Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10952
Title: Pejzaż językowy Kaszub jako wykładnik tożsamości etnicznej. Studium socjolingwistyczne
Other Titles: Linguistic landscape of the Kashubia region as an ethnic identity marker. A sociolinguistic study
Authors: Góral, Bogumiła
Advisor: Zabrocki, Władysław. Promotor
Keywords: Pejzaż językowy
Linguistic landscape
Język kaszubski
Kashubian language
Tożsamość etniczna
Ethnic identity
Polityka językowa
Language policy
Postawy wobec języka
Language attitudes
Issue Date: 12-Jun-2014
Abstract: Rozprawa skupia się na zjawiskach językowospołecznych zachodzących na terenie Kaszub. Kaszubi w ostatnim czasie zaznaczają swoją obecność w pejzażu językowym kaszubskich wsi i miast, co jest głównym tematem dysertacji. Przyjęto, iż języki mniejszościowe znajdują odzwierciedlenie w przestrzeni publicznej, co w konsekwencji służy wyrażaniu i kreowaniu tożsamości etnicznej. Celem rozprawy jest ukazanie, gdzie oraz w jaki sposób język kaszubski jest widoczny w przestrzeni publicznej oraz relacji, jakie zachodzą między pejzażem językowym a społecznością zamieszkującą Kaszuby. Pierwsza część rozprawy przedstawia założenia stosunkowo nowej problematyki badawczej jaką jest pejzaż językowy. Na kształtowanie się postaw w stosunku do języka, a w konsekwencji wytworzenie się tożsamości etnicznej, ma wpływ przede wszystkim kontekst socjolingwistyczny, w jakim funkcjonuje język oraz status danego języka. Stąd w rozprawie poświęcono również uwagę sytuacji socjolingwistycznej na Kaszubach oraz problematyce polityki językowej. Ostatnią, czwartą część pracy stanowią rezultaty badań empirycznych przeprowadzonych przez autorkę na terenie Kaszub. Źródłem dla analizy obecności języka kaszubskiego w pejzażu językowym są fotografie napisów. Analiza relacji między pejzażem językowym a społeczeństwem została oparta na badaniach ankietowych, wywiadach pogłębionych oraz rozmowach. W centrum zainteresowania była sfera ocen i postaw świadomościowych. Rozprawa zwraca uwagę na funkcję symboliczną języka kaszubskiego widocznego w przestrzeni publicznej i rolę, jaką pełni w kreowaniu tożsamości etnicznej.
The thesis is focused on sociolinguistic phenomena which occur on the Kashubia region. Recently the Kashubs mark their presence in the linguistic landscape of Kashubian villages and towns, which is the main concern of the thesis. In the dissertation it has been assumed that minority languages are reflected in the linguistic landscape and as a consequence express an ethnic identity. The purpose of the dissertation was to investigate where and how the Kashubian language is present in the public space and to define relations between the linguistic landscape and inhabitants of the Kashubia region. The first part of the dissertation describes a considerably new concept of linguistic landscape studies. The attitudes towards language and consequently an ethnic identity creation are influenced by the sociolinguistic context in which the language functions and its status. Hence, the focus has also been put on general sociolinguistic situation on the Kashubia region and language policy. The last, fourth part of the thesis includes the findings of the empirical research that has been conducted by the author. The source for the analysis of the Kashubian language presence are photographs of its graphic displays. In order to investigate the relations between linguistic landscape and society an Internet questionnaire, in-depth interviews and talks have been conducted. Of the great interest it has been the sphere of language and cultural awareness and social attitudes. The dissertation draws attention to the symbolic function of the Kashubian language visible in public space and the role it plays in the creation of ethnic identity.
Description: Wydział Neofilologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/10952
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bogumila Goral doktorat.pdf
  Restricted Access
2.54 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.