Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10944
Title: Przestrzenne zróżnicowanie wykorzystania funduszy strukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Other Titles: Spatial differences in the absorption of structural funds by local self-government units in chosen countries of Central and Eastern Europe
Authors: Stępiński, Bartosz
Advisor: Stryjakiewicz, Tadeusz. Promotor
Keywords: Fundusze strukturalne
Structural funds
Polityka regionalna
Regional policy
Polityka spójności
Cohesion policy
Samorząd terytorialny
Self-government
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Issue Date: 11-Jun-2014
Abstract: Celem rozprawy była analiza przestrzennych aspektów realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego w trzech państwach Europy Środkowo-Wschodniej – w Polsce, Czechach i na Słowacji, w pierwszym okresie po akcesji. Przeprowadzone badania zmierzały do ustalenia wielkości wsparcia finansowego pozyskanego przez jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz stopnia wewnątrzkrajowych zróżnicowań w zakresie intensywności pomocy dla beneficjentów samorządowych. Podjęto również próbę określenia głównych kierunków wydatkowania funduszy strukturalnych oraz źródeł finansowania przedsięwzięć realizowanych przy udziale tych środków, jak również identyfikacji czynników wpływających na wielkość wykorzystania wsparcia przez jednostki samorządowe w badanych krajach w układach regionalnym i lokalnym. Realizacja celu rozprawy polegała na rozstrzygnięciu pięciu szczegółowych problemów badawczych, które odnosiły się do następujących kwestii: (1) podobieństw i różnic w zakresie organizacji systemów dystrybucji funduszy strukturalnych w krajach objętych badaniem; (2) zróżnicowania możliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez jednostki samo-rządu terytorialnego na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym; (3) dysproporcji w zakresie absorpcji funduszy strukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego; (4) struktury tematycznej wydatkowanych przez samorządy środków oraz źródeł finansowania realizowanych przez nie projektów;(5) czynników mających wpływ na wielkość wsparcia pozyskanego przez samorządy.
The aim of the dissertation was to analyse spatial aspects of the execution of the European Union regional policy by self-government units in three countries of Central and Eastern Europe: Poland, the Czech Republic and Slovakia, in the first period after their accession. The research conducted was intended to establish the amount of financial support received by territorial self-government units of all levels and the range of differences within each country in the help the beneficiaries obtained. An attempt was also made to determine the main areas of spending the structural funds and the sources of financing projects implemented with their help, and to identify factors affecting the extent of use of the support by the self-government units in the countries under study at regional and local levels. To achieve the aim of the dissertation, five detailed research problems were analysed: (1) similarities and differences in the organisation of the system of distribution of structural funds in the countries studied; (2) differences in the possibilities of obtaining structural funds by the territorial self-government units at a national, a regional and a local level; (3) disparities in the absorption of structural funds by the territorial self-government units; (4) the thematic structure of funds spent by the self-governments and the sources of financing their projects; and (5) factors affecting the level of support gained by the self-governments.
Description: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
URI: http://hdl.handle.net/10593/10944
Appears in Collections:Doktoraty (WNGiG)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca doktorska - Bartosz Stępiński.pdf
  Restricted Access
16.25 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.