Karnoprawny obowiązek naprawienia szkody a ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2011 r. III CZP 31/2011

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Criminal law obligation to redress the damage and third-party liability insurance of vehicle owners. Remarks in the view of the ruling of the Supreme Court of 13 July 2011, ref. III CZP 31/2011

Abstract

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest najpowszechniejszym ubezpieczeniem w Polsce. Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek pod karą pieniężna posiadać tego rodzaju polisę. Wypadki komunikacyjne często staja się początkiem nie tylko cywilnego procesu o odszkodowanie, ale też procesu karnego. Sąd karny może orzec o roszczeniach majątkowych wynikających z przestępstwa, między innymi poprzez nałożenie obowiązku naprawienia szkody. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania: czy ubezpieczony może się domagać od ubezpieczyciela zwrotu zapłaconego środka karnego? Czy może zobowiązać ubezpieczyciela do jego zapłaty? W jakiej relacji pozostają konstrukcje prawa cywilnego do przepisów karnych? Na podstawie orzecznictwa i wypowiedzi doktryny autorka analizuje funkcję i charakter karnoprawnego obowiązku naprawienia szkody.
Third-party liability insurance of vehicle owners is the most common insurance in Poland. Each owner of a motor vehicle is required to have this type of policy under the pain of fine. Traffic accidents often become not only the beginning of a civil lawsuit for damages, but also the criminal proceedings. The criminal court can rule on the financial claims being the result of a crime, inter alia, by imposing an obligation to redress the damage. The article is an attempt aiming at answering the questions: Can the insured person seek reimbursement from the insurer having paid the punitive measures? Can he make the insurer pay it? What is the relationship between the civil law and criminal law provisions? On the basis of judicature and doctrine, the author analyzes the function and the nature of a duty that originates in a criminal law to redress the damage.

Description

Sponsor

Keywords

ubezpieczenie OC, third-party liability insurance, OC komunikacyjne, car insurance, obowiązek naprawienia szkody, remedying damage, roszczenia majątkowe w prawie karnym, finanacial claims in criminal law

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2014, nr 4, s. 77-89

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego