Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11237
Title: Human rights in Italy in the rulings of the Supreme Court, the Constitutional Court and Supranational Courts (Part I)
Other Titles: Prawa człowieka we Włoszech w Orzecznictwie Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunałów Ponadnarodowych (Część I)
Authors: Mezzetti, Luca
Keywords: prawa człowieka
Włochy
konstytucja
Trybunał Konstytucyjny
Sąd Najwyższy
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Studia Prawa Publicznego, 2013, Nr 4, s. 15-58
Description: Zgodnie z wielowarstwowym systemem ochrony praw człowieka włoski porządek konstytucyjny wyznacza zasady odnoszące się do ochrony praw i podstawowych wolności. Cała pierwsza części Konstytucji, ujęta w cztery rozdziały, poświęcona została uznaniu fundamentalnych zasad i zapewnieniu gwarancji praw politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych. System uznania praw i wolności został dodatkowo uzupełniony przez indywidualizację obowiązków obywateli, a także pozostałych członków społeczeństwa.Na mocy postanowień zawartych w tytule V części II Konstytucji regionalne i lo-kalne organy samorządowe zostały wyposażone w funkcje i kompetencje związane z ochroną praw człowieka. Nie bez znaczenia w zakresie ochrony tych praw pozostaje jurysprudencja Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. W drodze stałego dialogu z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz z Europejskim Trybu-nałem Praw Człowieka linia orzecznicza tych instytucji przyczyniła się znacząco do integracji i rozwoju praw pierwotnie uznanych w tekście Konstytucji. Czyniąc użytek z postanowień, które umożliwiają wprowadzenie do wewnątrzkrajowego porządku prawnego praw i wolności wyznaczonych w instrumentach międzynarodowych (art. 2 i 117 ust. 1 Konstytucji), Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy przyczyniły się do poszerzenia katalogu praw konstytucyjnych we Włoszech. Innymi słowy, sądy te skutecznie wykorzystały potencjał zawarty w oryginalnych postanowieniach Kon-stytucji, by na podstawie wolności zagwarantowanych przez społeczność między-narodową na gruncie prawa pozytywnego i orzecznictwa sądów ponadnarodowych inkorporować nowe prawa do włoskiego porządku konstytucyjnego.
URI: http://hdl.handle.net/10593/11237
ISBN: 978-83-232-2695-6
ISSN: 2300-3936
Appears in Collections:Studia Prawa Publicznego, 2013, Nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mezzetti_art.pdf358.99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.