Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/10872
Title: Gospodarowanie środowiskiem na obszarach cennych przyrodniczo na przykładzie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego
Other Titles: Environmental management at naturally valuable areas illustrated with an example of Sieraków Landscape Park
Authors: Kubacka, Marta
Advisor: Macias, Andrzej. Promotor
Keywords: gospodarowanie środowiskiem
environmental management
obszary cenne przyrodniczo
valuable natural areas
Sierakowski Park Krajobrazowy
Sierakowski Landscape Park
Issue Date: 30-May-2014
Abstract: Celem głównym podjętego problemu badawczego jest ocena gospodarowania i stanu środowiska przyrodniczego Sierakowskiego Parku Krajobrazowego w oparciu o metodę przyczynowo-skutkową D-P-S-I-R, wielkoskalową mapę sozologiczną oraz opracowanie modelu systemu wspomagania gospodarowania środowiskiem na obszarach cennych przyrodniczo. Zakres czasowy badań obejmuje lata 1996-2013 dla danych statystycznych, wykorzystanych do obliczenia wskaźników diagnostycznych oraz lata 2011-2013, w których została przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza połączona z kartowaniem terenowym oraz badania ankietowe wśród społeczności lokalnej Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Zakres tematyczny został ujęty w ośmiu rozdziałach, a ich zawartość wynika z przyjętego schematu postępowania badawczego. Za Bródką (2010) przyjęto 5-etapowy schemat procedury badawczej. Podsumowując, otrzymane wyniki badań potwierdziły, że sposób gospodarowania środowiskiem na obszarach cennych przyrodniczo wpływa znacząco na stan i funkcjonowanie tego środowiska. Zgodnie z przyjętym schematem postępowania badawczego, oraz przy stwierdzonych w czasie jego realizacji ograniczeniach wynikających z dostępności materiałów źródłowych oraz przyjętego zakresu czasowego badań terenowych, osiągnięto główny cel rozprawy doktorskiej.
The major objective of the research problem addressed is to assess the environmental management and the condition of Sieraków Landscape Park environment based on the D-P-S-I-R cause-effect method, large-scale sozological map and the elaboration of the environmental management support system at naturally valuable areas. The time frame of research comprises the years 1996-2013 for statistical data, used for the calculation of diagnostic indexes, and the years 2011-2013 when the environmental survey combined with field mapping and questionnaire survey among the local community of Sieraków Landscape Park were performed. The theme scope was included in eight chapters and their contents results from the adopted research procedure scheme. After Bródka (2010) a 5-stage research procedure scheme was adopted. To conclude, the obtained research results confirmed that the method of environmental management at naturally valuable areas has a substantial impact on the condition and functioning of the environment. In accordance with the adopted research procedure scheme and in view of the restrictions resulting from the availability of source materials found during the implementation of the scheme as well as in view of the adopted time frame of the field research, the major objective of the doctoral dissertation was achieved.
Description: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych: IGFiKŚP/Zakład Ekologii Krajobrazu
URI: http://hdl.handle.net/10593/10872
Appears in Collections:Doktoraty 2010-2020 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/
Doktoraty (WNGiG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marta Kubacka praca doktorska.pdf11.02 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.