Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11222
Title: Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 grudnia 2012 roku o sygn. akt II FSK 709/11
Other Titles: Commentary to the judgment of the Supreme Administrative Court of 6 December 2012, ref. II FSK 709/11
Authors: Chorzępa, Marta
Keywords: opodatkowanie wynagrodzenia
taxation on salary
podatek
tax
przychód
revenues
kontrakt menedżerski
managerial contract
menedżer
manager
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2014, nr 4, s. 261-275
Abstract: W glosowaniu wyroku NSA z dnia 6 grudnia 2012 roku o sygn. II FSK 709/11 została podjęta kwestia zaliczenia do przychodów powierzenia osobom zatrudnionym na podstawie kontraktów menedżerskich narzędzi do wykonywania ich pracy, tj. samochodów służbowych, telefonów komórkowych i innych, co zdaniem sądu niezależnie od faktycznie występującego przysporzenia należy ująć określając kształt podstawy opodatkowania osoby zarządzającej spółką na podstawie art. 13 pkt 9 pdofiz. We wskazanym orzeczeniu, sąd nie wziął pod uwagę zastanego stanu faktycznego, z którego wynikało, iż menedżerowie poprzez przekazane narzędzia pracy, nie otrzymują żadnego przysporzenia, co wynikało z analizy stanu faktycznego i stanu prawnego. NSA również nie dokonał analizy podstawowego pojęcia jakim jest „nieodpłatne świadczenie” dlatego też dokonał błędnej wykładni przepisów. Wobec powyższego zasadna jest teza, iż nie można zgodzić się z wyrokiem NSA oraz jego niepełnym uzasadnieniem. Wskazać należy również na naruszenie Konstytucji RP, a w szczególności art. 2 i art. 217, co rodzi postulat doprecyzowania artykułów dotyczących pojęcia przychodu oraz przychodów powstających na podstawie kontraktu menedżerskiego.
In the presented judgment of the Supreme Administrative Court of 6 December 2012 ref. II FSK 709/11 the Court took into consideration the issue whether the income of management agents should include tools used in their work, i.e. company cars, mobile phones and others. The Court stresses that regardless of actual benefit, these tools should be included in the tax base for managers of the company on the basis on article 13 point 9 of PIT Act. In the indicated judgment, the Court did not take into account the factual circumstances and legal provisions applicable in the matter and failed to observe that managers do not receive any increment. The Supreme Administrative Court also did not analyze the fundamental term "fringe benefit" and therefore misinterpreted the law. Due to the above, it is not possible to agree with the judgment of the Supreme Administrative Court and its partial justification. Besides, one shall also notice a violation of the Polish Constitution, in particular article 2 and article 217, which raises the demand for clarification of definitions of income and income arising from managerial contracts.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11222
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2014, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_CHORZĘPA.pdf595.96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.