Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10953
Title: Popularyzacja i transfer wiedzy w tekstach popularnonaukowych. Analiza tekstów niemieckojęzycznych z zakresu biologii w ujęciu tekstologicznym.
Other Titles: Popularisation and transfer of knowledge in popular science texts. A text linguistics based analysis of German texts on the field of biology
Wissenspopularisierung und -transfer in populärwissenschaftlichen Texten. Eine textlinguistische Analyse deutschsprachiger Texte im Bereich der Biologie
Authors: Woźniak, Miłosz
Advisor: Mikołajczyk, Beata. Promotor
Keywords: Lingwistyka tekstu
Text linguistics
Textlinguistik
Tekstologia
Popularisation
Wissenstransfer
Języki specjalistyczne
Terminology
Popularisierung
Transfer wiedzy
Knowledge transfer
Fachsprache
Popularyzacja
Issue Date: 12-Jun-2014
Abstract: W pierwszych rozdziałach wyjaśnione zostały najważniejsze definicje (np. tekst, rodzaj tekstu, wizualizacja, funkcja tekstowa, terminologia) oraz wybrane teorie. W ten sposób powstała jednolita baza pojęciowa na potrzeby dalszej pracy. Popularyzacja została omówiona w rozdziale drugim, w rozdz. trzecim zaś zarysowano aspekty komunikatywne i kognitywne popularyzacji. Pozostałe rozdziały stanowią część analityczną. Model analityczny bazuje na koncepcji Heinemanna / Viehwegera (1991) oraz na jej modyfikacjach (W. Heinemann 2000, 2007). Punktem wyjścia są cztery podstawowe płaszczyzny analityczne: płaszczyzna formalno-gramatyczna, tematyczna, sytuacyjna i funkcjonalna. Ponadto dodano piąty poziom – metakomunikacyjny, na którym mogą zostać zbadane elementy ułatwiające komunikację pomiędzy ekspertami i laikami. W rozdz. 5. i 6. zaprezentowano 15 kryteriów analitycznych oraz wyniki przeprowadzonej analizy. W rozdziale siódmym zaprezentowano charakterystykę niemieckojęzycznych tekstów popularnonaukowych z zakresu biologii. Ostatnie rozdziały (7-8-9) zawierają streszczenie i dalsze perspektywy badawcze, jak również streszczenie w języku polskim oraz bibliografię.
In the first three chapters, the most important definitions (such as text, text type, visualisation, text function, terminology, etc.) and theories are explained in order to create an unambiguous base for the further work (in Chapter 1). An important term is popularization, which will be discussed in Chapter 2, while the third chapter covers communicative and cognitive aspects of popularization. The remaining chapters (4-8) present the analytical part. The analytical model is based on the multi-level concept of Heinemann / Viehweger (1991) and its modifications by Heinemann (2000, 2007), who suggested four main levels, namely the formal-grammar, the thematic, the situative and functional level. A fifth level, named metacommunicative level, was added. At this level verbal and nonverbal markers of the communication between experts and laymen might be studied. As a result of the methodological concept (Chapter 5-6) the 15 analytic criteria and results were presented. Chapter 7 presents the characteristics of German popular science texts on the field of biology. In the last chapters (Chapter 7-8-9) there is a summary and outlook and also the summary in Polish and bibliography.
In den ersten drei Kapiteln werden die wichtigsten Definitionen (z.B. Text, Textsorte, Visualisierung, Textfunktion, Terminologie) und Theorien erläutert, so dass eine einheitliche begriffliche Basis für die weitere Arbeit entsteht. Ein sehr wichtiger Terminus – Popularisierung – wird in Kap. 2 besprochen, während in Kap. 3 die kommunikativen und kognitiven Aspekte von Popularisierung zur Sprache kommen sollen. In den weiteren Kapiteln ist der analytische Teil zu finden. Das Analysemodell basiert auf dem Mehrebenen-Modell von Heinemann / Viehweger (1991) und auf dessen Modifikationen (W. Heinemann 2000, 2007). Ausgegangen wird von den vier grundsätzlichen Analyseebenen, d. h. von der formal-grammatischen, der thematischen, der situativen und der funktionalen Ebene. Darüber hinaus wurde die fünfte – die metakommunikative Ebene – hinzugefügt. Hier sollen die verbalen und nonverbalen Elemente, die die Kommunikation zwischen Experten und Laien erleichtern, untersucht werden. Als Ergebnis des analytischen Konzepts werden in Kap. 5 und 6 die 15 Analysekriterien und die Ergebnisse der Untersuchung und in Kap. 7 die Charakteristik populärwissenschaftlicher deutschsprachiger Texte im Bereich der Biologie präsentiert. Die letzten Abschnitte (7-8-9) enthalten Zusammenfassung und Ausblick sowie Zusammenfassung in polnischer Sprache und Bibliographie.
Description: Wydział Neofilologii: Instytut Filologii Germańskiej
URI: http://hdl.handle.net/10593/10953
Appears in Collections:Doktoraty (WN)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mwozniak_doktorat_2014.pdf
  Restricted Access
4.77 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.