Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2014, nr 4

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 18 of 18
 • Item
  Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2013 r., III CZP 36/13, w sprawie relacji między roszczeniem o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy a roszczeniem negatoryjnym albo roszczeniem windykacyjnym
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014) Czerwiński, Marcin
  Jest to glosa aprobująca w stosunku do uchwały Sądu Najwyższego o sygn. III CZP 36/13. Autor aprobuje wypracowaną w tej uchwale tezę, że „Właściciel rzeczy może żądać od posiadacza służebności wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy”, nawet wówczas gdy właściciel nie realizuje roszczenia negatoryjnego polegającego na żądaniu usunięcia urządzeń przesyłowych. Roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy ma zdaniem Sądu i autora charakter samodzielny. Zagadnienie samego charakteru prawnego roszczeń uzupełniających, a zwłaszcza ich samodzielności, nadal budzi spory w polskiej cywilistyce. Wątpliwości dotyczą również tego, czy do wystąpienia przez właściciela z roszczeniem o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego niezbędna jest równoczesna legitymacja tego właściciela do wystąpienia z roszczeniem windykacyjnym, co wykluczałoby żądanie wynagrodzenia przy istnieniu podstaw do jedynie roszczenia negatoryjnego. Zatem wyłączone byłoby tego rodzaju roszczenie dla urządzeń przesyłowych. Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu, że roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy ma charakter obligacyjny i wówczas, gdy powstanie - uzyskuje samodzielny byt w stosunku do innych roszczeń właściciela i może być przedmiotem obrotu.
 • Item
  Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 grudnia 2012 roku o sygn. akt II FSK 709/11
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014) Chorzępa, Marta
  W glosowaniu wyroku NSA z dnia 6 grudnia 2012 roku o sygn. II FSK 709/11 została podjęta kwestia zaliczenia do przychodów powierzenia osobom zatrudnionym na podstawie kontraktów menedżerskich narzędzi do wykonywania ich pracy, tj. samochodów służbowych, telefonów komórkowych i innych, co zdaniem sądu niezależnie od faktycznie występującego przysporzenia należy ująć określając kształt podstawy opodatkowania osoby zarządzającej spółką na podstawie art. 13 pkt 9 pdofiz. We wskazanym orzeczeniu, sąd nie wziął pod uwagę zastanego stanu faktycznego, z którego wynikało, iż menedżerowie poprzez przekazane narzędzia pracy, nie otrzymują żadnego przysporzenia, co wynikało z analizy stanu faktycznego i stanu prawnego. NSA również nie dokonał analizy podstawowego pojęcia jakim jest „nieodpłatne świadczenie” dlatego też dokonał błędnej wykładni przepisów. Wobec powyższego zasadna jest teza, iż nie można zgodzić się z wyrokiem NSA oraz jego niepełnym uzasadnieniem. Wskazać należy również na naruszenie Konstytucji RP, a w szczególności art. 2 i art. 217, co rodzi postulat doprecyzowania artykułów dotyczących pojęcia przychodu oraz przychodów powstających na podstawie kontraktu menedżerskiego.
 • Item
  Kodeksowa ochrona prawna najemcy w przypadku niedozwolonych immisji niematerialnych
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014) Waś, Maciej
  W dzisiejszych czasach wątpliwości dotyczące instytucji immisji nie są już zagadnieniem czysto akademickim. Problemy dotyczące zakłócania korzystania z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych coraz częściej pojawiają się tak w praktyce sądowej, jak i nauce prawa w związku z postępującą urbanizacją, brakiem spójnej polityki zagospodarowania przestrzennego oraz niejednoznacznie rozumianą zasadą dobrego sąsiedztwa. Z większą niż niegdyś częstotliwością naruszenia różnorodnych praw przybierają postać immisji niematerialnych. Prawo najmu oraz najmu lokali jest bardzo doniosłym z społecznego punktu widzenia prawem, toteż odpowiednie ukształtowanie instrumentów ochrony przeciw naruszeniom wydaje się być niezwykle ważne. Zgodnie z regulacjami kodeksu cywilnego szersze uprawnienia ochronne przysługują najemcy lokalu, gdyż może on (w zakresie prawa do używania lokalu, które jest fundamentalnym uprawnieniem najemcy) równolegle skorzystać z roszczenia przewidzianego w art. 344 k.c. oraz z roszczenia negatoryjnego uregulowanego w przepisie art. 222 par. 2.
 • Item
  Ciężar dowodu w holenderskim prawie pracy
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014) Tyc, Aneta
  Przedmiotem opracowania jest ciężar dowodu w holenderskim prawie pracy, omawiany zarówno z punku widzenia prawa materialnego, jak i procesowego. Zgodnie z ogólną regułą z art. 150 WBR, stronę, która wywodzi konsekwencje z powoływanych przez siebie faktów lub praw, obarcza ciężar ich udowodnienia, chyba że reguły szczególne lub wymogi racjonalności i uczciwości powodują inne rozłożenie ciężaru dowodu. Pracodawca i pracownik muszą się zachowywać tak, jak przystoi na racjonalnego i uczciwego pracodawcę oraz racjonalnego i uczciwego pracownika. Ciężar dowodu może, za sprawą szczególnych regulacji, obarczać powoda lub pozwanego, ale może także być przerzucany pomiędzy nimi w trakcie postępowania, jako rezultat przedłożenia określonych dowodów. Sądy przejawiają wysoki stopień „społecznej wrażliwości” – są gotowe przerzucać ciężar dowodu w postępowaniu na pracodawców.
 • Item
  Prezentowanie treści pornograficznych – wybrane aspekty
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014) Szczechowicz, Adrianna
  Zagadnienia związane z rozpowszechnianiem treści pornograficznych niewątpliwie budzą wiele dyskusji tak wśród prawników, jak i zwykłych obywateli. Autorka omówiła problematykę odpowiedzialności karnej za przestępstwa związane ze zjawiskiem rozpowszechniania treści pornograficznych. W tekście odwołała się do uregulowań prawnych tak w poprzednio obowiązujących kodeksach karnych, jak i aktualnie obowiązującym. Autorka przedstawiła poglądy panujące w doktrynie oraz orzecznictwie związane z tą problematyką.
 • Item
  Znaki legitymacyjne - istota i znaczenie. Problematyka przepisów dotyczących umorzenia znaków legitymacyjnych
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014) Sobolewski, Mateusz
  Artykuł obejmuje problematykę istoty i znaczenia znaków legitymacyjnych w polskim prawie cywilnym. Poruszane zagadnienia koncentrują się przede wszystkim na odpowiednim zastosowaniu przepisów o umorzeniu znaków legitymacyjnych, co do których stosuje się przepisy o umorzeniu akcji. Autor prezentuje poglądy doktryny, podejmuje próbę krytycznej analizy obecnych rozważań przedstawicieli prawa oraz prezentuje najważniejsze tezy z orzecznictwa.
 • Item
  Prezydencki projekt zmiany ustawy o referendum lokalnym – krok w kierunku udoskonalenia instytucji czy próba uciszenia wspólnot samorządowych?
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014) Sepełowski, Marcin
  30 sierpnia 2013 roku Prezydent RP skierował pod obrady Sejmu projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw. Do grona tych ,,niektórych ustaw” należy także ustawa z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym. Wnioskodawca proponuje nowelizację wielu istotnych przepisów tego aktu normatywnego, postulując np. modyfikację progów frekwencyjnych wymaganych dla ważności referendum. Obecnie zasadą jest, że głosowanie ma charakter rozstrzygający, gdy wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania. Wyjątkiem są referenda w sprawie odwołania pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu jednostki samorządu terytorialnego – dla ich ważności wymagane jest uczestnictwo nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. Prezydencki projekt zakłada uniezależnienie, co do zasady, ważności referendów od liczby biorących w nich udział uprawnionych. Trzydziestoprocentowy próg frekwencyjny ma zostać utrzymany jako wymóg ważności referendów w sprawie samoopodatkowania, natomiast dla ważności referendów w sprawie odwołania pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu jednostki samorządu terytorialnego konieczne ma być uczestnictwo co najmniej takiej liczby osób, jaka wzięła udział w wyborze tego organu. Rozważania nad słusznością tej inicjatywy ustawodawczej stanowią przedmiot niniejszego referatu. Po krótkim wstępie, autor przedstawia ewolucję przepisów ustawowych przewidujących dla ważności referendum lokalnego wymóg osiągnięcia określonej frekwencji. Następnie przechodzi do zaprezentowanie danych statystycznych ilustrujących praktykę stosowania omawianej instytucji. Po zapoznaniu czytelnika ze szczegółami prezydenckiego projektu, twórca artykułu poddaje propozycję nowelizacji ustawy o referendum lokalnym gruntownej krytyce. Całość wieńczy podsumowanie, w którym autor reasumuje swoje rozważania i formułuje pewne postulaty de lege ferenda.
 • Item
  Kompetencje przedstawiciela ustawowego do wyrażania zgody na interwencję medyczną wobec pacjenta małoletniego
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014) Puk, Michał
  W niniejszej pracy omówiona została problematyka udzielenia zgody na interwencję medyczną wobec małoletniego pacjenta. W pierwszej kolejności zauważono, iż w omawianym przypadku mamy do czynienia z dwoma rodzajami zgody: zgodą podwójną oraz zgodą zastępczą. Zgodę podwójną udziela pacjent powyżej 16 roku życia łącznie ze swoim przedstawicielem ustawowym. Natomiast, zgoda zastępcza wyrażona zostaje bez uwzględnienia woli pacjenta, przez jego przedstawiciela ustawowego lub w postaci zezwolenia sądu opiekuńczego. Dalej, poruszono tematykę decydowania rodziców o ważnych sprawach dziecka w kontekście zabiegu medycznego oraz nadużycia władzy rodzicielskiej w przypadku niepoddania swojego dziecka niezbędnemu leczeniu ze względów religijnych. Wskazano także na zakres kompetencji przysposabiającego, opiekuna prawnego i kuratora, jako przedstawicieli ustawowych dziecka, w zakresie poddania go postępowaniu medycznemu. Na sam koniec została opisany status prawny pacjenta małoletniego i występująca na tym tle niespójność co do granicy wieku pomiędzy uregulowaniem ograniczonej zdolności do czynności prawnych w Kodeksie cywilnym, a przyznaniem kompetencji do wyrażenia zgody na interwencję medyczną. W podsumowaniu pracy autor wskazał na obszary wywołujące największe dylematy, w których widoczny jest brak konsekwencji i wizji ustawodawcy oraz podjął się próby sformułowania postulatu de lege ferenda dotyczącego niepoddania się leczeniu kobiety ciężarnej ze szkodą dla dziecka poczętego.
 • Item
  Art. 191a, art. 200a, art. 200b Kodeksu karnego – analiza krytyczna i propozycje zmian
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014) Langowska, Agata
  Artykuł opisuje problemy interpretacyjne powstające na tle wprowadzonych do Kodeksu karnego w czerwcu 2010 roku artykułów: 191a, 200a i 200b. Znamiona stypizowanych w tych przepisach typów czynów zabronionych są niejasne i niespójne z założeniami aksjologicznymi, które najpewniej towarzyszyły ustawodawcy podczas ich uchwalania (a zatem nie czynią zadość założeniu o racjonalności aksjologicznej prawodawcy, nie spełniają bowiem należycie swojej funkcji w systemie prawa karnego). Wszystkie spośród poddanych analizie przepisów powinny zostać znowelizowane tak, aby zaczęły należycie chronić te dobra, do których ochrony zostały one powołane w momencie ich wejścia w życie.
 • Item
  Testament życia w świetle Europejskiej Konwencji Bioetycznej, a możliwość składania oświadczeń pro futuro w prawie polskim
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014) Jachnik, Eliza
  Artykuł dotyczy popularnego ostatnio w debacie publicznej tematu testamentu życia, czy oświadczeń pro futuro w ogóle. Pierwsza część artykułu opisuje krótko genezę podpisania Konwencji o ochronie praw człowieka i godności osoby ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny, powody oraz cele jej podpisania, a także jej specyfikę. Z drugiej części możemy dowiedzieć się czym jest testament życia, czy łączy się on z pojęciem eutanazji, co rozumiemy pod pojęciem terapii uporczywej, a także czym są oświadczenia pro futuro. Część trzecia przywołuje i poddaje analizie poszczególne artykuły omawianej konwencji, które dotyczą wprost oświadczeń pro futuro. Część czwarta poświęcona jest praktycznym problemom, które mogą powstać przy próbie prawnego unormowania zagadnienia testamentu życia.
 • Item
  Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego pacjenta, a możliwość jego ograniczenia w świetle artykułu 5 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014) Jabłońska, Natalia
  Artykuł porusza kwestię ochrony dobra osobistego jakim jest prywatność w kontekście hospitalizowanych pacjentów. Problematyka, której dotyczy, to prawo pacjenta do poszanowania jego życia prywatnego i rodzinnego, a brak jego respektowania w wyniku ograniczeń spowodowanych decyzją kierownika szpitala. Przedstawia obecną sytuację w całodobowych placówkach świadczących usługi lecznicze, jak również możliwości jakie ustawodawca udzielił ich kierownikom w zakresie ograniczenia prawa do prywatności pacjenta. Porusza również problem związany z egzekucją prawa do prywatności w sytuacji jego naruszenia.
 • Item
  Korona św. Stefana jako źródło suwerenności Węgier i fundament konstytucjonalizmu węgierskiego
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014) Dembski, Łukasz; Szabelski, Adam
  W niniejszym tekście autorzy pokazują wpływ korony św. Stefana na kształtowanie się węgierskiej kultury i tradycji prawnej, jako że korona w dalszym ciągu pozostaje symbolem narodu i państwa. Jest gwarantem stabilności i bezpieczeństwa, który umożliwia Węgrom przetrwanie i stałą kontynuację dziedzictwa narodowego. Tekst ten ukazuje także rolę jaką odgrywała korona w sporządzaniu najważniejszych aktów prawnych w historii Węgier takich jak: „Bulla z 1222” czy „Ustawy Marcowe z 1848 r.”. Rola korony jest nieporównywalna z żadnym innym elementem węgierskiego dziedzictwa.
 • Item
  Podmioty legitymowane do wniesienia powództwa o uchylenie wadliwej uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014) Chudziński, Bartosz; Koschel, Agata
  W artykule pt. „Podmioty legitymowane do wniesienia powództwa o uchylenie wadliwej uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej” autorzy podejmują się charakterystyki podmiotów, którym ustawodawca przyznał prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. Zagadnienie to wywołuje liczne problemy praktyczne w funkcjonowaniu spółek, co wynika z wielu ograniczeń, jakie kodeks spółek handlowych przewiduje w tym zakresie oraz dotkliwości sankcji związanej z wytoczeniem powództwa, o którym mowa w art. 249 i 422 k.s.h. Autorzy podejmują się rozstrzygnięcia tych problemów. Przede wszystkim omówiony zostaje sposób podjęcia uchwały o zaskarżeniu uchwały przez organ spółki oraz możliwość wytoczenia przedmiotowego powództwa przez poszczególnych jego członków. Niniejsze zagadnienie rozważone zostaje nie tylko w charakterze uprawnienia ale także obowiązku i odpowiedzialności piastunów spółki za działania lub zaniechania ze szkodą na rzecz spółki. Postawione zostaje także pytanie czy członek organu może zaskarżyć uchwałę, która odwołuje go z zajmowanego stanowiska. Ponadto, omówione zostają także poszczególne przypadki, w których legitymowanymi do wytoczenia powództwa z art. 249 i 422 k.s.h. są poszczególni wspólnicy (akcjonariusze) spółki oraz inne podmioty, którym uprawnienie to przysługuje z mocy przepisów szczególnych. Całość rozważań ściśle oscyluje wokół praktycznych problemów pojawiających się funkcjonowaniu spółki.
 • Item
  Egzekucja należności pieniężnych z wynagrodzenia za pracę
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014) Buszkiewicz, Mateusz
  Artykuł dotyczy egzekucji z wynagrodzenia za pracę. Ma na celu wyjaśnienie mechanizmu jej działania. W związku z tym zawarto w nim podstawowe informację na temat obowiązków administracyjnych, czy też rodzajach egzekucji z należności pieniężnych. Istotnym wydało się także opisanie relacji pomiędzy przepisami ustawy egzekucyjnej a przepisami prawa pracy. Poruszono temat prawidłowego rozumienia pojęcia wynagrodzenia oraz jego składników na łamach przepisów egzekucyjnych oraz przepisów prawa pracy. Kolejna część zawiera szczegółowy opis przebiegu egzekucji oraz obowiązków organu egzekucyjnego i pracodawcy w tym zakresie. Sięgnięto także do regulacji prawa pracy w zakresie maksymalnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę oraz przytoczono inne akty prawne dotyczące tego zagadnienia.
 • Item
  Karnoprawny obowiązek naprawienia szkody a ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2011 r. III CZP 31/2011
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014) Bożek, Diana Renata
  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest najpowszechniejszym ubezpieczeniem w Polsce. Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek pod karą pieniężna posiadać tego rodzaju polisę. Wypadki komunikacyjne często staja się początkiem nie tylko cywilnego procesu o odszkodowanie, ale też procesu karnego. Sąd karny może orzec o roszczeniach majątkowych wynikających z przestępstwa, między innymi poprzez nałożenie obowiązku naprawienia szkody. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania: czy ubezpieczony może się domagać od ubezpieczyciela zwrotu zapłaconego środka karnego? Czy może zobowiązać ubezpieczyciela do jego zapłaty? W jakiej relacji pozostają konstrukcje prawa cywilnego do przepisów karnych? Na podstawie orzecznictwa i wypowiedzi doktryny autorka analizuje funkcję i charakter karnoprawnego obowiązku naprawienia szkody.
 • Item
  Petycja do Parlamentu Europejskiego
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014) Boniecka, Monika
  Artykuł ma na celu przybliżenie instytucji petycji. Została ona stworzona, aby umożliwić nawet pojedynczemu obywatelowi Unii Europejskiej, skargę na postępowanie organów administracji publicznej, które mogą być niezgodne z prawem unijnym. Możliwość złożenia petycji do Komisji Petycji przy PE dało Polakom wstąpienie do Unii Europejskiej w 2004 roku. W pierwszej części artykułu przedstawiony jest sposób rozpatrywania petycji, czyli kto, gdzie i w jaki sposób może petycje złożyć, jak i skąd zasięgnąć informacji o składanych petycjach. Kolejna część to sposób rozpatrywania petycji, gdzie zawarte są informacje odnośnie dopuszczalności petycji, a także jakie działania może wykonać Komisja Petycji w sprawie złożonej już petycji, czyli między innymi możliwość przekazania petycji odpowiedniej Komisji, wydania opinii czy przeprowadzenia wizytacji w danym kraju, gdzie mogło dojść do naruszenia prawa unijnego. Dalej artykuł przybliża sprawy polskie, które rozpatrywała Komisja – jedną z pierwszych, dotyczącą podatku akcyzowego na sprowadzane spoza terytorium auta, jak i jedną z najnowszych, dotyczącą planów budowy odkrywkowej kopalni na Dolnym Śląsku. Podsumowanie artykułu to zwieńczenie informacji w nim zawartych, a także możliwości które daje złożenie petycji do Parlamentu Europejskiego, jak i rozwojowy charakter tej instytucji, wskazując jednocześnie na potrzebę rozpowszechniania możliwości złożenia petycji wśród obywateli Unii Europejskiej.
 • Item
  Status prawny dziecka poczętego na tle jego prawa do ochrony życia i zdrowia, wynagradzania szkód doznanych przed urodzeniem oraz ochrony dóbr osobistych matki
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014) Banyk, Marta
  Rezultatem rozważań nad prawem rzymskim było skonstruowanie już w czasach antycznych fikcji prawnej, zgodnie z którą dziecko poczęte uważa się za narodzone, jeśli służy to jego korzyściom. Współcześnie przepisy prawne nie rozstrzygają wprost, kogo określamy mianem człowieka oraz, w jakim zakresie należy przyznać dziecku poczętemu podmiotowość i zdolność prawną. Taki stan prawny powoduje, że największy wkład w zdefiniowanie sytuacji prawnej nasciturusa ma doktryna oraz judykatura, co skutkuje różnorodnością stanowisk. W związku z powyższym, przedmiotem rozważań artykułu jest omówienie niezwykle doniosłych zagadnień dotyczących sytuacji prawnej dziecka poczętego, na którą składa się zdolność prawna, przyznana dziecku nienarodzonemu pod warunkiem zawieszającym, oraz podmiotowość prawna. W publikacji wskazano przepisy Konstytucji RP, k.c. i k.r.o., będące wyrazem ochrony interesu prawnego nasciturusa, oraz została omówiona ich analiza w orzecznictwie TK, SN i NSA. Dalsze rozważania prowadzone są na tle prawa dziecka poczętego do ochrony jego życia i zdrowia. Posiadanie uprawnień z sferze majątkowej w okresie prenatalnym oznacza, że skorzystanie z nich będzie uzależnione od zachowania wyżej wskazanych wartości. Jednym ze wspomnianych uprawnień jest prawo do wystąpienia z roszczeniem o naprawienie szkód doznanych przed urodzeniem, które będzie mogło być realizowane dopiero po porodzie. Zatem należy zadać zapytanie: w jakim zakresie należy chronić dziecko nienarodzone, tak by mogło skutecznie wykonywać przyznane mu prawa, jednocześnie respektując dobra osobiste matki? Artykuł zwraca uwagę na szczególne problemy związane ze sposobem rozstrzygnięcia przez ustawodawcę konfliktu między konstytucyjnie chronionymi wartościami – prawem do samostanowienia matki oraz życiem i zdrowiem nienarodzonego dziecka. W tym przedmiocie autorka nakreśliła również pewne postulaty de lege ferenda, które mogłyby stać się fundamentem do budowania skuteczniejszej ochrony dóbr dziecka.
 • Item
  Some Remarks on Canon Law and Evolutionary Psychology
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014) Alexandrowicz, Piotr
  Artykuł jest próbą analizy możliwości wykorzystania osiągnięć psychologii ewolucyjnej do argumentacji na rzecz rozwiązań stosowanych na gruncie prawa kanonicznego. Psychologia ewolucyjna jest stosunkowo młodą nauką, która zajmuje się badaniem natury człowieka i wyjaśnianiem jego zachowań, przyjmując jako założenie podstawowe hipotezę ewolucji. Współcześnie jest ona coraz częściej wykorzystywana do analizowania instytucji prawa świeckiego oraz do formułowania szczegółowych postulatów dotyczących rozstrzygnięć prawnych. Prawo kanoniczne jest zaś prawem Kościoła Rzymskokatolickiego, które przynależy do jego istoty i służy kształtowaniu relacji pomiędzy jego członkami. Wychodząc od przedstawienia źródeł prawa kanonicznego, artykuł wskazuje niezbędne warunki, jakie musiałaby spełnić psychologia ewolucyjna, aby jej osiągnięcia mogły znaleźć zastosowanie w argumentacji kanonistycznej w ograniczonym zakresie dotyczącym prawa natury.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego