Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11202
Title: Testament życia w świetle Europejskiej Konwencji Bioetycznej, a możliwość składania oświadczeń pro futuro w prawie polskim
Other Titles: Living will under the Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being and the possibility of giving pro futuro statements in the Polish law
Authors: Jachnik, Eliza
Keywords: testament życia
living will
terapia uporczywa
futile medical care
bioetyka
bioethics
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2014, nr 4, s. 133-145
Abstract: Artykuł dotyczy popularnego ostatnio w debacie publicznej tematu testamentu życia, czy oświadczeń pro futuro w ogóle. Pierwsza część artykułu opisuje krótko genezę podpisania Konwencji o ochronie praw człowieka i godności osoby ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny, powody oraz cele jej podpisania, a także jej specyfikę. Z drugiej części możemy dowiedzieć się czym jest testament życia, czy łączy się on z pojęciem eutanazji, co rozumiemy pod pojęciem terapii uporczywej, a także czym są oświadczenia pro futuro. Część trzecia przywołuje i poddaje analizie poszczególne artykuły omawianej konwencji, które dotyczą wprost oświadczeń pro futuro. Część czwarta poświęcona jest praktycznym problemom, które mogą powstać przy próbie prawnego unormowania zagadnienia testamentu życia.
This article applies to the popular - in public debates recently - topic of living wills or pro futuro statements in general. The first part of the article briefly describes the genesis of the Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regards to the Application of Biology and Medicine, the reasons and objectives of its signing, as well as specifics of the document. In the second part, we learn what the living will is, whether it connects with the concept of euthanasia, what is meant by futile medical care and what the pro futuro statements are. The third part recalls and analyses various articles of the discussed Convention, which relate directly to the pro futuro statements. The fourth part is devoted to the practical problems that may arise if attempts to regulate the legal issues regarding the living will are undertaken.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11202
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2014, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09_JACHNIK.pdf634.37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.