Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10878
Title: Nowelizacja jako sposób zmiany prawa. Studium z teorii legislacji
Other Titles: Amendment as Method of Changing Law. A Study in Theory of Legislation
Authors: Zwierzykowski, Piotr Filip
Advisor: Wronkowska, Sławomira. Promotor
Gicquel, Jean. Promotor
Keywords: zmiana prawa
change of law
nowelizacja
amendment
system prawa
system of law
akt normatywny
normative act
czynność konwencjonalna
conventional act
Issue Date: 2-Jun-2014
Abstract: Głównym celem rozprawy jest teoretycznoprawne scharakteryzowanie nowelizacji, o której zakłada się, że stanowi rzeczywistą zmianę w systemie prawa, obejmującym co najmniej zbiór aktów normatywnych, a nie zaledwie technikę redagowania tekstów prawnych. Przesądza to określoną wizję persystencji, w której system i jego elementy mogą zachowywać tożsamość mimo dotykających ich przekształceń. Nowelizację ujmuje się jako pojedyncze wewnątrzsystemowe zdarzenie, identyfikowane z transformacją w tekście („nowelizowanego”) aktu normatywnego następującą wskutek wprowadzenia do systemu innego aktu („nowelizującego”). Nowelizacja jako sposób zmiany w systemie okazuje się przy tym aspektem nowelizacji interpretowanej czynnościowo, mianowicie wyróżnionym rezultatem czynności bazowej (tj. stanowienia aktu nowelizującego), z uwagi na który wyodrębnia się nadrzędną czynność konwencjonalną nowelizacji. Technika redakcyjna właściwa nowelizacji służyć może osiąganiu (dokonywaniu) innych zmian prawa, w tym nawet – systemowej sukcesji. Praca składa się z sześciu rozdziałów, grupujących się tematycznie w dwóch częściach: (1) O prawie jako przedmiocie zmiany, O zmianie przedmiotu w ogólności oraz O zmianie prawa w ogólności; (2) O nowelizacji w ogólności, O nowelizacji jako zdarzeniu w systemie prawa oraz O nowelizacji jako czynności konwencjonalnej.
The main aim of the dissertation is legal-theoretical (legal-legislative) account of amendment. It is assumed that amendment amounts to a real change in the system of law (understood as, at least, a set of normative acts), and not merely a technique of editing legal texts. This determines a certain approach to persistence, in which the system and its elements retain their identity, despite the changes therein. The amendment is conceived of as a singular inter-systemic event, identified with a transformation within a text of a („amended”) normative act, which results from introducing a different („amending”) act into the system. Moreover, amendment as method of changing law turns out to be an aspect of amendment interpreted as an act, i.e. a singled out result of a base-act (which is the enactment of an amending act), in relation to which a higher-level conventional act of amendment is identified. Editorial technique proper to amendment may also serve the purpose of attaining (performing) other changes of law, eventually including even system replacement. The thesis is composed of six chapters, thematically organised into two parts: (1) On law as subject to change, On the change of object in general, and On the change of law in general; (2) On amendment in general, On amendment as an event in the system of law, and On amendment as conventional act.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: http://hdl.handle.net/10593/10878
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozprawa doktorska [PFZ].pdf
  Restricted Access
4.68 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.