Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/10995
Title: Współpraca i rywalizacja państw jako czynnik kształtujący bezpieczeństwo międzynarodowe w Azji Północno-Wschodniej na początku XXI wieku
Other Titles: Cooperation and rivalry between states as a factor shaping international security in North-East Asia at the beginning of the XXIst Century
Authors: Wiśniewski, Rafał
Advisor: Wojciechowski, Sebastian. Promotor
Keywords: Azja północno-wschodnia
north-east Asia
rywalizacja międzynarodowa
international rivalry
współpraca międzynarodowa
international cooperation
bezpieczeństwo międzynarodowe
international security
mocarstwa
great powers
Issue Date: 25-Jun-2014
Abstract: Przedmiotem pracy jest analiza wybranych aspektów współpracy i rywalizacji państw w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego w Azji Północno-Wschodniej na początku XXI wieku. Region ten ma obecnie szczególnie istotne znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Stan ten jest pochodną trzech zasadniczych przesłanek: dynamizmu gospodarczego regionu, koncentracji na jego obszarze potencjału militarnego oraz szeregu sporów i konfliktów angażujących kluczowe mocarstwa (tak regionalne, jak i pozaregionalne). W pracy ukazano wpływ procesów rywalizacji i współpracy mocarstw w Azji Północno-Wschodniej na kształt bezpieczeństwa międzynarodowego, tak w wymiarze regionalnym, jak i w skali globalnej; określono zasadnicze czynniki warunkujące rozwój współpracy i rywalizacji między analizowanymi mocarstwami oraz przedstawiono potencjalne scenariusze dalszej ewolucji bezpieczeństwa międzynarodowego w Azji Północno-Wschodniej.
The subject of the thesis concerns an analysis of chosen aspects of cooperation and rivalry of states in the field of international security in North-East Asia at the beginning of the XXIst Century. Currently this region has a unique significance for international security. This state is a by-product of three factors: region's economic dynamism, concentration of military potential and a series of disputes and conflicts in which key powers (both regional and extraregional) are engaged. The thesis shows the influence exerted by processes of cooperation and rivalry between great powers in North-East Asia on the shape of international security, on a regional and global scale; names the key factors conditioning the development of cooperation and rivalry between analysed powers and presents potential scenarios of further evolution of international security in North-East Asia.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/10995
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
praca-całość.pdf
  Restricted Access
2.59 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.