Petycja do Parlamentu Europejskiego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Petition to the European Parliament

Abstract

Artykuł ma na celu przybliżenie instytucji petycji. Została ona stworzona, aby umożliwić nawet pojedynczemu obywatelowi Unii Europejskiej, skargę na postępowanie organów administracji publicznej, które mogą być niezgodne z prawem unijnym. Możliwość złożenia petycji do Komisji Petycji przy PE dało Polakom wstąpienie do Unii Europejskiej w 2004 roku. W pierwszej części artykułu przedstawiony jest sposób rozpatrywania petycji, czyli kto, gdzie i w jaki sposób może petycje złożyć, jak i skąd zasięgnąć informacji o składanych petycjach. Kolejna część to sposób rozpatrywania petycji, gdzie zawarte są informacje odnośnie dopuszczalności petycji, a także jakie działania może wykonać Komisja Petycji w sprawie złożonej już petycji, czyli między innymi możliwość przekazania petycji odpowiedniej Komisji, wydania opinii czy przeprowadzenia wizytacji w danym kraju, gdzie mogło dojść do naruszenia prawa unijnego. Dalej artykuł przybliża sprawy polskie, które rozpatrywała Komisja – jedną z pierwszych, dotyczącą podatku akcyzowego na sprowadzane spoza terytorium auta, jak i jedną z najnowszych, dotyczącą planów budowy odkrywkowej kopalni na Dolnym Śląsku. Podsumowanie artykułu to zwieńczenie informacji w nim zawartych, a także możliwości które daje złożenie petycji do Parlamentu Europejskiego, jak i rozwojowy charakter tej instytucji, wskazując jednocześnie na potrzebę rozpowszechniania możliwości złożenia petycji wśród obywateli Unii Europejskiej.
Petition to the European Parliament aims to introduce the institution of the petition that was created to enable even a single citizen of the European Union to make a claim against the proceedings of public administration authorities, which may have been incompatible with the European law. The accession of Poland to the European Union in 2004 gave the Poles the possibility of petition to the Committee on Petitions of the European Parliament. In the first part, the article presents the way of handling the petitions, i.e. who, where and how can submit the petition, also how and where the citizens can receive information on the submitted petitions. Then, the article presents the manner of handling petitions, where the information regarding the admissibility of petitions can be found, as well as possible actions of the Committee on Petitions regarding the submitted petition, i.e. the possibility of submitting a petition to the appropriate Committee, issuing an opinion or organizing a fact-finding visit in a particular country where the breach of the EU law could have occurred, among others. Furthermore, the article describes some Polish cases handled by the Committee - one of the first - on the excise duty levied on cars imported from outside the territory, and one of the newest - on the construction plans of a strip mine in Lower Silesia. The summary is the presentation of information gathered in the article, and the possibilities arising from the submission of the petition to the European Parliament, as well as a progressive nature of this institution, while simultaneously indicating the necessity of promulgating among the EU citizens the possibilities of submitting the petition.

Description

Sponsor

Keywords

petycja, petition, Komisja Europejska, European Commission, Parlament Europejski, European Parliament, Unia Europejska, European Union

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2014, nr 4, s. 39-52

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego