Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego pacjenta, a możliwość jego ograniczenia w świetle artykułu 5 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Respect for patient's private and family life and the possibility of its limitation in the view of article 5 of the Act on the Patient Rights and the Ombudsman of the Patient Rights

Abstract

Artykuł porusza kwestię ochrony dobra osobistego jakim jest prywatność w kontekście hospitalizowanych pacjentów. Problematyka, której dotyczy, to prawo pacjenta do poszanowania jego życia prywatnego i rodzinnego, a brak jego respektowania w wyniku ograniczeń spowodowanych decyzją kierownika szpitala. Przedstawia obecną sytuację w całodobowych placówkach świadczących usługi lecznicze, jak również możliwości jakie ustawodawca udzielił ich kierownikom w zakresie ograniczenia prawa do prywatności pacjenta. Porusza również problem związany z egzekucją prawa do prywatności w sytuacji jego naruszenia.
The article discusses the issue of protecting personal interest, such as privacy, within the view of hospitalized patients. The focus of attention is a patient's right to his private and family life to be respected, and the lack of foregoing due to limitations caused by a decision of a head of a hospital. The current situation in 24-hour medical service centers is presented, as well as the possibilities which the legislator has given to their managers in terms of limiting the right of a patient to privacy. The problem of enforcement of the right to privacy in a situation of its infringement is also described.

Description

Sponsor

Keywords

prywatność, privacy, ograniczenie praw pacjentów, limitation of patients' rights, naruszenie praw pacjenta, violation of patients' rights

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2014, nr 4, s. 124-132

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego