Podmioty legitymowane do wniesienia powództwa o uchylenie wadliwej uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Entities authorized to bring an action for the annulment of a defective resolution of the general meeting of the company

Abstract

W artykule pt. „Podmioty legitymowane do wniesienia powództwa o uchylenie wadliwej uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej” autorzy podejmują się charakterystyki podmiotów, którym ustawodawca przyznał prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. Zagadnienie to wywołuje liczne problemy praktyczne w funkcjonowaniu spółek, co wynika z wielu ograniczeń, jakie kodeks spółek handlowych przewiduje w tym zakresie oraz dotkliwości sankcji związanej z wytoczeniem powództwa, o którym mowa w art. 249 i 422 k.s.h. Autorzy podejmują się rozstrzygnięcia tych problemów. Przede wszystkim omówiony zostaje sposób podjęcia uchwały o zaskarżeniu uchwały przez organ spółki oraz możliwość wytoczenia przedmiotowego powództwa przez poszczególnych jego członków. Niniejsze zagadnienie rozważone zostaje nie tylko w charakterze uprawnienia ale także obowiązku i odpowiedzialności piastunów spółki za działania lub zaniechania ze szkodą na rzecz spółki. Postawione zostaje także pytanie czy członek organu może zaskarżyć uchwałę, która odwołuje go z zajmowanego stanowiska. Ponadto, omówione zostają także poszczególne przypadki, w których legitymowanymi do wytoczenia powództwa z art. 249 i 422 k.s.h. są poszczególni wspólnicy (akcjonariusze) spółki oraz inne podmioty, którym uprawnienie to przysługuje z mocy przepisów szczególnych. Całość rozważań ściśle oscyluje wokół praktycznych problemów pojawiających się funkcjonowaniu spółki.
In the article under the title: “Entities authorized to bring an action for the annulment of a defective resolution of the general meeting of the company” the authors characterize the entities to whom the legislature has granted the right to bring an action for the annulment of the resolutions of the general meeting of the companies. This issue causes many practical problems in the functioning of companies which are the result of many restrictions stipulated in the commercial companies code, as well as the severity of penalties related to the claim provided in the art. 249 and 422 of the Commercial Companies Code. The authors try to solve these problems, among others, they present the way of adopting resolution on challenging a resolution by the company's body and the possibility of bringing an action by its particular members. The matter in question is discussed not only as a right but also as an obligation of the members of the company concerning the actions or nonfeasance being to the detriment of the company. The question is raised whether a board member can legally challenge a resolution dismissing him from the position held. Moreover, the authors present particular cases where the persons entitled to bring an action, pursuant to art. 249 and 422 of the Commercial Companies Code, are individual members (shareholders) of the company and other entities to whom such a right is granted on the basis of special regulations. All the discussed issues are considered in the view of practical problems arising in the functioning of a company.

Description

Sponsor

Keywords

uchylanie uchwał, annulment of the resolution, sprzeczność z normami pozaustawowymi, entities legitimize to wave a resolution, art. 250 k.s.h., art. 250 of Polish Commercial Code, art. 422 k.s.h., art. 422 of Polish Commercial Code

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2014, nr 4, s. 91-105

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego