Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10989
Title: Autopromocja i ogłoszenia nadawców w Radiofonii i Telewizji - dotychczasowe doświadczenia i wnioski na przyszłość
Authors: Secler, Bartłomiej
Editors: Jupowicz-Ginalska, Anna
Keywords: autopromocja
reklama i promocja
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
promocja mediów
Issue Date: 23-Jun-2014
Citation: Secler B., Autopromocja i ogłoszenia nadawców w radiofonii i telewizji – dotychczasowe doświadczenia i wnioski na przyszłość, w: A. Jupowicz-Ginalska (red.), O własnej promocji środków przekazu w Polsce – między teorią a praktyką, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2013, s. 115-130.
Abstract: Proces komunikowania się nadawcy z odbiorcą stanowi ważny element podejmowanych przez niego działań marketingowych. Działania te mają ogromne znaczenie w warunkach silnej konkurencji rynkowej. Dla nadawców autopromocja jest skutecznym i tanim narzędziem promocji. Oryginalne formy autopromocji stanowią efektywny instrument uzyskiwania przewagi konkurencyjnej i przyciągania uwagi odbiorców. Podstawowym celem artykułu jest naukowa refleksja nad zjawiskiem autopromocji i ogłoszeń własnych nadawców w kontekście niedawnej nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji (2011 r.). Autor podejmuje próbę opisania dotychczasowych doświadczeń i wyartykułowania postulatów odnoszących się do podejmowanego zagadnienia. W celu realizacji zamierzenia badawczego przyjęto dwie roboczo sformułowane hipotezy badawcze, tj.: 1) autopromocja stanowi istotne narzędzie komunikacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą; 2) obecne przepisy w zakresie autopromocji budzą uzasadnione obawy nadawców związane z pogorszeniem ich sytuacji rynkowej. Autor oparł swoje rozważania przede wszystkim na analizie norm prawnych w zakresie autopromocji oraz komentarzach nadawców i własnych spostrzeżeniach. Th e process of communication between a broadcast er and the audience const itutes a very import ant factor in marketing actions. Th ese actions are very signifi cant in the time of st rong market competitiveness. Self-promotion is a very effi cient and cheap method of promotion and its original forms comprise a very effective inst rument in gaining competitive advantage and attracting an audience. Th e main objective of the art icle is an academic refl ection regarding selfpromotion and broadcast ers’ advert isements in resp ect of a recent amendment to the Radio and Television Act (2011). Th e author makes an attempt to describe current experiences and art iculate the post ulates concerning the 129 Summary quest ions raised. In order to implement the research goal, two draft research assumptions were adopted, i.e.: 1) self-promotion const itutes a very important method in communication between a broadcast er and the audience; 2) current regulations in resp ect of self-promotion cause just ifi ed concerns related to a downturn in market situation. Th e author based his considerations mainly on an analysis of legal norms relating to self-promotion, as well as broadcast ers’ comments and personal insights.
URI: http://hdl.handle.net/10593/10989
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Secler_autopromocja i ogłoszenia nadawcow.pdf243.43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.