Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10857
Title: Uporządkowania elektronowe i ich separacje w rozszerzonych modelach Hubbarda
Other Titles: Electron orderings and their separations in the extended Hubbard models
Authors: Kapcia, Konrad, Jerzy
Advisor: Robaszkiewicz, Stanisław. Promotor
Keywords: nadprzewodnictwo
superconductivity
separacja faz
phase separation
parowanie lokalne
local pairing
rozszerzony model Hubbarda
extended Hubbard model
granica atomowa
atomic limit
Issue Date: 26-May-2014
Abstract: Nadprzewodnictwo z ekstremalnie krótką długością koherencji (tj. z rozmiarem pary elektronowej rzędu wielkości efektywnego węzła sieci) cieszy się w ostatnich latach dużym zainteresowaniem, ponieważ może mieć duże znaczenie do opisu nadprzewodników wysokotemperaturowych (miedziany, bizmutaty, grupa pniktydków żelaza, fullereny, itp.) oraz innych klas ,,egzotycznych'' nadprzewodników (nadprzewodniki ciężkofermionowe i organiczne oraz fazy Chevrela). Celem przygotowanej pracy doktorskiej było zbadanie wpływu różnych typów oddziaływań występujących w materii skondensowanej na wzajemną stabilność nadprzewodnictwa oraz innych konkurencyjnych uporządkowań elektronowych (porządek ładunkowy, magnetyczny, jednorodne fazy mieszane) oraz na ich relacje ze stanami z separacją faz. W pracy otrzymaliśmy ścisłe wyniki w granicy dużego wymiaru przestrzennego d (lub dużej liczby koordynacyjnej) dla badanych modeli nadprzewodnika z całką przeskoku pary (podejście wariacyjne: pełne diagramy fazowe oraz charakterystyki termodynamiczne). Ponadto, uzyskane wyniki ścisłe dla d=1 i przybliżone dla różnych sieci o wymiarowości d=2 i d=3 uzupełniają rezultaty przybliżenia wariacyjnego i jakościowo są z nimi zgodne. Nasze rezultaty pokazują, że analizowane modele przewidują występowanie stanów z elektronową separacją fazową, w których pojawiają się obszary nadprzewodzące.
There has been much interest in superconductivity with very short coherence length (i.e. with the pair size being of the order of the radius of an effective lattice site). This interest is due to its possible relevance to high temperature superconductors (cuprates, doped bismuthates, iron-based systems, fullerenes, etc.) and also to the several other exotic superconducting materials (heavy fermion systems, organic superconductors and Chevrel phases). The aim of the dissertation prepared was to investigate the effects of different types of interactions that occur in condensed matter on mutual stability of superconductivity and other competing electron orderings (charge and magnetic orderings as well as homogeneous mixed phases) and their relations with the states of phase separation. In the dissertation we obtained exact results in the limit of large spatial dimension d (large coordination number) for the models of superconductor with pair hopping interaction considered (variational approach: overall phase diagrams and thermodynamic properties). Moreover, the exact results derived for d=1 and approximated results for various lattices at d=2 and d=3 complement the results of the variational approximation and are qualitatively consistent with them. The results obtained show that the presence of electron states with phase separation involving superconductivity is a general feature of the models analyzed.
Description: Wydział Fizyki: Zakład Stanów Elektronowych Ciała Stałego
URI: http://hdl.handle.net/10593/10857
Appears in Collections:Doktoraty (WF)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kapcia_KJ-Uporzadkowania elektronowe i ich separacje w rozszerzonych modelach Hubbarda-praca doktorska-marzec 2014.pdf11.43 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.