Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1114
Title: Polska w polityce zagranicznej niepodległej Białorusi w latach 1991-2004
Other Titles: Poland in foreign policy of independent Belarus in the years 1991-2004
Authors: Mazurek, Karolina
Advisor: Pietkiewicz, Krzysztof. Promotor
Keywords: Białoruś
Belarus
Polityka zagraniczna
Foreign policy
Stosunki międzynarodowe
International relations
Issue Date: 27-Jun-2011
Abstract: Głównym celem pracy jest próba wypełnienia luki w istniejącej literaturze na temat relacji białorusko–polskich w okresie budowy wzajemnych kontaktów oraz zaprezentowanie w oparciu o dostępne materiały rzeczywistej roli, jaką odgrywała Polska w białoruskiej polityce zagranicznej w latach 1991–2004. W rozprawie został położony szczególny nacisk na przedstawienie wszystkich czynników warunkujących obecny stan stosunków dwustronnych, takich jak odmienność losów historycznych obydwu państw, przemiany zachodzące na scenie politycznej Białorusi i Polski po roku 1991, problem formowania białoruskich elit i kształtowania niezależnej polityki zagranicznej. W pracy szczegółowo zostały opisane wszystkie kontakty polityczne pomiędzy Białorusią a Polską, w tym wizyty polityczne, spory dyplomatyczne, różnice w opinii dotyczącej kluczowych zagadnień bezpieczeństwa, problem mniejszości polskiej i kościoła katolickiego na Białorusi, rosnąca rola Polski we wsparciu białoruskiej opozycji politycznej oraz zmiany w stosunkach białorusko-polskich w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej.
The main aim of dissertation is to try to fill the gap in the existing literature on the Belarusian-Polish relations during the construction period and to present mutual relations based on the available material of actual role played Poland in the Belarusian foreign policy in the years 1991-2004. In the dissertation was laid special emphasis on the presentation of all factors determining the current state of bilateral relations, such as the difference in the historical fate of the two countries, the changes taking place on the political scene in Belarus and Polish after 1991, the problem of forming and shaping the Belarusian elite independent foreign policy. The doctorate describes in detail all the political relations between Belarus and Polish, including political visits, diplomatic disputes, differences of opinion on key issues of security, the problem of the Polish minority and the Catholic Church in Belarus, Polish growing role in supporting the political opposition in Belarus, and changes in Belarusian-Polish relations in the context of EU enlargement.
Description: Wydział Historyczny: Instytut Wschodni: Katedra Stosunków Międzynarodowych
URI: http://hdl.handle.net/10593/1114
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polska w polityce zagranicznej Bialorusi.pdf
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.