Art. 191a, art. 200a, art. 200b Kodeksu karnego – analiza krytyczna i propozycje zmian

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Articles 191a, 200a and 200b of the Penal Code - critical analysis and proposals of amendments

Abstract

Artykuł opisuje problemy interpretacyjne powstające na tle wprowadzonych do Kodeksu karnego w czerwcu 2010 roku artykułów: 191a, 200a i 200b. Znamiona stypizowanych w tych przepisach typów czynów zabronionych są niejasne i niespójne z założeniami aksjologicznymi, które najpewniej towarzyszyły ustawodawcy podczas ich uchwalania (a zatem nie czynią zadość założeniu o racjonalności aksjologicznej prawodawcy, nie spełniają bowiem należycie swojej funkcji w systemie prawa karnego). Wszystkie spośród poddanych analizie przepisów powinny zostać znowelizowane tak, aby zaczęły należycie chronić te dobra, do których ochrony zostały one powołane w momencie ich wejścia w życie.
The article describes interpretation problems regarding the articles: 191a, 200a and 200b of the Polish Penal Code which became a part of this Code in June 2010. Characteristics of crimes stipulated in these provisions are vague and stand in contrary to axiological presuppositions which apparently legislator had in mind while implementing these types of crimes (as they do not satisfy the rule of axiological rationality of the legislator, and they do not function properly in penal law system). All analyzed regulations should be amended so that they could protect these goods which should have been protected from the beginning of their implementation.

Description

Sponsor

Keywords

grooming, grooming, pedofilia, pedophilia, wizerunek, image, nagość, nudity

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2014, nr 4, s. 147-161

Seria

ISBN

ISSN

2299-2774

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego