Doktoraty (WNPiDz)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 139
 • Item
  Zmiany funkcji opozycji w systemach politycznych wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej (2008–2019)
  (2024) Skrzypek, Maciej; Rak, Joanna. Promotor
  Rozprawa podejmuje problematykę trajektorii trwania opozycji w państwach postkomunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej (EŚW). Cele badawcze to: ustalenie rodzaju zależności pomiędzy włączaniem uprawnionych do głosowania w decydowanie polityczne, warunkami prowadzenia agitacji i mobilizacji wyborców, przejmowaniem mediów przez rządzących, kooptacją elit oraz stosowaniem represji wobec opozycji (zmienne wyjaśniające) a zmianami funkcji opozycji (zmienna wyjaśniana); określenie jakie warianty zmiennych wyjaśniających były warunkami koniecznymi, a jakie czynnikami dopełniającymi, dla zmiany funkcji opozycji, zgodnie z jednym z 3 scenariuszy; ustalenie alternatywnych wyjaśnień dla zmiany funkcji opozycji, zgodnie z jednym z trzech scenariuszy. Problemem badawczym są zmiany funkcji opozycji w zakresie sprawowania kontroli nad rządzącymi, stanowienie wobec nich alternatywy, a także dążenia do alternacji władzy w drodze wyborów powszechnych. Sformułowano nową teorię średniego nt. funkcjonowania opozycji w czasie autokratyzacji demokracji nieskonsolidowanych w EŚW. Wyjaśniła ona zmiany funkcji opozycji, do których doszło za sprawą ograniczania poziomu włączania uprawnionych do głosowania w decydowanie polityczne, wprowadzenia nierównych warunków prowadzenia agitacji i mobilizacji wyborców, przejmowania mediów przez rządzących, stosowania represji wobec opozycji oraz kooptacji elit. The dissertation deals with the trajectory of opposition duration in unconsolidated democracies. The study aims to determine the relationship between the inclusion of eligible voters in political decision-making, conditions of voters’ agitation and mobilization, mainstream media control by those in power, elite co-optation, repression against political opposition (explanatory variables), and changes in opposition function (an explained variable). The research problem addresses changes in the following opposition functions: concerning control over rulers, providing an alternative, and seeking power alternation via elections. The study delivered a middle-range theory on opposition functioning during autocratization in Central and Eastern Europe, attributing changes to reduced voter inclusion, unequal mobilization conditions, media control, repression, and elite co-optation.
 • Item
  Rachunki sekwentowe dla trzech teorii niefregowskich
  (2024) Tomczyk, Agata; Leszczyńska-Jasion, Dorota. Promotor; Chlebowski, Szymon. Promotor pomocniczy
  Celem pracy jest przedstawienie trzech rachunków sekwentów dla trzech rozszerzeń aksjomatycznych Rachunku Zdaniowego z Identycznością (SCI). Formalizacje teorii WB, WT i WH w rachunkach sekwentowych opierają się na włączeniu dodatkowych reguł dla identyczności. Powstałe rachunki sekwentów to, kolejno, G3WB (gdzie sekwenty są dodatkowo etykietowane), G3WT i G3WH; w dwóch pierwszych dodana reguła jest formalizacją definicji logiki z wykorzystaniem operacji konsekwencji, natomiast w przypadku ostatniego wymienionego systemu, dodana reguła powstała z aksjomatu logiki WH. W powstałych systemach dowodowych problemem jest eliminacja reguł strukturalnych. W przypadku systemów powstałych przez dodanie reguł prawostronnych, tj. w G3WB i G3WT reguła cięcia może być wyeliminowana, ale wiąże się to z dodaniem do zbioru reguł reguły osłabiania; w przypadku G3WH mamy do czynienia z tą samą sytuacją, jako że rachunek ten jest rozszerzeniem G3WT. Analiza rachunków sekwentów uzupełniona jest o dostosowanie semantyki algebraicznej i wykazanie względem niej pełności i trafności trzech wspomnianych rachunków. Każdy rachunek oparty jest na innej semantyce algebraicznej, kolejno, algebrach Boole’a, topologicznych algebrach Boole’a i algebrach Henlego. W pracy wskazane są różnice w opisie semantycznym powstałych systemów sekwentowych, będące konsekwencją wykorzystania trzech wspomnianych algebr. The aim of the work is to present three sequent calculi for three axiomatic extensions of non-Fregean logic called Sentential Calculus with Identity (SCI). Theories WB, WT and WH are formalised as sequent calculi through the addition of different identity-dedicated rules, thus obtaining, respectively, G3WB (in this case the sequents are additionally labelled to control the application of rules), G3WT and G3WH. In the case of G3WB and G3WT the added rules refer to the definitions of theories through consequence operation, whereas for WH, the added rule is a formalization of an axiom. In the resulted proof systems the main problems are concerned with the admissibility of structural rules. Due to the addition of right-sided rules in G3WB and G3WT the cut rule can be eliminated provided the weakening rule is included in the set of rules; the same goes for G3WH since it is built upon G3WT. The mentioned analysis was accompanied by adapting algebraic semantics to sequents along with providing proofs for completeness and soundness with regard to these semantics, that is, respectively, Boole algebra, topological Boolean algebra and Henle algebra. The work indicates the differences within the semantic description of the resulted sequent calculi, which are stemming from the utilisation of the three mentioned algebraic systems.
 • Item
  Konstytucyjne ramy ustroju rolnego a polityka gospodarowania nieruchomościami w Polsce
  (2024) Janowska, Natalia; Babiak, Jerzy. Promotor
  Rozprawa obejmuje pojęcia służące kształtowaniu ustroju rolnego mające swoje źródło w Konstytucji RP. Analizie i systematyzacji zostaje poddane pojęcie gospodarstwa rolnego, służącemu na jego korzyść ustroju rolnego, opartego na orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i doktrynię Wysunięty został postulat w zakresie wyraźnego określenia pozycji prawnej Konstytucji RP w kontekście ustroju rolnego. W kolejnych częściach rozprawy omówione zostają mechanizmy służące wspieraniu przez państwo podstawowej jednostki ustroju rolnego, jakim jest gospodarstwo rodzinne oraz warunków preferencyjnych, którymi ono dysponuje. Rozprawa składa się z wstępu, zakończenia oraz czterech rozdziałów. W pierwszej kolejności analizie poddano konstytucyjne ramy ustroju rolnego państwa. Badaniu podlegał kształt i istota wizji ustroju rolnego koncentrującego nacisk na szeroko rozumianej polityce rolnej, jej normatywnym kierunku i rozwoju, poprzez mechanizmy centralizacji systemu gospodarowania gospodarką rolną państwa. W dalszej części poświęcono uwagę determinantom kreującym i wspierającym ustrój rolny państwa takim jak determinanty polityczne, ekonomiczne i społeczne. Szczegółowej analizie poddano pojęcie Zasobu, jako podstawy systemu wspierającego funkcjonowanie polityki rolnej państwa, a także rodzajom kryteriów służących klasyfikacji nieruchomości. Poddano szczegółowej analizie podstawowe zasady prawne gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także omówiono instytucję Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jako instytucjonalnego instrumentu kreowania polityki rolnej państwa. Na tym tle zwrócono szczególną uwagę na formy zagospodarowania gruntów rolnych Skarbu Państwa takie jak sprzedaż, dzierżawa, nieodpłatne przekazanie, przekazanie aportem do spółek, czy też inne. W dalszej kolejności przystąpiono do omówienia gospodarstwa rodzinnego jakom przedmiotu polityki rolnej państwa, w kontekście uprawnień państwa w postaci prawa pierwokupu czy prawa odkupu, a także doprecyzowania znaczenia przepisów nadających Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa powyższe uprawnienia. Rozprawę kończą rozważania dotyczące polityki państwa w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi z udziałem cudzoziemców w świetle historycznym, programowym i prawnym. Omówiono także rolę i znaczenie gospodarstw rodzinnych w państwach Unii Europejskiej. The dissertation covers the concepts used to build the agricultural system, which have their source in the Constitution of the Republic of Poland. The concept of an agricultural holding, serving in his favor the agricultural system based on the jurisprudence of the Constitutional Tribunal and the doctrine, is subject to analysis and systematization. The following parts of the dissertation discuss the mechanisms used by the state to support the basic unit of the agricultural system, which is the family farm, and the preferential conditions that it has at its disposal. The dissertation consists of an introduction, conclusion and four chapters. First, the constitutional framework of the agricultural system of the state was analyzed. The study focused on the shape and essence of the vision of the agricultural system focusing on the broadly understood agricultural policy, its normative direction and development, through the mechanisms of centralization of the state agricultural management system. In the following part, attention is paid to the determinants that create and support the agricultural system of the state, such as political, economic and social determinants. The concept of Stock as the basis of the system supporting the functioning of the agricultural policy of the state was subjected to a detailed analysis, as well as the types of criteria used to classify real estate. The basic legal principles of managing the Agricultural Property Stock of the State Treasury were subjected to a detailed analysis, and the institution of the National Support Center for Agriculture as an institutional instrument for creating the agricultural policy of the state was discussed. Against this background, particular attention was paid to the forms of development of agricultural land owned by the State Treasury, such as sale, lease, gratuitous transfer, transfer in kind to companies, or others. Next, the family farm was discussed as the subject of the state agricultural policy, in the context of the powers in the form of the right of pre-emption or repurchase right, as well as the clarification of the meaning of the provisions granting the National Center for Agriculture Support the above powers. The dissertation ends with considerations on the state policy in the field of agricultural real estate trading with the participation of foreigners in the historical, program and legal light. The role and importance of family farms in the European Union countries are discussed.
 • Item
  Kompetencje medialne w kontekście współczesnej konwergencji mediów
  (2023) Jabłońska, Monika; Piontek, Dorota. Promotor; Secler, Bartłomiej. Promotor pomocniczy
  Dysertacja pt. „Kompetencje medialne w kontekście współczesnej konwergencji mediów” obejmuje rozważania naukowe w dwóch obszarach: konwergencji w perspektywie nowych mediów, występującej na gruncie badań medioznawczych oraz kompetencji medialnych przynależnych do badań edukacyjnych. Te dwie dziedziny łączy użytkownik mediów, który w oparciu o nabyte umiejętności i wiedzę w określony sposób korzysta z mediów, wpływając tym samym na ostateczny kształt kultury medialnej. Głównym celem dysertacji jest diagnoza deklaratywnego i rzeczywistego poziomu kompetencji w zakresie krytycznej analizy przekazów medialnych użytkowników mediów sieciowych oraz weryfikacja występowania ewentualnych zależności w dwóch obszarach: kompetencji, które nabywane są w procesie edukacji systemowej i kompetencji wynikających ze stale ewoluującego procesu konwergencji w obszarze użytkowników mediów. W części empirycznej wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego do zbadania deklaratywnego poziomu kompetencji oraz diagnozy formalnej za pośrednictwem ustandaryzowanego testu kompetencji do zbadania rzeczywistego poziomu kompetencji respondentów. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem multimedialnej platformy zawierającej elementy grywalizacji. The dissertation entitled "Media Competence in the Context of Contemporary Media Convergence" covers scientific considerations in two areas: convergence in the perspective of new media in media studies and media competence in educational research. These two fields are linked by the media user, who, based on acquired skills and knowledge, uses the media in a specific way, thereby influencing media, thereby influencing the final shape of media culture. The main objective of the dissertation is to diagnose the declarative and actual level of competence in the critical analysis of media messages of online media users and to verify the existence of possible correlations in two areas: competences that are acquired in the process of systemic education and competences that result from the constantly evolving process of convergence in the area of media users. In the empirical part, a diagnostic survey method was used to examine the declarative level of competences and a formal diagnosis via a standardized competence test was used to examine the actual level of competences of respondents. The study was conducted using a multimedia platform containing elements of gamification.
 • Item
  Wpływ wybranych strategii marketingu politycznego na wynik wyborów prezydenckich w Polsce w latach 2000-2015
  (2023) Dylik-Duda, Beata; Wallas, Tadeusz. Promotor
  Analizując kampanie prezydenckie po roku 2000, zauważyć można, że celem zasadniczym każdego z kandydatów była wygrana w wyborach. Ze względu na pozycję wyjściową, zaplecze organizacyjne, finansowe każdy kandydat musiał oprzeć strategię na innych założeniach, dlatego też wyróżnić można cztery podstawowe strategie wyborcze: strategię utrzymania pozycji lidera; strategię zajęcia pozycji lidera; strategię rebrandingu/zmiany wizerunku; strategię wprowadzenia nowego aktora politycznego. Elementy wymienionych strategii można podzielić na trzy kategorie: wyniki sondażowe, działania kandydata, działania zaplecza wyborczego kandydata. Każda taktyka ma zespół cech charakterystycznych dla danego etapu kampanii. Pretendenci realizowali więcej niż jedną strategię w zależności od zmieniających się części składowych założeń każdej z nich. Szczególnie ważne w zmianie taktyki były wyniki sondaży. Dysertacja składa się z 5 rozdziałów. Pierwszy rozdział jest teoretyczny, dotyczy definicji oraz historii zastosowania marketingu politycznego, najważniejszych jego cech, technik, takich jak reklama polityczna i wizerunek polityczny. Cztery kolejne rozdziały dotyczą analizy kampanii wyborczych przed wyborami prezydenckimi w latach 2000-2015. Analiza ta obejmowała takie zagadnienia, jak: charakterystyka rynku politycznego oraz sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce; marketingowe strategie wyborcze kandydatów, którzy osiągnęli dwa najlepsze wyniki, przedstawienie ich sylwetek, deklaracji i programu; komunikację marketingową kandydatów; zarządzanie kampanią wyborczą; efektywność prowadzonej kampanii wyborczej. Analyzing presidential campaigns after 2000, it is clear that the main goal of each candidate was to win the election. However, due to the starting position and differences in organizational, financial, and other resources, each candidate had to choose an appropriate strategy. As a result, there are four basic electoral strategies for presidential candidates: Strategy to maintain the leading position; Leadership strategy; Rebranding/image change strategy; Strategy of introducing a new political actor. The elements of these strategies can be categorized into three groups: poll results, candidate's actions, and actions of the candidate's electoral base. Each tactic possesses specific features corresponding to different stages of the campaign. Challengers implemented more than one strategy depending on the evolving components of their assumptions, with the poll results playing a particularly important role in determining tactical changes. The dissertation consists of five chapters. The first chapter provides a theoretical framework, covering the definition and history of political marketing, its essential characteristics, and techniques such as political advertising and political image. The subsequent four chapters analyze the presidential campaigns in 2000-2015, addressing the following topics: Characteristics of the political market; Marketing election strategies of the candidates who achieved the top two results; Candidates' communication channels; Structure of the election campaign management in terms of candidate's campaign staff; Effectiveness of the election campaigns and survey results.
 • Item
  Znaczenie i ewolucja dyplomacji biznesowej w XXI wieku
  (2023) Panek, Aleksandra; Wojciechowski, Sebastian. Promotor; Sakson-Boulet, Anna. Promotor pomocniczy
  Przedmiotem pracy jest analiza znaczenia i ewolucji dyplomacji biznesowej w XXI wieku ukazana przez pryzmat aktywności korporacji transnarodowych. Ocenie poddana została działalność zagranicznych przedsiębiorstw, które w Polsce posiadają swoje oddziały/filie, a także aktywność polskich firm prowadzących ekspansję zagraniczną. Choć dyplomacja biznesowa jest nowym pojęciem, a korporacje transnarodowe nie posiadają w swoich strukturach organizacyjnych departamentów odpowiedzialnych za jej wypełnianie, to o ich aktywności dyplomatycznej świadczą codzienne zadania wykonywane przez przedstawicieli różnych działów i specjalizacji. W rezultacie w pracy ukazano zarówno kształtowanie się pojęcia dyplomacji biznesowej, przedstawiono działania korporacji transnarodowych wpisujące się w realizację przez nie funkcji dyplomatycznych i wskazujące na istotność kompetencji dyplomatycznych w środowisku biznesowym, a także zaprezentowano potencjalne scenariusze dalszej ewolucji dyplomacji biznesowej. The subject of the thesis concerns an analysis of the importance and evolution of business diplomacy in the 21st century, shown through the prism of the activity of transnational corporations - foreign enterprises with branches/subsidiaries in Poland, as well as the Polish companies expanding abroad. Although business diplomacy is a new concept, and transnational corporations do not have departments responsible for its implementation, their diplomatic activity is evidenced by the daily tasks performed by representatives of various departments and specializations. As a result, the thesis shows the development of the concept of business diplomacy, discusses the activities of transnational corporations that prove the implementation of diplomatic functions and indicate the importance of diplomatic competences in the business environment, and also presents potential scenarios for the further evolution of business diplomacy.
 • Item
  Specyfika wschodnioazjatyckiego modelu rozwoju w odniesieniu do Azji Centralnej
  (2023) Jaskuła, Paweł; Fiedler, Radosław. Promotor
  Nadrzędnym celem tej rozprawy doktorskiej jest ukazanie wybranych elementów Wschodnioazjatyckiego Modelu Rozwoju w kontekście ich potencjalnego zastosowania w państwach Azji Środkowej. Rama teoretyczna prowadzonych rozważań opiera się na dziedzictwie klasyków Ekonomii. Kluczowe wnioski odniesiono do praktycznego ich zastosowania w ramach formułowania polityki gospodarczej Państw Azji Wschodniej i Pacyfiku po 1945 r. W okresie powojennym instytucje międzynarodowe rekomendowały, starając się tym samym odpowiedzieć na problem ubóstwa wielu nowo powstałych państw, liberalizację zarówno ich systemów gospodarczych jak i politycznych. Dlatego też, biorąc pod uwagę, że grupa badawcza przyjęła alternatywną ścieżkę rozwoju, autor uznał, że wartościowym jest ukazanie i wyjaśnienie jej cech charakterystycznych, pozwalającej Japonii i tzw. Tygrysom Azjatyckim dogonić w rekordowo krótkim czasie tzw. tradycyjne państwa rozwinięte. Jest to tym bardziej istotne, że większość z nich, jeszcze na początku lat 60-tych, uchodziła za najbiedniejsze państwa na świecie. Zidentyfikowane w ramach procesu badawczego determinanty uporządkowano w następujących kategoriach: ekonomiczne, instytucjonalne, kulturowe i społeczne, oraz polityczne. Dzięki takiej kategoryzacji, możliwe było utworzenie szeregu rekomendacji rozwojowych dla państw Azji Centralnej, z uwzględnieniem ich obecnego poziomu postępu gospodarczego, demokratyzacji systemu politycznego, przejrzystości i stabilności zespołu instytucji państwowych i miejscowych uwarunkowań kulturowych. Rozdziały dotyczące analizy polityki gospodarczej konkretnych przykładów, obejmują okres od początku lat 50- tych do drugiej dekady XXI w. Wśród wykorzystanych metod badawczych zastosowano analizę systemową, studiów przypadku, a także metodę porównawczą, genetyczną oraz ilościową. Dzięki temu możliwe było wyprowadzenie następujących hipotez badawczych: 1. Przedsiębiorstwa państwowe, działające w ramach State Capitalism, odegrały kluczową rolę w procesie długotrwałego i stabilnego rozwoju państw Azji Wschodniej i Pacyfiku po 1945 r. 2. Azjatycki Nowy Kapitalizm Państwowy jest optymalnym modelem rozwoju dla państw Azji Centralnej Uzyskane wyniki pokazują, że niektóre elementy wykorzystane z pozytywnym skutkiem przez państwa Azji Wschodniej i Pacyfiku w przeszłości, wciąż mogą być użyte jako elementy strategii udanej transformacji gospodarczej w państwach rozwijających się. Ponadto, rosnąca w ostatnich latach popularność tzw. chińskiego modelu rozwoju, w znacznej mierze opartego na własności państwowej, może wskazywać na nieodwracalne zmiany w całej architekturze gospodarki światowej, w której państwa Azji Centralnej chcą się zadomowić, jako pełnoprawni jej uczestnicy, w niedalekiej przyszłości. The primary purpose of this doctoral thesis focuses on the Asian development model and its potential use within Central Asian states today. The analytical framework consists of the theoretical legacy of the economic development heritage and the practical assessment of the policies successfully used in the East Asian countries after 1945. By uncovering their approach to the recommendation given by the international institutions both for economic and political liberalization in the post-II world war epoch, the author examines and explains their alternative path to achieve a uniquely fast level of the catching-up process with other wealthy nations. The identified drivers of this progress include the following categories: economic, institutional, political and social. On this basis were formed the growth recommendations for the Central Asian states. Although the principal part of the dissertation text encapsulates the timeframe from 1950 until today, the first chapter presents an in-depth analysis of the theories from the 16th century up to the beginning of the 2nd decade of the 21st. Owing to this research technique, enriched with system analysis, case studies, and also with comparative, genetic, and quantitive methods, it was possible to demonstrate the following hypothesis: the state-owned enterprises (SOEs) played the primary role in the rapid development of East Asian countries after 1945, and the modern state capitalism is the most sophisticated growth model for Central Asian states today. The obtained results reveal that some elements effectively applied recently by the benchmark governments might still be vital components of the transformation strategies for other low-income countries. Moreover, the rising expansion of the Chinese development model, established on state ownership, might indicate the inevitable changes in the global economic architecture, which Central Asian states want to become full-fledging participants soon.
 • Item
  Prawa kobiet w programach partii politycznych a partycypacja Polek w życiu publicznym po 1989 roku
  (2023) Kaczmarek, Jolanta; Musiał-Karg, Magdalena. Promotor; Lubik-Reczek, Natasza. Promotor pomocniczy
  W systemie demokratycznym kwestia równego udziału kobiet i mężczyzn w rządzeniu państwem jest fundamentalną zasadą prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowi zwieńczenie starań pokoleń kobiet o zrównanie przywilejów obywatelskich całego społeczeństwa. Polki otrzymały prawa wyborcze w 1918 r., co nie oznaczało automatycznego wyrównania reprezentacji obu płci na wysokich stanowiskach państwowych. Polityka II Rzeczypospolitej, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz III Rzeczpospolitej stereotypowo wiązała zarządzanie z płcią męską. Bariery o charakterze kulturowym, socjoekonomicznym i politycznym, ograniczające kobiece zaangażowanie publiczne, okazały się trudne do wyeliminowania. Partie z różnych stron sceny politycznej nie wykazywały zainteresowania wspieraniem kobiecego akcesu do sfery publicznej. Obecnie kierują pod adresem żeńskiego elektoratu szeroką gamę postulatów dotyczących rozmaitych sfer życia. Warto odnotować, że po 1989 r. liczba kobiet w organach władzy ustawodawczej i wykonawczej zwiększyła się, choć w dość ograniczonym stopniu. Przedmiot badawczy podejmowany w niniejszej dysertacji stanowią zagadnienia obecności kwestii kobiecych w programach polskich ugrupowań politycznych oraz skali partycypacji kobiet w organach władzy ustawodawczej i wykonawczej. Zasadniczym celem rozprawy doktorskiej jest próba odpowiedzi na pytania o zakres obecności kwestii praw kobiet w programach polskich partii politycznych i jego przełożenie na zwiększenie udziału Polek w życiu politycznym. Ramy czasowe dysertacji obejmują lata 1989-2022. In a democratic system, the issue of equal participation of women and men in the governance of the state is a fundamental principle of international law, the European Union law and the Constitution of the Republic of Poland. It represents the culmination of the efforts of generations of women to equalise the civic privileges of society as a whole. Polish women were granted electoral rights in 1918, which did not mean an automatic equal representation of both sexes in high state positions. The politics of the Second Republic, the Polish People's Republic and the Third Republic stereotypically associated governance with the male gender. Barriers of a cultural, socio-economic and political nature, limiting female public involvement, proved difficult to eliminate. Parties on different sides of the political scene have shown no interest in supporting women's entry into the public sphere. Nowadays, they address a wide range of demands to the female electorate concerning various spheres of life. It is worth noting that after 1989, the number of women in the legislative and executive branches of government increased, albeit to a rather limited extent. The research subject addressed in this dissertation is the presence of women's issues in the programmes of Polish political groupings and the extent of women's participation in legislative and executive bodies. The fundamental aim of the dissertation is to attempt to answer questions about the extent to which women's rights issues are present in the programmes of Polish political parties and how this translates into increased political participation by Polish women. The timeframe of the dissertation is 1989-2022.
 • Item
  Stanowisko Alternatywy dla Niemiec wobec integracji europejskiej w latach 2013-2019
  (2023) Formuszewicz, Ryszarda; Malinowski, Krzysztof. Promotor
  W stosunkowo krótkim okresie AfD, której głównym celem politycznym była początkowo korekta Unii Gospodarczej i Walutowej, przekształciła się w ugrupowanie kontestujące kompleksowo Unię Europejską i kwestionującą korzyści z członkostwa Niemiec w jej strukturze. Równolegle motywowana ekonomicznie krytyka wspólnej waluty ustąpiła pierwszeństwa agitacji wyborczej skupionej na problematyce polityki migracyjnej i azylowej. Stanowiący ramy teoretyczne analizy model partii eurosceptycznej pozwolił na pozytywną weryfikację przyjętej tezy, zgodnie z którą w ramach ewolucji ideowo-programowej, jaką AfD przeszła w latach 2013-2019, nastąpiła intensyfikacja kontestowania Unii Europejskiej przez tę partię. Intensyfikacja ta wynikała zarówno z radykalizacji ideologicznej, jak i ze względów strategicznych tj. dla umacniania wizerunku opozycji antyestablishmentowej. W rezultacie choć partia początkowo charakteryzowana była w kategoriach miękkiego eurosceptycyzmu, po procesie wewnętrznej radykalizacji należy ją już klasyfikować jako reprezentantkę twardego wariantu krytycznego stanowiska wobec UE. Wobec długofalowej skłonności głównych niemieckich partii do wyłączenia kwestii integracji europejskiej z rywalizacji politycznej, eurosceptycyzm był czynnikiem sprzyjającym ustabilizowaniu AfD w niemieckim systemie politycznym. In a relatively short period of time, the AfD, whose main political goal was initially to correct the Economic and Monetary Union, transformed itself into a grouping that comprehensively challenged the European Union and questioned the benefits of Germany's membership in its structure. At the same time, economically motivated criticism of the single currency gave way to electoral agitation focused on migration and asylum policies. The model of the Eurosceptic party, which constitutes the theoretical framework of the analysis, allowed a positive verification of the thesis adopted, according to which, as part of the ideological and programmatic evolution that the AfD underwent in 2013-2019, there was an intensification of the party's contestation of the EU. This intensification resulted both from ideological radicalisation and for strategic reasons, i.e. to strengthen the image of the anti-establishment opposition. As a result, although the party was initially characterised by soft Euroscepticism, after the process of internal radicalisation it should already be classified as representing a hard variant of the critical stance towards the EU. Given the long-term tendency of the main German parties to exclude the issue of European integration from political competition, Euroscepticism was a factor in stabilising the AfD in the German political system.
 • Item
  Samorząd terytorialny w procesie rozwoju metropolitalnego a nowe formy partycypacji
  (2023) Mijalska, Faustyna; Kmieciak, Robert. Promotor
  Rozprawa doktorska stanowi próbę spojrzenia na tematykę współdziałania jednostek samorządowych z mieszkańcami z nieco innej niż dotychczas perspektywy, gdyż jej podłożem są obszary metropolitalne, wokół których obecnie toczy się ożywiona dyskusja. Ważnym aspektem pracy było scharakteryzowanie metropolizacji w Polsce po 1989 r., a także zidentyfikowanie miast, które mogą pretendować do miana metropolii. Dokonany został przegląd polskich aktów prawnych i dokumentów strategicznych poruszających kwestię rozwoju metropolitalnego. Kolejnym elementem było określenie roli jednostek samorządu terytorialnego w procesie metropolizacji, by w końcu przejść do omówienia koncepcji inteligentnych miast, której zrozumienie było istotne dla dalszych rozważań nad tematyką związaną z rozwojem metropolii. Omówione zostały historyczne i prawno-instytucjonalne uwarunkowania partycypacji, a także zwrócona została uwaga na jej silne i słabe strony wraz z określeniem poziomu sprawności współczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Zwieńczeniem pracy było poruszenie kwestii administracji elektronicznej, mającej na celu ułatwienie ludziom udziału w partycypowaniu w życiu publicznym, a także problematyki tej z punktu widzenia społeczności lokalnych. Przedstawione zostało ponadto zagadnienie związane z podstawami prawa dotyczącego funkcjonowania administracji cyfrowej, rozszerzonego po wybuchu pandemii Covid-19. Ostatecznie dotknięto również gros aspektów związanych z tzw. government technology oraz civic technology. Za wprowadzenie do tej części posłużyła analiza crowdsourcingu i jego odmian. Research often lacks a holistic view of the issue of local government units interacting with residents, especially in relation to the concept of smart cities. An important component of thesis was the depiction of the metropolization in Poland after 1989, as well as identification of cities that can claim to be metropolises. Polish legal acts and strategic documents addressing the issue of metropolitan development were reviewed. Another aspect was the definition of the role of local government units in the process of metropolization, and finally a discussion on the concept of smart cities, an understanding of which was important for further consideration of topics related to metropolitan development. The subsequent topic was the historical and legal-institutional conditions of participation. Its strengths and weaknesses, along with the determination of the level of efficiency of modern civil socjety, were discussed. The final topic discussed was the issue of e-government, aimed at facilitating people's participation in public life, also considered from the point of view of local communities. In addition, the basics of the law related to digital administration, expanded and improved after the outbreak of the Covid-19 pandemic, was analysed. Finally, the bulk of issues related to the so-called government technology and civic technology were also touched upon. An analysis of crowdsourcing and its variations served as an introduction to this section.
 • Item
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako podmiot polityki społecznej państwa polskiego - od instytucji ubezpieczeń społecznych w kierunku instytucji zabezpieczenia społecznego
  (2023) Lewandowska, Magdalena; Grewiński, Mirosław. Promotor
  Dysertacja ma układ chronologiczny i składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale, zatytułowanym „Miejsce i rola ubezpieczeń społecznych w polityce społecznej państwa polskiego” przedstawiłam koncepcje i definicje polskiej polityki społecznej oraz uwarunkowania polityczne i gospodarcze w jej tworzeniu. Zaprezentowałam także definicje podstawowych pojęć z zakresu polityki społecznej. Ukazałam także miejsce ubezpieczeń społecznych w systemie zabezpieczenia społecznego państwa. W drugim rozdziale, którego tytuł brzmi „Tworzenie polskiego systemu ubezpieczeń społecznych”, opisałam początki prac nad polskim systemem ubezpieczeń społecznych, scharakteryzowałam pierwsze akty prawne wprowadzające poszczególne rodzaje ubezpieczeń oraz scalenie ubezpieczeń i utworzenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z jego działalnością związaną z realizacją ubezpieczeń, działalnością okołoubezpieczeniową, jak również działalnością niezwiązaną bezpośrednio z ubezpieczeniami oraz ostateczny kształt przedwojennego polskiego systemu ubezpieczeń. Przedstawiłam też główne koncepcje twórców polskiego systemu ubezpieczeń społecznych oraz reakcje opinii publicznej. Ukazałam także wpływ bieżących uwarunkowań politycznych, gospodarczych i społecznych na kształtowanie systemu ubezpieczeń i tworzenie, a także funkcjonowanie instytucji, które realizowały ubezpieczenia społeczne. Kolejny rozdział, zatytułowany „Znaczenie i rola ZUS w okresie II wojny światowej”, poświęciłam na opisanie funkcjonowania instytucji ubezpieczeniowych w okresie II wojny światowej na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką. Przedstawiłam zarówno przepisy prawne wprowadzone przez okupanta (dyskryminujące Polaków, co wynikało z przyjętej przez hitlerowskie Niemcy doktryny dotyczącej roli narodów podbitych przez III Rzeszę), jak i postawy pracowników instytucji ubezpieczeniowych wobec tych przepisów oraz ich udział w konspiracji patriotycznej. Opisałam także prowadzone pod koniec wojny prace koncepcyjne nad powojennym kształtem systemu ubezpieczeń społecznych. Trzeci rozdział nosi tytuł „Odbudowa ZUS po II wojnie światowej i likwidacja Zakładu w latach 50. XX w.”. Poświęciłam go na przedstawienie warunków powojennej odbudowy instytucji ubezpieczeniowych, opisując wpływ sytuacji politycznej na zmiany systemu ubezpieczeń w pierwszym dziesięcioleciu po zakończeniu II wojny światowej i roli ZUS w polityce społecznej państwa. Przedstawiłam także działalność ZUS niezwiązaną z ubezpieczeniami społecznymi w tym okresie, jak również przyczyny, okoliczności i etapy likwidacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W czwartym rozdziale, pt.: „Reaktywacja ZUS i zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych w latach 1960-1989”, zaprezentowałam przemiany systemu ubezpieczeń społecznych oraz warunki funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 1960–1989. Opisałam także wpływ sytuacji politycznej na zmiany systemu ubezpieczeń i działalność ZUS. Przedstawiłam również zakres działalności niezwiązanej z ubezpieczeniami społecznymi oraz działalności okołoubezpieczeniowej, jaką prowadził w tym czasie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ostatnim rozdziale, zatytułowanym „ZUS w systemie ubezpieczeń społecznych po roku 1989”, przedstawiłam kryzys polityczny, gospodarczy i społeczny początku lat 90. XX wieku i jego wpływ na kształt ustawy zmieniającej system ubezpieczeń społecznych z roku 1998, główne założenia reformy systemu ubezpieczeń społecznych oraz wynikające z niej nowe obowiązki dla ZUS. Opisałam także zmiany, jakie były dokonywane w systemie ubezpieczeń społecznych oraz w funkcjonowaniu ZUS do roku 2022, a także zakres działalności okołoubezpieczeniowej i niezwiązanej z ubezpieczeniami społecznymi, jaką w tym czasie prowadził Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ze względu na tematykę pracy nie eksponowałam komparatystyki międzynarodowej. Na zakończenie opisałam także wpływ pandemii koronawirusa na funkcjonowanie i działalność Zakładu oraz zmieniającą się rolę ZUS w polityce społecznej państwa. Na zakończenie przedstawiłam rekomendacje dla kierunków zmian w systemie ubezpieczeń społecznych oraz w dalszym funkcjonowaniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. The dissertation is arranged chronologically and consists of six chapters. In the first chapter, entitled „The place and role of social insurance in the social policy of the Polish state”, I presented the concepts and definitions of Polish social policy as well as political and economic conditions in its creation. I also presented definitions of basic terms in the field of social policy. I also showed the place of social insurance in the social security system of the state. In the second chapter, the title of which is „Creating the Polish social insurance system”, I described the beginnings of work on the Polish social insurance system, I characterized the first legal acts introducing individual types of insurance, as well as merging insurance and establishing the Social Insurance Institution together with its activities related to the implementation of insurance, related to insurance, as well as activities not directly related to insurance, and the final shape of the pre-war Polish insurance system. I also presented the main concepts of the creators of the Polish social security system and the reactions of the public opinion. I also showed the impact of current political, economic and social conditions on the formation of the insurance system and the creation, as well as the functioning of institutions that implemented social insurance. The next chapter, entitled „The meaning and role of ZUS during World War II", was devoted to describing the functioning of insurance institutions during World War II in the Polish territories under German occupation. I presented both the legal regulations introduced by the occupier (discriminating against Poles, which resulted from the doctrine adopted by Nazi Germany regarding the role of nations conquered by the Third Reich), as well as the attitudes of employees of insurance institutions towards these regulations and their participation in the patriotic conspiracy. I also described the conceptual work carried out at the end of the war on the post-war shape of the social security system. The fourth chapter is entitled „Reconstruction of ZUS after World War II and liquidation of the Institution in the 1950s". I devoted it to presenting the conditions of the post-war reconstruction of insurance institutions, describing the impact of the political situation on changes in the insurance system in the first decade after the end of World War II and the role of ZUS in the social policy of the state. I also presented the activity of ZUS not related to social insurance in that period, as well as the reasons, circumstances and stages of liquidation of the Social Insurance Institution. In the fifth chapter, entitled „Reactivation of the Social Insurance Institution and changes in the social insurance system in the years 1960-1989", I presented the changes in the social insurance system and the conditions for the functioning of the Social Insurance Institution in the years 1960-1989. I also described the impact of the political situation on changes in the insurance system and the activities of ZUS. I also presented the scope of activities not related to social insurance and insurance-related activities conducted at that time by the Social Insurance Institution. In the last chapter, entitled „ZUS in the social security system after 1989", I presented the political, economic and social crisis of the early 1990s and its impact on the shape of the act amending the social security system of 1998, the main assumptions of the reform of the social security system and the resulting new obligations for ZUS. I also described the changes that were made in the social insurance system and in the functioning of ZUS until 2022, as well as the scope of insurance-related and non-insurance activities conducted at that time by the Social Insurance Institution. Due to the subject of the work, I did not expose international comparative studies. Finally, I also described the impact of the coronavirus pandemic on the functioning and operation of the ZUS and the changing role of ZUS in the social policy of the state. At the end, I presented recommendations for the directions of changes in the social insurance system and in the further functioning of the Social Insurance Institution.
 • Item
  Państwo, polityka i Kościół katolicki w doktrynie społecznej Benedykta XVI
  (2023) Kusiak, Paweł; Kojkoł, Jerzy. Promotor
  Przedmiotem badań prowadzonych w ramach niniejszej rozprawy jest doktryna społeczna Kościoła katolickiego rozwijana przez papieża Benedykta XVI w okresie trwania jego pontyfikatu w latach 2005-2013. Celem pracy jest rekonstrukcja wewnętrznej struktury tejże doktryny oraz jej najważniejszych odniesień. Pole badawcze niniejszej rozprawy sytuuje się zaś w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji. Realizowane w ramach pracy badania mają charakter politologiczny, nawiązujący do takich subdyscyplin jak politologia religii oraz historia myśli politycznej. The subject of the research conducted for this thesis is the social doctrine of the Catholic Church developed by Pope Benedict XVI during his pontificate in the years 2005-2013. The purpose of the work is to reconstruct the internal structure of the said doctrine and its most important references. The research area for this dissertation is within social sciences in the discipline of political and administration sciences. The research carried out as part of the work is connected with political science, referring to such sub-disciplines as the political science of religion and the history of political thought.
 • Item
  Wielozadaniowość dziennikarzy jako strategia uprawiania zawodu w czasach ponowoczesnych
  (2023) Mielcarek-Badziak, Małgorzata; Piontek, Dorota. Promotor
  Celem dysertacji jest analiza przemian, jakie dokonały się w ponowoczesnym środowisku mediów masowych, jak wpłynęły one na praktykę wykonywania zawodu dziennikarza. Osadzenie opisywanego problemu w okresie ponowoczesności jest istotne ze względu na powiązaną z nią charakterystykę modyfikacji informacji i procesu pozyskiwania wiedzy. Pozostało to nie bez znaczenia dla sposobu funkcjonowania całych redakcji i indywidualnych dziennikarzy. Autorka niniejszej dysertacji, jako aktywna dziennikarka, obserwuje niniejsze zmiany z pozycji ich uczestnika, sama doświadcza nieustannych przeobrażeń zadań stawianych przed przedstawicielami zawodu. W obliczu konwergencji mediów oraz zwiększonego zaangażowania odbiorców w tworzenie przekazów medialnych, jedyną możliwą strategią wykonywania zawodu wydaje się być podporządkowanie oczekiwaniom zarówno pracodawców, jak i odbiorców. Sprowadza się to do przyjęcia roli multizadaniowca – nie tylko odpowiedzialnego za zgłębienie i przedstawienie tematu reportera, ale niekiedy fotografa, operatora kamery, producenta czy nawet odpowiedzialnego za lokowanie produktu marketingowca. W pracy zestawiono przyjęty dotąd sposób postrzegania dziennikarstwa i roli dziennikarza z okolicznościami, procesami przemian i konsekwencjami wynikającymi z pojawienia się nowych technologii, oczekiwań rynkowych, tabloidyzacji i zjawiska infotainmentu. Wszystkie te czynniki w różnym stopniu zmodyfikowały formę podawania informacji. To z kolei oznacza, iż dziennikarz przestaje się skupiać na zbieraniu i podawaniu informacji, ale musi poświęcić uwagę uatrakcyjnieniu przekazu.
 • Item
  Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej w Afganistanie po 2001 roku: Stabilizacja – Demokratyzacja – Odbudowa
  (2022) Sabawoon, Mirza Khan; Donaj, Łukasz. Promotor; Gołębiowska, Klaudia. Promotor pomocniczy
  Rozprawa doktorska dotyczy sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej Afganistanu po 2001 roku. Głównym problemem badawczym jest temat zaangażowania Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej w proces stabilizacji, odbudowy i demokratyzacji Afganistanu. Dokonanie obszernej analizy pozwoliło odpowiedzieć na kilka głównych pytań badawczych, dotyczących przede wszystkim roli Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej w rozwój Afganistanu. Wsparcie Zachodu okazało się być niezwykle ważne, szczególnie w kontekście tworzenia afgańskich struktur bezpieczeństwa, odbudowy gospodarki, reformy wymiaru sprawiedliwości, stworzenia nowego systemu edukacyjnego,równouprawnienia oraz walki z terroryzmem. Główna teza rozprawy, zakładająca, iż Stany Zjednoczone i Unia Europejska od 2001 roku wspierały Afganistan, koresponduje z kilkoma hipotezami pomocniczymi. Afganistan jako państwo od zawsze uzależnione od pomocy Zachodu nie byłoby w stanie samodzielnie podjąć próby budowania demokratycznych struktur. Autor wykorzystując różne metody badawcze oraz źródła (polskie, angielskie, paszto i perskie) nie tylko podjął próbę całościowego zbadania zjawisk politycznych, społecznych, gospodarczych, dokonał szczegółowej analizy sytuacji Afganistanu po 2001 roku, ale także przedstawił aktualną sytuację, tj. po przejęciu władzy przez talibów w sierpniu 2021 roku. Zakres chronologiczny i czasowy rozprawy obejmuje więc ponad 20 lat, co dało możliwość przedstawienia szczegółowo problematyki tego obszaru i pozwoliło sformułować wnioski. W pracy dowiedziono, że Afganistan pomimo wsparcia krajów Zachodu nie zdołał stworzyć silnych i efektywnych ośrodków władzy, a podziały wewnętrzne sprawiły, iż nie udało się zreformować wielu dziedzin życia. Wydaje się, iż zarówno rządzący jak i sami obywatele nie byli gotowi na zmiany, które należało wprowadzić, by choć po części zdemokratyzować Afganistan. Z pewnością właśnie to przyczyniło się do słabości państwa i w konsekwencji przejęcia władzy przez talibów. Politologiczny charakter pracy umożliwił autorowi nie tylko przedstawienie wieloletniego zaangażowania Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej na opisywanym obszarze, ale także aktualnej sytuacji Afganistanu.
 • Item
  Komunikacja niewerbalna w kreowaniu wizerunku polityków w Polsce na przykładzie wyborów prezydenckich w latach 1990-2015
  (2022) Tadeusz-Ciesielczyk, Małgorzata; Piontek, Dorota. Promotor; Wyszyński, Jacek. Promotor pomocniczy
 • Item
  Bezpieczeństwo energetyczne w polityce Unii Europejskiej w XXI wieku
  (2022) Pazdej, Mateusz; Koszel, Bogdan. Promotor; Barabasz, Adam. Promotor pomocniczy
 • Item
  Mechanizm "ukierunkowanego zabijania" jako część izraelskiej polityki zwalczania terroryzmu
  (2022) Barkan Nagar, Nir; Fiedler, Radosław. Promotor; Pohl, Artur. Promotor pomocniczy
  Wyjątkowość tego badania polega na próbie przedstawienia innej perspektywy dotyczącej mechanizmu „ukierunkowanych zabójstw” i jego wpływu na elementy terrorystyczne. Jednym z powodów przeprowadzenia badania są fundamentalne różnice między światem kultury oraz zasadami i wartościami wolnych i demokratycznych państw, a stojącymi w wyraźniej z nimi sprzeczności zasadami, którymi kieruje się terroryzm. W literaturze naukowej, w tym prawnej, istnieje tendencja do akceptowania „ukierunkowanych zabójstw”, ale z ograniczeniami. Niniejsze opracowanie obszernie omawia kwestię skutecznej walki z terroryzmem i korzystania przez państwa demokratyczne z mechanizmu ukierunkowanych zabójstw w obliczu braku innego wyboru, ze szczególnym uwzględnieniem Izraela podczas intifady Al-Aksa w latach 2000-2009. Studium zajmuje się zasadami prawa międzynarodowego, które zrównoważają względy humanitarne i prawa człowieka ze względami wojskowymi. Występuje tu konflikt między prawami człowieka a bezpieczeństwem państwa; badano działania antyterrorystyczne dwoma sposobami, udaremniając operacje i/lub uderzając w dowódców traktując to jako samoobronę, pod względem moralnym i prawnym. Okazuje się, że taka możliwość jest uzasadniona, ponieważ powoduje, że dowódcy terroru będą rozważać swoje kroki, mając na uwadze ich bezpośredni wpływ na nich. Badanie ujawniło, że podczas intifady Al-Aksa i okresu objętego dochodzeniem przeprowadzono około 127 operacji ukierunkowanych zabójstw, w których zginęło 212 terrorystów. Wśród nich byli działacze terenowi i dowódcy różnych szczebli, z których najważniejszym był przywódca ruchu terrorystycznego Hamas, szejk Ahmad Yassin. Wydarzenia z 11 września zwiększyły zainteresowanie badaniami zjawiska terroryzmu kładąc nacisk na publikacje poruszające aspekty koncepcyjne i teoretyczne. Grupy badawcze i konferencje naukowe zajmujące się tym zjawiskiem przyspieszają procesy badawcze. Skuteczna walka z terroryzmem opiera się na odstraszaniu, ale ta podstawowa przesłanka jest wątpliwa w przypadku organizacji terrorystycznych. Pomimo badań nad terroryzmem wciąż nie ma definicji, która będzie akceptowalna w środowisku akademickim i będzie stanowić uzgodniony punkt wyjściowy do badań w tej dziedzinie. Badanie wykazało, że według badaczy Fleminga, Stohla i Schmida, którzy badali różne typologie w dziedzinie terroryzmu w celu ich rozróżnienia, tak aby stanowiły podstawę do uogólnienia, a nawet teoretyzowania na temat zjawiska społecznego gwałtu, takiego jak terroryzm. Na przykład dokładna typologia ideologicznych cech charakterystycznych organizacji terrorystycznej może stanowić podstawę do badania związku między ideologią, celami i metodami działania takich organizacji. Hipotezy i kwestie badawcze dotyczą polityki uruchamiania i wykorzystania mechanizmu ukierunkowanego zabijania oraz powodzenia lub niepowodzenia w zmniejszeniu liczby ataków terrorystycznych na Państwo Izrael. Zbadano również sukces lub niepowodzenie działania poprzez atak na czołowych przywódców organizacji terrorystycznych oraz wpływ tego mechanizmu na liczbę ataków terrorystycznych. Z ustaleń wynika, że ukierunkowane zabijanie przyczyniło się do spadku liczby ofiar terroryzmu. Okazało się, że dokonywanie aresztowań jest czasem skuteczniejsze niż ukierunkowane zabijanie. Ponieważ w przeciwieństwie do zabójstw, poprzez aresztowania i przesłuchania gromadzone są informacje i ujawniona zostaje cała siatka terrorystyczna, aresztowania zwiększają ryzyko sił bezpieczeństwa, ale zmniejszają ryzyko dla ludności. Ponadto ustalenia obalają twierdzenie o wpływie ataków na głównych przywódców terroru na zmniejszenie liczby ataków terrorystycznych, jakkolwiek można zauważyć znaczny spadek i spowolnienie liczby ataków terrorystycznych, jednakże nie można ustalić bezpośredniego związku przyczynowego w odniesieniu do rangi działaczy. Ustalenia wykazują, że dokonywanie ukierunkowanych zabójstw jest skuteczne, ale status terrorysty nie ma większego znaczenia, mimo że liczba zamachów terrorystycznych spadła.1 Wkład tego badania pozwala zrozumieć, że mechanizm ukierunkowanego zabijania przyczynia się do zmniejszenia liczby aktów terrorystycznych. Ponadto wkład badań polega na poszerzeniu zarówno teoretycznej, jak i praktycznej dyskusji w zakresie rozwijania wiedzy i narzędzi potrzebnych do zrozumienia składników terroryzmu oraz zbadania skutecznych sposobów radzenia sobie z tym zagrożeniem przez państwo demokratyczne jak w przypadku Izraela.
 • Item
  Audiowizualna kultura uczestnictwa w dobie konwergencji i dywergencji mediów na przykładzie platformy YouTube w Polsce
  (2022) Kujawa, Dawid; Żyromski, Marek. Promotor; Ossowski, Szymon. Promotor pomocniczy
  Problemem badawczym dysertacji są zmiany jakie zachodzą w mediach audiowizualnych, w szczególności to jak postęp technologiczny, dostępność urządzeń rejestrujących i Internet zmieniają dotychczasowe formy audiowizualne, a także jak popularna platforma internetowa do rozpowszechniania treści jaką jest YouTube oddziałuje na kulturę oraz inne media, zwłaszcza „tradycyjne”. Przedmiotem badań była platforma YouTube oraz internetowi twórcy funkcjonujący w polskiej przestrzeni serwisu. Głównym celem było zbadanie i przedstawienie specyfiki funkcjonowania twórców internetowych publikujących treści w obrębie platformy YouTube. Praca wykorzystuje metody jakościowe, a dokładniej - ustrukturyzowany pogłębiony wywiad indywidualny (IDI). Dodatkowo dysertacja poddaje analizie społeczność serwisu, platformę YouTube samą w sobie oraz zakres usług jakie oferuje, a także dokonana zostaje próba określenia jej pozycji względem mediów „tradycyjnych”, zwłaszcza telewizji. Rozprawa została także poszerzona o kontekst pandemii COVID-19 i jej skutków względem twórców funkcjonujących w polskiej przestrzeni platformy YouTube. Praca poddaje również analizie pojęcie audiowizualności oraz czynniki, zwłaszcza technologiczne, które umożliwiły wielu osobom tworzenie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych na szeroką skalę oraz podejmowanie atrakcyjnych działań zarobkowych. Dysertacja podejmuje również rozważania nad pojęciami konwergencji i dywergencji mediów oraz kultury uczestnictwa, które to w dobie współczesnych przemian, zdają się materializować na platformie YouTube.
 • Item
  Polityka zagraniczna Chin wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej po 1949 r.
  (2022) Feng, Ping; Wojnicki, Jacek. Promotor
  Rozprawa odnosi się do chińskiej polityki zagranicznej wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej po 1949 roku. Teoria konstruktywizmu jest używana do analizy tożsamości Chin oraz ewolucji tożsamości Chin po 1949 roku. Poprzez analizę kształtowania tożsamości Chin, praca głównie omawia wpływ chińskiej tożsamości na chińską politykę zagraniczną wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej. Rozprawa wykorzystuje analizę komparatystyczną do porównywania chińskiej polityki zagranicznej z państwami Europy Środkowo-Wschodniej w sześciu różnych okresach chińskiego kierownictwa politycznego tj., lata 1949-1978, 1978-1990, 1990- 1995, 1995-2003, 2003-2010, 2010-obecnie w aspekcie politycznym, gospodarczym i kulturnym. Głównym celem badań jest ustalenie, przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych oraz skutków dywersyfikacji w polityce zagranicznej Chin wobec państw Europy.
 • Item
  Unia Europejska jako uczestnik procesów globalizacyjnych. Wymiar handlowy
  (2022) Stormowski, Jacek; Babiak, Jerzy. Promotor
  Przedmiotem analizy podjętej w niniejszej pracy są zagadnienia polityczno-społeczne, ekonomiczne i prawne funkcjonowania Unii Europejskiej w zglobalizowanym świecie w wymiarze handlowym w oparciu o WPH. Natomiast zasadniczym celem badawczym jest analiza roli i znaczenia UE jako uczestnika posiadającego stosowny status i siłę oddziaływania na arenie międzynarodowej. Zakres pracy: podmiotowy – zakres badania podjętego w niniejszej pracy ograniczony został do Unii Europejskiej. Zakres rzeczowy materialny: to proces globalizacji oraz handel światowy. Zakres przestrzenny – terytorialny: cały globalny świat. Zakres czasowy od 1990 do 2020 r. Dla realizacji celów przyjęto podział na wstęp, cztery rozdziały i podsumowanie. W pierwszym rozdziale zatytułowanym: Globalizacja współczesnej gospodarki światowej zdefiniowano i omówiono aspekt teoretyczny, kluczowe definicje i zaprezentowano kluczowego uczestnika globalizacji UE. Drugi rozdział: Otoczenie globalizacji zdefiniował otoczenie geopolityczne, społeczno-religijne, polityczne i międzynarodowe. Rozdział trzeci: Wspólna Polityka Handlowa Unii Europejskiej i jej wpływ na globalizację uwzględnił pojęcia i cele WPH, funkcjonowanie Światowej Organizacji Handlu, własność intelektualną. W czwartym rozdziale: Miejsce Unii Europejskiej w zglobalizowanym świecie omówiono aspekt geopolityczny, kulturowy, społeczny i ekonomiczny.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego