Doktoraty (WPiA)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 218
 • Item
  Miejsce zwykłego pobytu dziecka jako podstawa jurysdykcji krajowej w rozporządzeniu Rady (UE) 2019/1111 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę
  (2024) Kubicka-Grupa Zofia; Grzegorczyk Paweł; Wołodkiewicz Bartosz
  Celem niniejszej pracy jest ukazanie miejsca zwykłego pobytu dziecka jako podstawy jurysdykcji krajowej w rozporządzeniu nr 2019/1111 w szerokim kontekście, uwzględniającym również teoretycznoprawne rozważania dotyczące istoty i budowy normy jurysdykcyjnej oraz zarys historii kształtowania się kryterium miejsca zwykłego pobytu jako łącznika jurysdykcyjnego i kolizyjnego w dziedzinie prawa międzynarodowego w XX wieku, a także zwięzłą charakterystykę pozostałych łączników personalnych. Interpretacja pojęcia „miejsce zwykłego pobytu dziecka” w rozporządzeniu nr 2019/1111 musi również uwzględniać ogólne cele europejskiego prawa procesowego cywilnego i założenia współpracy sądowej w dziedzinie prawa rodzinnego, a także motywy, jakie przyświecały unijnemu pracodawcy przy uchwalaniu omawianego rozporządzenia i jego poprzedników. Niniejsza praca ma nadto na celu udzielenie odpowiedzi na wątpliwości pojawiające się w praktyce przy ustalaniu jurysdykcji krajowej na podstawie łącznika miejsca zwykłego pobytu dziecka. W związku z tym zawarte w niej rozważania obejmują również problematykę współstosowania przepisów rozporządzenia nr 2019/1111 i kodeksu postępowania cywilnego. Punktem wyjścia do przeprowadzonych badań było przeświadczenie o zasadniczym znaczeniu pojęcia „miejsce zwykłego pobytu dziecka” dla wykładni wszystkich przepisów rozporządzenia nr 2019/1111. The aim of this paper is to show the child's habitual residence as a basis for jurisdiction in Regulation No 2019/1111 in a broad context, also taking into account theoretical and legal considerations on the essence and construction of the jurisdictional norm and an outline of the history of the formation of the habitual residence criterion as a jurisdictional and conflict-of-law connecting factor in the field of international law in the twentieth century, as well as a brief characterisation of the other personal connecting factors. The interpretation of the concept of 'habitual residence of the child' in Regulation 2019/1111 must take into account the general aims of European civil procedural law and the objectives of judicial cooperation in the field of family law, as well as the motives of the EU legislator in enacting this Regulation and its predecessors. This work also seeks to answer doubts that arise in practice when determining jurisdiction on the basis of the child's habitual residence connecting factor. Consequently, the considerations included in it also cover the issue of the co-application of the provisions of Regulation No 2019/1111 and Polish Code of Civil Procedure. The starting point for the research carried out was the conviction that the concept of the child's habitual residence is essential for the interpretation of all the provisions of Regulation No 2019/1111.
 • Item
  Publicznoprawna reglamentacja działalności w zakresie urządzania gier hazardowych a prawne gwarancje wolności działalności gospodarczej
  (2023) Waszak, Marcin; Urbaniak, Monika. Promotor; Kosiński, Eryk. Promotor
  W niniejszej dysertacji dokonano opisu oraz szczegółowej charakterystyki celów i dobranych środków publicznoprawnej reglamentacji, mających zastosowanie wobec urządzania gier hazardowych. Obowiązujący system reglamentacji zestawiono również z wybranymi orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącymi urządzania gier hazardowych. Istota rozważań podjętych w rozprawie polega na wyszczególnieniu i charakterystyce elementów składających się nie tylko na reglamentację (przyjętych środków i celów) działalności gospodarczej w zakresie urządzania gier hazardowych, ale również na pozostałe (równie istotne) elementy wpływu państwa na aspekty ściśle powiązane z urządzaniem gier hazardowych. W myśl tak sformułowanej problematyki badawczej ustalono trzy główne cele badawcze. Pierwszy z nich dotyczył ustalenia instrumentarium reglamentacji oraz identyfikacji celów reglamentacyjnych. Kolejnym cel badawczy polegał na ocenie systemowej polityki hazardowej władz publicznych. Ostatni cel badawczy pracy stanowił ocenę wpływu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Trybunału Konstytucyjnego na warunki prowadzenia działalności gospodarczej opierającej się o urządzanie gier hazardowych.
 • Item
  Kontrola celno-skarbowa – instytucja badania przestrzegania prawa podatkowego
  (2023) Podsiadły, Artur; Nieborak, Tomasz. Promotor
  Przedmiotem rozprawy jest jedna z najważniejszych zmian w proceduralnym prawie podatkowym w ciągu ostatnich 25 lat, czyli regulacja wprowadzająca Krajową Administrację Skarbową (KAS). Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej uchyla i zastępuje m.in. ustawę o urzędach i izbach skarbowych, ustawę o służbie celnej oraz ustawę o kontroli skarbowej. Przepisy wprowadzające KAS zniosły również szereg organów administracji podatkowej i skarbowej. Jednocześnie wiele przepisów dotyczących procedur weryfikacji rozliczeń podatkowych, w tym postępowania kontrolnego i kontroli celnej, zostało zastąpionych w ramach ustawy o KAS kontrolą celno-skarbową – znacznie przebudowaną procedurą kontrolną, której przebieg różni się od dotychczas obowiązujących procedur kontrolnych. Prowadzona analiza prowadzi do wniosku, że regulacja wprowadzająca KAS, szczególnie związana z kontrolą celno-skarbową, pogarsza pozycję kontrolowanego podmiotu i jeszcze bardziej komplikuje system kontroli podatkowej. Tym samym analizowana instytucja kontroli celno-skarbowej pogłębia problemy dualizmu procedur kontrolnych, a przy tym nie odpowiada współczesnym tendencjom w zakresie oparcia kontroli na współpracy i wzmacniania zaufania w relacji między podatnikiem a organami podatkowymi, a co za tym idzie – narusza bezpieczeństwo prawne kontrolowanego podmiotu.
 • Item
  Sądowoadministracyjne postępowania szczególne
  (2023) Wilczyński, Janusz; Piątek, Wojciech. Promotor; Olszanowski, Jan. Promotor pomocniczy
  Przedmiotem rozprawy doktorskiej są sądowoadministracyjne postępowania szczególne. Jej podstawowym celem jest odpowiedź na pytanie czym są te postępowania, jak również wskazanie ich rodzajów, skatalogowanie ich oraz przeprowadzenie oceny przyjętych w nich rozwiązań z perspektywy celów, dla których zostały stworzone, jak i sprawowanego przez sądy administracyjne wymiaru sprawiedliwości. Rozprawa doktorska składa się z pięciu rozdziałów, poprzedzonych wstępem i podsumowanych w zakończeniu. W pierwszym rozdziale przedstawiono ogólne uwagi na temat postępowania sądowoadministracyjnego, w tym obowiązujących w nim zasad procesowych. Drugi rozdział poświęcony został wyróżnieniu i określeniu rodzajów postępowań przed sądem administracyjnym, jak również wykazaniu, czym są sądowoadministracyjne postępowania szczególne, w tym wskazaniu przyczyn i podstawowych warunków ich powstania, ich rodzajów, katalogu oraz dopuszczalnych granic ich dyferencjacji. W rozdziale trzecim i czwartym przeprowadzono dogmatycznoprawne rozważania na temat wybranych szczególnych postępowań alternatywnych i odrębnych, uwzględniając ich rys historyczny oraz strukturę ze szczególnym uwzględnieniem zachodzących w nich odmienności. W końcowym rozdziale poruszony został problem rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej w niewłaściwym trybie z uwzględnieniem kwestii wyboru trybu postępowania i konsekwencji prawnych zastosowania trybu niewłaściwego.
 • Item
  Poziome wyrównywanie dochodów w systemie prawnofinansowym gmin
  (2023) Olejnik, Tomasz; Mączyński, Dominik. Promotor
  Przedmiotem rozprawy jest kompleksowa analiza mechanizmu poziomego wyrównywania dochodów w systemie prawnofinansowym gmin. Głównym celem pracy jest zbadanie, w jakim zakresie mechanizm poziomego wyrównywania dochodów mieści się w normach konstytucyjnych. Ustawodawca nie jest w stanie wprowadzić systemu finansowego, w którym stosowane będzie jedynie pionowe wyrównanie dochodów. Wyjściowym założeniem, które legło u podstaw przeprowadzonych rozważań była teza, że wyrównywanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego jest obligatoryjnym elementem systemu finansów samorządowych. Rozprawa doktorska dzieli się na cztery rozdziały. W pierwszym z nich omówiono teoretycznoprawne i historyczne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego. Zaprezentowano jak kształtował się podział zadań finansowych między państwo a samorząd oraz ewolucja rozwiązań odnośnie samorządu, a szczególnie jego finansowania w Polsce na przestrzeni dziejów. W drugim rozdziale przedstawiono problematykę poziomego wyrównania dochodów w Konstytucji RP. Przenalizowane zostały nie tylko zasady dotyczące wprost samorządu terytorialnego, ale także pozostałe wartości konstytucyjne. Trzeci rozdział stanowił próbę umiejscowienia opisywanego mechanizmu w przepisach międzynarodowych. W związku z tym przeanalizowano przepisy Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, a także Unii Europejskiej. W czwartym rozdziale przeanalizowany został ustawowy mechanizm poziomego wyrównywania dochodów oraz zmiany zachodzące na przestrzeni lat. W zakończeniu pracy przedstawione zostały wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy. Sformułowane zostały również postulaty i wnioski de lege lata oraz de lege ferenda dotyczące mechanizmu poziomego wyrównania dochodów.