Doktoraty (WPiA)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 222
 • Item
  Ikonograficznoprawne aspekty malarstwa Jana Matejki w świetle założeń historycznej szkoły prawa
  (2023) Kostecka, Jolanta; Gulczyński, Andrzej. Promotor
  Głównym celem badań było wyjaśnienie ikonograficznoprawnych aspektów malarstwa Jana Matejki oraz ich ocena w świetle założeń przyjętych przez historyczną szkołę prawa. Analiza ikonograficznoprawna dzieł Matejki dotyczyła zobrazowanych w nich instytucji prawnych, postaci, miejsc, budynków i przedmiotów mających doniosłość prawną, jak również kwestii odtworzenia ich zgodnie z historią bądź w sposób odzwierciedlający twórczą wyobraźnię i idee artysty. Struktura rozprawy doktorskiej jest następująca. Rozdział 1 dotyczy ikonografii prawnej jako nauki, zawiera rozważania na temat możliwości i metod przedstawiania normy prawnej za pomocą obrazu. Rozdziały 2 i 3 odnoszą się do szkoły historycznej prawa w Europie i w Polsce. W tym miejscu omówione zostały również zagadnienia związane z krakowską szkołą historyczną i jej oddziaływanie na Matejkę. W rozdziale 4 zaprezentowany został rozwój polskiego malarstwa w XIX wieku, na tle malarstwa europejskiego. W rozdziale 5 przedstawione zostały cechy charakterystyczne malarstwa historycznego Jana Matejki, jego wyjątkowy styl i historiozofia, a także wpływ środowiska artystycznego na jego twórczość oraz ówczesna sytuacja polityczna i prawna Galicji. W ostatnim rozdziale rozprawy przedstawiona została analiza stylistyczno-porównawcza i ikonograficznoprawna wybranych obrazów Jana Matejki. The main purpose of the dissertation is presenting iconographical and legal aspects of Jan Matejko’s paintings in the view of the assumptions of the Historical School of Law. The legal and iconographical analysis of Jan Matejko’s paintings in the study pertains legal institutions, figures, places and objects having legal relevance depicted in his artworks, as well as their reconstruction pursuant to the history or in a creative way (reflecting originative imagination and ideas of the artist). The structure of the dissertation is as follows. The first chapter concerns the legal iconography as science and contains information about possibilities and methods of presenting legal precepts by means of picture. The second and third chapters refer to the Historical School of Law in Europe and Poland. Further, the author elaborates also next issues, such as the Historical School in Cracow and its influence on Matejko’s works. In the fourth chapter the development of the Polish historical painting in the 19th century is presented (in the context of European painting). The fifth chapter of the study considers the specific features of Matejko’s historical paintings. The author describes Matejko’s artistic style and his philosophy of history. The sixth chapter pertains stylistic and comparative as well as iconographical and legal analysis of Matejko’s oily paintings.
 • Item
  Wycena nieruchomości dokonywana przez rzeczoznawców majątkowych a wycena nieruchomości dokonywana przez systemy teleinformatyczne
  (2023) Działak, Bartosz; Szewczyk, Marek. Promotor
  Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest problematyka wyceny nieruchomości. Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów i zakończenia. Pierwszy rozdział, został poświęcony „zagadnieniom wprowadzającym” – w części tej omówiono spiritus movens dysertacji. Przybliżono zagadnienia: szybkości postępowania; prostoty postępowania; prawdy obiektywnej; pogłębiania zaufania do organów administracji publicznej oraz sądów administracyjnych; sztucznej inteligencji. Drugi rozdział, przedstawia sytuację normatywną wyceny nieruchomości w wybranych państwach, w: Rzeczpospolitej Polskiej; Republice Federalnej Niemiec; Stanach Zjednoczonych Ameryki; Republice Francuskiej oraz Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Trzeci rozdział, przedstawia regulacje pozaprawne związane z wyceną nieruchomości. W tej części opisano unormowania wprowadzone przez międzynarodowe organizacje zajmujące się wyceną nieruchomości, tj.: Międzynarodowy Komitet Standardów Wyceny; Międzynarodową Koalicję Standarów Etyki; Amerykańskie Towarzystwo Rzeczoznawców; Europejską Grupę Stowarzyszeń Rzeczoznawców. Czwarty rozdział, przedstawia bazy danych zawierające informacje o nieruchomościach. Na podstawie rozważań zawartych w tej części zostało ustalone czy stworzenie programu do automatycznej wyceny nieruchomości w Rzeczpospolitej Polskiej jest możliwe. The doctoral dissertation consists of an introduction, four chapters and a conclusion. The first chapter is devoted to "introductory issues" – in this part the spiritus movens of the dissertation is discussed. The following issues were discussed: speed of proceedings; simplicity of proceedings; objective truth; deepening trust in public administration bodies and administrative courts; artificial intelligence. The second chapter presents the normative situation of real estate valuation in selected countries, in: the Republic of Poland; Federal Republic of Germany; United States of America; the French Republic and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The third chapter presents extra-legal regulations related to the valuation of real estate. This section describes the regulations introduced by international organizations dealing with real estate valuation, i.e.: the International Committee on Valuation Standards; International Coalition of Ethical Standards; American Society of Appraisers; European Group of Valuers' Associations. The fourth chapter presents databases containing information on real estate maintained by entities performing public administration tasks. On the basis of the considerations contained in this section, it was determined whether it is possible to create a program for automatic valuation of real estate in the Republic of Poland.
 • Item
  Rola zakładu pracy i zakładowego prawa pracy w demokratyzacji relacji zatrudnieniowych
  (2023) Krzyżaniak, Piotr; Musiała, Anna. Promotor
  W 1996 r. znowelizowano Kodeks pracy. Przed tą zmianą zakład pracy był stroną stosunków pracy. W związku z tym uznano, że posiada zdolność prawną jako podmiot prawa. Po zmianach w Kodeksie pracy stroną stosunków pracy stał się pracodawca. Tym samym zakład pracy utracił zdolność prawną. Od tego czasu pojęcie to można zrozumieć jedynie na gruncie zbiorowego prawa pracy. W nowym znaczeniu zakład pracy łączy się ze wspólnotą. Ta wspólnota składa się z pracowników i pracodawcy. Prywatny przedsiębiorca poprzez instytucję pracodawcy może reprezentować swoje interesy w stosunkach z pracownikami. Ponadto pracodawca posiada zdolność publicznoprawną, z pośrednictwem której realizuje część obowiązków państwa wobec pracowników. Zakres wspólnoty zakładu pracy jest zgodny z zakresem przepisów prawa pracy obowiązujących w tym zakładzie pracy. Zakład pracy jest więc wspólnotą prawa postawioną w opozycji do konfliktu między kapitałem a pracą (między przedsiębiorcą a pracownikami). Instytucja prawna zakładu pracy sytuuje ten konflikt w ramach prawnych i w efekcie służy realizacji zasady demokratycznego państwa prawnego. Pracownicy i przedsiębiorcy posiadają autonomię w korzystaniu z konstytucyjnych praw i wolności wewnątrz zakładu pracy. In 1996, the Labor Code was amended. Before this change, the work establishment was a party to labor relations. As such, it was considered to possess legal capacity as a legal entity. Following changes to the Labor Code, it was the employer who became party to labor relations. Accordingly, the work establishment lost its legal capacity. Since then, this concept can only be understood on the basis of collective labor law. In its new meaning, the work establishment is a community. This community is made up of workers and employers. By means of his institution as an employer, a private entrepreneur can represent his interests in relations with workers. Furthermore, the employer possesses legal public capacity, which he exercises by implementing some of the state’s responsibilities towards workers. The scope of community at a work establishment is consistent with the scope of labor regulations that are in force at that work establishment. A work establishment is thus a community of law placed in opposition to the conflict between capital and labor (between the entrepreneur and the workers). The legal institution of the work establishment sets this conflict in a legal framework and in effect, serves to implement the principle of the democratic state of law. Workers and entrepreneurs possess autonomy in exercising their constitutional rights and freedoms inside the work establishment.
 • Item
  Ściganie i karanie niemieckiego ludobójstwa w świetle polskich zasobów archiwalnych
  (2023) Paszko, Marlena Anna; Paluszyńska-Daszkiewicz, Krystyna. Promotor
  Tezą pracy jest ustalenie, że nie istniała żadna podstawa prawna do udzielania Republice Federalnej Niemiec międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych przez Główną i Okręgowe Komisje Badania Zbrodni Niemieckich/ Hitlerowskich w Polsce, a następnie działającą przy Instytucie Pamięci Narodowej – Główną Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Poczynione ustalenia odnoszą się przede wszystkim do działalności Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen, Ludwigsburg i jego relacji z polską instytucją. Przekazywanie dokumentów (w oryginałach lub kopiach) wzbudza poważne wątpliwości co do podstaw faktycznych i prawnych obrotu środkami dowodowymi i jednostkami archiwalnymi, właściwego trybu oraz legalności tych działań. Decyzje w sprawach dotyczących prowadzonych postępowań podejmowała osoba nieuprawniona. Stwierdzone w wyniku działań kontrolnych nieprawidłowości dały podstawę do wszczęcia postępowania karnego w sprawie przekazywania bez podstawy prawnej dokumentów nieuprawnionym organom państw obcych. Podnieść również należy, że w zasadzie wszystkie ze spraw, z których materiały dowodowe wysłano za granicę, są dotknięte wadą polegającą na naruszeniu praw pokrzywdzonych. Niniejsza praca wzbogacona jest aneksem zawierającym między innymi informacje na temat rodzaju dokumentu wysłanego za granicę oraz wszczętych i zakończonych postępowań karnych. The aim of this paper is to prove that there was not any legal basis to provide Federal Republic of Germany with an international legal assistance in criminal matters by The Central Commission and the District Commissions for the Investigation of German/Hitlerite Crimes in Poland, and later on by the Central Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation, which was a part of the Institute of National Remembrance. Made verifications mainly refer to Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen, Ludwigsburg work and its relationship with the Polish institution. In a view of factual and legal grounds of trading evidence and archival data as well as approved and legal procedures of such doings, exchanging original and copied documents raises serious doubts. Decisions associated with investigated cases were made by an unauthorized person. Exposed irregularities being a result of executed inspections gave a basis for initiating an investigation concerning trading documents without any legal basis to not permitted authorities of foreign countries. In addition, it is crucial to emphasize the fact that all of the cases the evidences sent abroad were taken from, hold a common trait which is a violation of the victims’ rights. This paper includes an appendix with information about a sort of documents sent abroad as well as initiated and closed criminal proceedings.
 • Item
  Miejsce zwykłego pobytu dziecka jako podstawa jurysdykcji krajowej w rozporządzeniu Rady (UE) 2019/1111 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę
  (2024) Kubicka-Grupa Zofia; Grzegorczyk, Paweł. Promotor; Wołodkiewicz Bartosz. Promotor
  Celem niniejszej pracy jest ukazanie miejsca zwykłego pobytu dziecka jako podstawy jurysdykcji krajowej w rozporządzeniu nr 2019/1111 w szerokim kontekście, uwzględniającym również teoretycznoprawne rozważania dotyczące istoty i budowy normy jurysdykcyjnej oraz zarys historii kształtowania się kryterium miejsca zwykłego pobytu jako łącznika jurysdykcyjnego i kolizyjnego w dziedzinie prawa międzynarodowego w XX wieku, a także zwięzłą charakterystykę pozostałych łączników personalnych. Interpretacja pojęcia „miejsce zwykłego pobytu dziecka” w rozporządzeniu nr 2019/1111 musi również uwzględniać ogólne cele europejskiego prawa procesowego cywilnego i założenia współpracy sądowej w dziedzinie prawa rodzinnego, a także motywy, jakie przyświecały unijnemu pracodawcy przy uchwalaniu omawianego rozporządzenia i jego poprzedników. Niniejsza praca ma nadto na celu udzielenie odpowiedzi na wątpliwości pojawiające się w praktyce przy ustalaniu jurysdykcji krajowej na podstawie łącznika miejsca zwykłego pobytu dziecka. W związku z tym zawarte w niej rozważania obejmują również problematykę współstosowania przepisów rozporządzenia nr 2019/1111 i kodeksu postępowania cywilnego. Punktem wyjścia do przeprowadzonych badań było przeświadczenie o zasadniczym znaczeniu pojęcia „miejsce zwykłego pobytu dziecka” dla wykładni wszystkich przepisów rozporządzenia nr 2019/1111. The aim of this paper is to show the child's habitual residence as a basis for jurisdiction in Regulation No 2019/1111 in a broad context, also taking into account theoretical and legal considerations on the essence and construction of the jurisdictional norm and an outline of the history of the formation of the habitual residence criterion as a jurisdictional and conflict-of-law connecting factor in the field of international law in the twentieth century, as well as a brief characterisation of the other personal connecting factors. The interpretation of the concept of 'habitual residence of the child' in Regulation 2019/1111 must take into account the general aims of European civil procedural law and the objectives of judicial cooperation in the field of family law, as well as the motives of the EU legislator in enacting this Regulation and its predecessors. This work also seeks to answer doubts that arise in practice when determining jurisdiction on the basis of the child's habitual residence connecting factor. Consequently, the considerations included in it also cover the issue of the co-application of the provisions of Regulation No 2019/1111 and Polish Code of Civil Procedure. The starting point for the research carried out was the conviction that the concept of the child's habitual residence is essential for the interpretation of all the provisions of Regulation No 2019/1111.
 • Item
  Publicznoprawna reglamentacja działalności w zakresie urządzania gier hazardowych a prawne gwarancje wolności działalności gospodarczej
  (2023) Waszak, Marcin; Urbaniak, Monika. Promotor; Kosiński, Eryk. Promotor
  W niniejszej dysertacji dokonano opisu oraz szczegółowej charakterystyki celów i dobranych środków publicznoprawnej reglamentacji, mających zastosowanie wobec urządzania gier hazardowych. Obowiązujący system reglamentacji zestawiono również z wybranymi orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącymi urządzania gier hazardowych. Istota rozważań podjętych w rozprawie polega na wyszczególnieniu i charakterystyce elementów składających się nie tylko na reglamentację (przyjętych środków i celów) działalności gospodarczej w zakresie urządzania gier hazardowych, ale również na pozostałe (równie istotne) elementy wpływu państwa na aspekty ściśle powiązane z urządzaniem gier hazardowych. W myśl tak sformułowanej problematyki badawczej ustalono trzy główne cele badawcze. Pierwszy z nich dotyczył ustalenia instrumentarium reglamentacji oraz identyfikacji celów reglamentacyjnych. Kolejnym cel badawczy polegał na ocenie systemowej polityki hazardowej władz publicznych. Ostatni cel badawczy pracy stanowił ocenę wpływu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Trybunału Konstytucyjnego na warunki prowadzenia działalności gospodarczej opierającej się o urządzanie gier hazardowych.
 • Item
  Kontrola celno-skarbowa – instytucja badania przestrzegania prawa podatkowego
  (2023) Podsiadły, Artur; Nieborak, Tomasz. Promotor
  Przedmiotem rozprawy jest jedna z najważniejszych zmian w proceduralnym prawie podatkowym w ciągu ostatnich 25 lat, czyli regulacja wprowadzająca Krajową Administrację Skarbową (KAS). Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej uchyla i zastępuje m.in. ustawę o urzędach i izbach skarbowych, ustawę o służbie celnej oraz ustawę o kontroli skarbowej. Przepisy wprowadzające KAS zniosły również szereg organów administracji podatkowej i skarbowej. Jednocześnie wiele przepisów dotyczących procedur weryfikacji rozliczeń podatkowych, w tym postępowania kontrolnego i kontroli celnej, zostało zastąpionych w ramach ustawy o KAS kontrolą celno-skarbową – znacznie przebudowaną procedurą kontrolną, której przebieg różni się od dotychczas obowiązujących procedur kontrolnych. Prowadzona analiza prowadzi do wniosku, że regulacja wprowadzająca KAS, szczególnie związana z kontrolą celno-skarbową, pogarsza pozycję kontrolowanego podmiotu i jeszcze bardziej komplikuje system kontroli podatkowej. Tym samym analizowana instytucja kontroli celno-skarbowej pogłębia problemy dualizmu procedur kontrolnych, a przy tym nie odpowiada współczesnym tendencjom w zakresie oparcia kontroli na współpracy i wzmacniania zaufania w relacji między podatnikiem a organami podatkowymi, a co za tym idzie – narusza bezpieczeństwo prawne kontrolowanego podmiotu.
 • Item
  Sądowoadministracyjne postępowania szczególne
  (2023) Wilczyński, Janusz; Piątek, Wojciech. Promotor; Olszanowski, Jan. Promotor pomocniczy
  Przedmiotem rozprawy doktorskiej są sądowoadministracyjne postępowania szczególne. Jej podstawowym celem jest odpowiedź na pytanie czym są te postępowania, jak również wskazanie ich rodzajów, skatalogowanie ich oraz przeprowadzenie oceny przyjętych w nich rozwiązań z perspektywy celów, dla których zostały stworzone, jak i sprawowanego przez sądy administracyjne wymiaru sprawiedliwości. Rozprawa doktorska składa się z pięciu rozdziałów, poprzedzonych wstępem i podsumowanych w zakończeniu. W pierwszym rozdziale przedstawiono ogólne uwagi na temat postępowania sądowoadministracyjnego, w tym obowiązujących w nim zasad procesowych. Drugi rozdział poświęcony został wyróżnieniu i określeniu rodzajów postępowań przed sądem administracyjnym, jak również wykazaniu, czym są sądowoadministracyjne postępowania szczególne, w tym wskazaniu przyczyn i podstawowych warunków ich powstania, ich rodzajów, katalogu oraz dopuszczalnych granic ich dyferencjacji. W rozdziale trzecim i czwartym przeprowadzono dogmatycznoprawne rozważania na temat wybranych szczególnych postępowań alternatywnych i odrębnych, uwzględniając ich rys historyczny oraz strukturę ze szczególnym uwzględnieniem zachodzących w nich odmienności. W końcowym rozdziale poruszony został problem rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej w niewłaściwym trybie z uwzględnieniem kwestii wyboru trybu postępowania i konsekwencji prawnych zastosowania trybu niewłaściwego.
 • Item
  Poziome wyrównywanie dochodów w systemie prawnofinansowym gmin
  (2023) Olejnik, Tomasz; Mączyński, Dominik. Promotor
  Przedmiotem rozprawy jest kompleksowa analiza mechanizmu poziomego wyrównywania dochodów w systemie prawnofinansowym gmin. Głównym celem pracy jest zbadanie, w jakim zakresie mechanizm poziomego wyrównywania dochodów mieści się w normach konstytucyjnych. Ustawodawca nie jest w stanie wprowadzić systemu finansowego, w którym stosowane będzie jedynie pionowe wyrównanie dochodów. Wyjściowym założeniem, które legło u podstaw przeprowadzonych rozważań była teza, że wyrównywanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego jest obligatoryjnym elementem systemu finansów samorządowych. Rozprawa doktorska dzieli się na cztery rozdziały. W pierwszym z nich omówiono teoretycznoprawne i historyczne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego. Zaprezentowano jak kształtował się podział zadań finansowych między państwo a samorząd oraz ewolucja rozwiązań odnośnie samorządu, a szczególnie jego finansowania w Polsce na przestrzeni dziejów. W drugim rozdziale przedstawiono problematykę poziomego wyrównania dochodów w Konstytucji RP. Przenalizowane zostały nie tylko zasady dotyczące wprost samorządu terytorialnego, ale także pozostałe wartości konstytucyjne. Trzeci rozdział stanowił próbę umiejscowienia opisywanego mechanizmu w przepisach międzynarodowych. W związku z tym przeanalizowano przepisy Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, a także Unii Europejskiej. W czwartym rozdziale przeanalizowany został ustawowy mechanizm poziomego wyrównywania dochodów oraz zmiany zachodzące na przestrzeni lat. W zakończeniu pracy przedstawione zostały wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy. Sformułowane zostały również postulaty i wnioski de lege lata oraz de lege ferenda dotyczące mechanizmu poziomego wyrównania dochodów.
 • Item
  Przestępstwo uprowadzenia małoletniego w polskim prawie karnym
  (2022) Hamrol, Agata; Zawłocki, Robert. Promotor
  Zasadniczym problemem badawczym podejmowanym w niniejszej pracy jest ukazanie normatywnego związku pomiędzy ustawowymi znamionami przestępstwa uprowadzenia małoletniego a zasadą dobra dziecka, zaś następnie wszelkich karnoprawnych konsekwencji związanych z tą okolicznością. Wymiar uwzględnienia dobro dziecka w ujęciu ustawowych znamion czynu zabronionego stypizowanego w przepisie art. 211 K.k. Przyjęta struktura pracy ma na celu ukazanie problematyki przestępstwa uprowadzenia małoletniego w kontekście zasady dobra dziecka w sposób jak najbardziej przejrzysty oraz uporządkowany i kompleksowy.
 • Item
  Postępowanie w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych jako szczególne postępowanie administracyjne
  (2022) Michalec-Dziedzic, Agnieszka; Sawczyn, Wojciech. Promotor
  Przedmiotem przygotowanej przeze mnie rozprawy doktorskiej jest postępowanie w sprawie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zasadniczym celem badawczym rozprawy było dokonanie wszechstronnej i gruntownej analizy postępowania w sprawie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a w rezultacie ustalenie, czy wskazane postępowanie odpowiada realiom i specyfice postępowania administracyjnego, w dalszej zaś kolejności próba odpowiedzi na pytanie czy możliwe byłoby – zamiast tworzenia całkowicie odmiennej regulacji w sprawie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  odesłanie w odpowiednim zakresie do unormowań ogólnych, zawartych w k.p.a. Prezentowana dysertacja składa się z sześciu rozdziałów, poprzedzonych wprowadzeniem oraz podsumowanych w zakończeniu. Pierwszy rozdział poświęcony jest zagadnieniom ustrojowym i materialnoprawnym dotyczącym odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W kolejnym rozdziale przedstawiono takie zagadnienia jak charakter omawianego postępowania w sprawie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jego zasady oraz funkcje. Następnie skupiono się na podmiotach postępowania w sprawie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych tj. stronach postępowania oraz organach orzekających. Kolejne dwa rozdziały poświęcone zostały przebiegowi postępowania, odpowiednio w pierwszej, jak i drugiej instancji, na tle regulacji ogólnego postępowania administracyjnego. W ostatnim, szóstym rozdziale, przedstawiony został zarys regulacji zagranicznych w zakresie omawianego zagadnienia.
 • Item
  Odpad jako przedmiot obrotu cywilnoprawnego z perspektywy wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego
  (2022) Robakowska, Martyna; Lemkowski, Marcin. Promotor
  Praca doktorska została przygotowana, aby zrealizować dwa podstawowe cele badawcze. Pierwszym jest dokonanie oceny czy instytucje prawa cywilnego wykorzystywane w obrocie odpadami wspierają realizację założeń gospodarki obiegu zamkniętego. Drugim jest określenie, czy uregulowana w art. 27 ust. 3 u.o. konstrukcja przeniesienia administracyjnoprawnej odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów rzeczywiście zapewnia ochronę zdrowia i życia ludzi oraz środowiska przed negatywnymi konsekwencjami nieprawidłowego postępowania z odpadami, a także czy przyczynia się do ograniczenia skutków użytkowania zasobów i poprawia efektywność takiego użytkowania. Zgodnie z przywołanym przepisem, ciążąca na wytwórcy odpadów lub innym posiadaczu odpadów odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów przechodzi na inny podmiot, posiadający odpowiednie decyzje administracyjne lub wpisy do rejestrów, z chwilą przekazania mu odpadów. Przekazanie takie następuje w wykonaniu umowy cywilnoprawnej łączącej przekazującego i odbiorcę odpadów.
 • Item
  Prosta spółka akcyjna z udziałem funduszy venture capital
  (2022) Dasiewicz, Agata; Sójka, Tomasz. Promotor
  Wzrastająca popularność spółek innowacyjnych, działających najczęściej w obszarze nowych technologii wpływa na znamienny wzrost zainteresowania pozyskiwaniem finansowania z funduszy venture capital. Potrzeba pozyskania przez innowacyjne spółki kapitału, niezbędnego do finansowania ich działalności i chęć uzyskania przez fundusze venture capital znacznych zysków z zainwestowanych środków pieniężnych prowadzą do coraz bardziej zauważalnej współpracy pomiędzy podmiotami poszukującymi środków na realizację inwestycji (założycielami) a funduszami venture capital. Prawne ramy współdziałania założycieli z funduszami venture capital określane są w zawieranych pomiędzy nimi umowach inwestycyjnych. Dostrzegalnym efektem współpracy założycieli z funduszami venture capital są wspólnie zakładane spółki kapitałowe. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że prawna struktura prostej spółki akcyjnej z udziałem funduszy venture capital nie była dotychczas przedmiotem szczegółowych analiz prawnych. W związku z tym przedmiotem niniejszej pracy są wybrane zagadnienia dotyczące struktury prostej spółki akcyjnej z udziałem funduszy venture capital. Celem pracy jest rozwiązanie podstawowych problemów prawnych związanych z udziałem funduszy venture capital w prostej spółce akcyjnej. Praca zawiera zatem analizę zagadnień związanych z nabywaniem – zarówno przez fundusze venture capital, jak i założycieli – akcji technologicznych startupów działających w formie prostej spółki akcyjnej. W pracy położony jest również nacisk na ukazanie problemów związanych z konstruowaniem umów inwestycyjnych zawieranych pomiędzy funduszami venture capital a założycielami. W kręgu szczególnych zainteresowań niniejszej pracy pozostaje analiza kluczowych zagadnień problemowych, takich jak klauzula tag-along, klauzula drag-along, ustąpienie akcjonariusza ze spółki, mechanizmy wynagradzania kluczowej kadry zarządczej, klauzule antyrozwodnieniowe oraz preferencje likwidacyjne. Przed udzieleniem odpowiedzi na pytanie, czy dopuszczalne jest inkorporowanie tych postanowień do umowy prostej spółki akcyjnej, w rozprawie doktorskiej omówiono charakter i pochodzenie tych klauzul, cel ich stosowania oraz dodatkowe liczne kwestie prawne, jakie pojawiają się na styku Kodeksu cywilnego i Kodeksu spółek handlowych. W niniejszej rozprawie doktorskiej duży nacisk został położony na określenie warunków, na jakich dopuszczalne jest zamieszczenie wyżej wskazanych postanowień do umowy prostej spółki akcyjnej, sankcji za naruszenie tych klauzul oraz skutków prawnych inkorporowania ich do umowy prostej spółki akcyjnej.
 • Item
  Karnoprawna ochrona wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika
  (2022) Sarnowski, Błażej; Zawłocki, Robert. Promotor
  W niniejszej rozprawie przyjęto podział pracy na pięć rozdziałów, oparty przede wszystkim na kryterium pozwalającym wyodrębnić poszczególne znamiona ustawowe analizowanych typów czynów zabronionych. W pracy poczyniono szereg uwag krytycznych w odniesieniu do rozważanych norm prawnych. Przede wszystkim należy wskazać, że obecnie obowiązująca regulacja prawna pozostaje rozwiązaniem wadliwym i nie do końca dostosowanym do dynamiki stosunków gospodarczych i zobowiązaniowych, a tym samym nie jest rozwiązaniem w pełni sprawiedliwym.
 • Item
  Przejęcie spółki dominującej przez spółkę zależną (połączenie odwrotne)
  (2022) Ruciński, Marek; Moskwa, Leopold. Promotor
  Przedmiotem rozprawy jest analiza koncepcji połączenia odwrotnego z perspektywy jego dopuszczalności i sposobu przeprowadzenia na gruncie przepisów Kodeksu spółek handlowych. Celami rozprawy są zdefiniowanie połączenia odwrotnego, odpowiedź na pytanie o jego dopuszczalność, w tym na tle kontrowersji powstałych przed dniem 1 marca 2020 r., w którym dokonano nowelizacji przepisów w tym przedmiocie, wyznaczenie dopuszczalnych i optymalnych sposobów przeprowadzania tego typu połączeń oraz rozważenie możliwości i zasad przeprowadzania wieloszczeblowych połączeń odwrotnych. Zakres przeprowadzonych badań objął rodzaje stosunków dominacji i zależności z perspektywy ich wpływu na procesy połączeniowe, dopuszczalność przeprowadzania połączeń odwrotnych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji zakazujących spółkom kapitałowym nabywania własnych praw udziałowych, weryfikację zasadności i możliwości podwyższania kapitału zakładowego przejmującej spółki zależnej w różnych możliwych konfiguracjach majątkowych, dopuszczalne sposoby umorzenia własnych praw udziałowych nabytych w toku połączenia odwrotnego a także istotę i sposoby przeprowadzania wieloszczeblowych połączeń odwrotnych. Rozprawa została ponadto wzbogacona o wątki prawnoporównawcze w obszarze prawa niemieckiego, austriackiego i włoskiego.
 • Item
  Czynniki wpływające na sprawność postępowania przygotowawczego w świetle praktyki działania Policji
  (2022) Kamińska, Anna; Wiliński, Paweł. Promotor
  Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest sprawność postępowania przygotowawczego. Dokonano analizy konkretnych, wybranych akt postępowań przygotowawczych. Analiza zakresu podejmowanych czynności wymaganych w przypadku przeprowadzenia postępowania przygotowawczego posłużyła wykazaniu jak wiele jest wykonywanych czynności, które nie są widoczne w aktach postępowania. Przedmiotem ustaleń był między innymi wpływ, jaki na jakość, a także szybkość prowadzenia postępowania przygotowawczego ma wykształcenie policjantów prowadzących postępowania przygotowawcze, jak również pokazane zostało jak są realizowane doskonalenia zawodowe w Policji. Poruszone zostały również kwestie wprowadzania nowelizacji do obowiązujących przepisów. Wśród przyczyn, które na potrzeby tej pracy nazwano „osobowymi” nie pominięto tych, które pozostają w związku z konkretnymi cechami osobowościowymi policjantów prowadzących postępowania przygotowawcze, na co składa się podejście do pracy oraz do sposobu wykonywania nałożonych na konkretną osobę zadań. Badania, które pojawiają się w pracy oparte są w głównej mierze na analizie akt postępowań przygotowawczych i mają na celu wykazanie tego, co w największym stopniu wpływa na przewlekłość postępowań przygotowawczych.
 • Item
  Intersubiektywność badań śladów kryminalistycznych
  (2022) Nawrocka, Marta; Matuszewski, Szymon. Promotor
  W każdym postępowaniu sądowym, w którym przeprowadza się dowód z opinii biegłego, istotnym problemem dla organów procesowych jest ocena wiarygodności przedstawianych ekspertyz. Organy te nie posiadają specjalistycznej wiedzy z zakresu pewnych dziedzin nauki, co uniemożliwia im zweryfikowanie tych opinii. Opinia eksperta, często stanowi istotny dowód w sprawie i m. in. na jej podstawie, organy procesowe wydają rozstrzygnięcia. Chcąc zweryfikować daną metodę, niezbędne jest sprawdzenie, czy cechuje się ona intersubiektywnością. Intersubiektywność jest cechą poznania, która wskazuje jak zgodne są wyniki osób stosujących metodę w tych samych warunkach. Im wyższy stopień intersubiektywności, tym metodę można uznać za bardziej rzetelną. Analiza literatury w odniesieniu do badań daktyloskopijnych i pismoznawczych, pokazała niski stan wiedzy w zakresie intersubiektywności. Wyniki nielicznych badań sugerują, że ww. ekspertyzy mogą cechować się nieodpowiednim stopniem intersubiektywności, a tym samym mogą stanowić mało wiarygodny dowód w postępowaniach sądowych. Autorka zdecydowała się ustalić stopień intersubiektywności językowej i proceduralnej metod badań śladów kryminalistycznych stosowanych w ww. ekspertyzach. Wyniki badań wskazały, że stopień intersubiektywności tych metod nie jest dostateczny z perspektywy organów procesowych, czy zainteresowanych sprawą, stron procesu.
 • Item
  Wykonywanie umów zawartych w zorganizowanym obrocie instrumentami finansowymi
  (2022) Dziennik, Kinga; Sójka, Tomasz. Promotor
  Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest sposób wykonywania umów zawartych w zorganizowanym obrocie instrumentami finansowymi. Wykonanie umowy w obrocie zorganizowanym, której przedmiotem są instrumenty finansowe obejmuje rozliczenie, rozrachunek oraz zapisanie instrumentów finansowych na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych albo rachunkach zbiorczych. Dopiero taki zapis powoduje przeniesienie praw z instrumentów finansowych na nabywcę. Mimo iż rozliczenie i rozrachunek brzmią jak czynności techniczne, to są to czynności obudowane warstwą prawnych zależności, a ich realizacja możliwa jest tylko dzięki uczestnictwie podmiotów w systemach prowadzonych przez KDPW i KDPW_CCP. W rozdziale 1 scharakteryzowano system depozytowo-rozliczeniowo-rozrachunkowy – kwestie podmiotowe, proces zawierania umów w obrocie zorganizowanym oraz dokonanie zapisu na rachunku papierów wartościowych. Rozdział 2 odnosi się do umowy o uczestnictwo w systemach KDPW i KDPW_CCP i stanowi klasyczną cywilnoprawną analizę umowy. Rozdział 3 koncentruje się na depozycie papierów wartościowych oraz dematerializacji i rejestracji instrumentów finansowych. W rozdziałach 4 i 5 zostały szczegółowo opisane rozliczenie i rozrachunek, a także mechanizmy zabezpieczające wykonanie zobowiązań wynikających z transakcji stosowane przez KDPW i KDPW_CCP. Zagadnienia te do tej pory nie zostały w kompleksowy sposób omówione w literaturze przedmiotu.
 • Item
  Opodatkowanie ochrony zdrowia w Polsce
  (2022) Rzetecki, Adam; Mączyński, Dominik. Promotor
  Główny cel rozprawy doktorskiej koncentruje się na zweryfikowaniu, w jaki sposób przepisy podatkowe przyczyniają się do realizacji standardów określonych w art. 68 Konstytucji RP, będącym wyznacznikiem konstytucyjnej wartości ochrony zdrowia, znajdując uzasadnienie w koncepcji państwa opiekuńczego. Zagadnienie, utożsamiane zasadniczo z problemem finansowania wskazanych zadań ze środków publicznych, rozpatrywane z perspektywy podatkowej, wpisuje się w ewolucję systemu publicznej ochrony zdrowia. System zwolnień podatkowych dla transferów socjalnych i stosowanie określonych ulg podatkowych wskazuje, że ustawodawca ogranicza zakres preferencyjnych rozwiązań zasadniczo do osób niepełnosprawnych, ignorując potrzeby innych grup pacjentów lub osób, które w wyniku niewydolności publicznej służby zdrowia są zmuszone ponosić dodatkowe wydatki na prywatne leczenie. Odpowiednie ukształtowanie konstrukcji prawnej podatku wpłynąć może na wystąpienie określonych skutków w sferze gospodarczej i społecznej, gdyż podatek jako instrument prawny stwarza możliwość szerokiego oddziaływania na zachowania podatników. Uzasadnia to przyjęcie przez ustawodawcę rozwiązań ukierunkowanych także na realizację zadań niefiskalnych, gdzie motywacja do ich podejmowania wykracza poza finansowanie wydatków publicznych.
 • Item
  Własność powiernicza dóbr kultury jako element nowego modelu zarządzania dziedzictwem
  (2022) Lasik, Piotr; Szafrański, Wojciech. Promotor
  Punkt wyjścia do badań, stanowi wątpliwość, czy aktualny system ochrony zabytków funkcjonujący w polskim porządku prawnym jest dostatecznie efektywny by odpowiednio zabezpieczyć i zachować materialne wyrazy dziedzictwa, których dynamicznie przyrasta. By tę efektywność poprawić, podejmuję próbę znalezienia i opisania instytucji prawnej, która może współtworząc nowy model zarządzania dziedzictwem uzupełnić funkcjonujący aktualnie system ochrony zabytków. Analiza stanu faktycznego i prawnego ochrony dziedzictwa w Polsce pozwala wskazać potrzeby, którym ma odpowiedzieć planowana nowa instytucja prawna. Konieczne jest przeorientowanie systemu ochrony na zarządzanie, które na zasadzie synergii wykorzystuje potencjał uczestników procesu. Ponieważ własność dóbr kultury wobec obowiązku ochrony i upubliczniania ma specyficzną, obciążoną naturę noszącą znamiona powiernictwa, co przejawia się w stosunku dysponentów zarówno do samych dóbr kultury jak i ich beneficjentów, praca jest poświęcona poszukiwaniom instytucji realizującej aspekt zarówno powierniczy jak i zarządczy. Na przykładzie trustu szkockiego pokazuję, że ukształtowana w tej instytucji koncepcja powiernictwa jest zgodna z cywilistycznym pojmowaniem prawa własności. Pozwala to zaproponować konkretne rozwiązanie prawne w postaci nowego, fakultatywnego modelu zarządzania dziedzictwem. Jego trzon stanowić ma instytucja własności powierniczej dóbr kultury. Całość koncepcji uzupełniają sugestie dotyczące sposobu wprowadzenia nowej instytucji do porządku prawnego oraz instytucji jej towarzyszących.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego