperatury. Specyficzn¹ termik¹ charakteryzuje siê obszar pla¿y.Wyniki pomiarów potwierdzaj¹ oddzia³ywanie Ba³tyku, który znacz¹co zmniejsza dobow¹ amplitudê temperatury powietrza. Termika analizowanych stanowisk pomiarowych jest oecioele powi¹zana z wartooeci¹ bilansu radiacyjnego, która g³ównie zale¿y od natê¿enia bezpooeredniego promieniowania S³oñca docieraj¹cego do pod³o¿a, albedo oraz pojemnooeci cieplnej gruntu.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10822
ISBN: 978-83-7654-054-3
ISSN: 0067-2807
Appears in Collections:Badania Fizjograficzne, Seria A, Tom 60, 2009

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01-bedn.pdf12.33 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.