Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11198
Title: Egzekucja należności pieniężnych z wynagrodzenia za pracę
Other Titles: Enforcement of payments regarding the remuneration for work
Authors: Buszkiewicz, Mateusz
Keywords: egzekucja
execution
wynagrodzenie
salary
potrącenia
deductions
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2014, nr 4, s. 53-75
Abstract: Artykuł dotyczy egzekucji z wynagrodzenia za pracę. Ma na celu wyjaśnienie mechanizmu jej działania. W związku z tym zawarto w nim podstawowe informację na temat obowiązków administracyjnych, czy też rodzajach egzekucji z należności pieniężnych. Istotnym wydało się także opisanie relacji pomiędzy przepisami ustawy egzekucyjnej a przepisami prawa pracy. Poruszono temat prawidłowego rozumienia pojęcia wynagrodzenia oraz jego składników na łamach przepisów egzekucyjnych oraz przepisów prawa pracy. Kolejna część zawiera szczegółowy opis przebiegu egzekucji oraz obowiązków organu egzekucyjnego i pracodawcy w tym zakresie. Sięgnięto także do regulacji prawa pracy w zakresie maksymalnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę oraz przytoczono inne akty prawne dotyczące tego zagadnienia.
The article describes the enforcement proceedings regarding the remuneration for work and aims to explain its mechanisms. Therefore, basic information about administrative obligations as well as types of enforcement of payments is included. It also seemed vital to describe relations between the provisions of the act on administrative enforcement proceedings and the labor law. The proper understanding of the term "remuneration" and its components under the provisions of the labor law and the enforcement proceedings are also presented. The next part includes detailed description of the enforcement proceedings, as well as the obligations of the enforcement authority and the employer within this matter. Moreover, legal regulations on the maximum deductions from remuneration for work were indicated, as well as the author quoted other acts of law regarding this subject matter.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11198
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2014, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_BUSZKIEWICZ.pdf631.13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.