Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10865
Title: Wypływy wód podziemnych w południowej części dorzecza Parsęty
Authors: Mazurek, Małgorzata
Issue Date: 2006
Publisher: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Citation: Badania Fizjograficzne, Seria A, Tom 57, 2006, s. 101-118
Series/Report no.: Seria A - Geografia Fizyczna, tom 57;
Abstract: Istotnymi elementami systemu hydrograficznego południowej części dorzecza Parsęty są naturalne wypływy wód podziemnych występujące w postaci źródeł, wycieków linijnych i powierzchniowych, młak lub zgrupowań wypływów tworzących obszary źródliskowe i wypływy linijne. Strefy wypływów wód stanowią ważne obszary inicjacji sieci rzecznej. Na charakter naturalnego drenażu wód podziemnych, na jego formę i wydajność ma wpływ naprzemianległe ułożenie utworów przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych, nieciągłość warstw wodonośnych, ich zmienna miąższość i zróżnicowana młodoglacjalna rzeźba terenu. W południowej części dorzecza Parsęty zinwentaryzowano 117 naturalnych wypływów wód podziemnych, wśród których przeważają wypływy o bardzo małej wydajności < 1 dm3s–1 (43,6%), podczas gdy tylko 9 wypływów (7,7%) ma wydajność powyżej 10 dm3s–1. Wysokie wartości wydajności zanotowano w obszarach źródliskowych, wypływach linijnych i młakach zlokalizowanych u podnóża zboczy rynien subglacjalnych, w obrębie dolin i równin odpływu wód roztopowych włączonych w sieć dolinną Parsęty i Dębnicy.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10865
ISBN: 978-83-7063-496-4
ISSN: 0067-2807
Appears in Collections:Badania Fizjograficzne, Seria A, Tom 57, 2006

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mazurek.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.