Studia Prawa Publicznego

Studia Prawa Publicznego to czasopismo publikowane od 2013 roku w cyklu kwartalnym, którego celem jest przedstawianie procesów zmian i najnowszych tendencji w ustroju i funkcjonowaniu instytucji prawa publicznego. Kwartalnik stanowi forum naukowe zarówno dla teoretyków, jak i praktyków, dające możliwość prezentowania prac z zakresu teorii prawa publicznego, studiów i materiałów z badań, dokumentów międzynarodowych i UE, orzecznictwa trybunałów i sądów, w tym szczególnie sądów administracyjnych, oraz prac uwzględniających działalność podmiotów administrujących (administracji publicznej) i administrowanych (adresatów rozstrzygnięć organów administracji) w rozwiązywaniu problemów praktycznych. Kwartalnik zawiera także przegląd piśmiennictwa (krajowego i zagranicznego).

Studies in Public Law is a quarterly launched in 2013 with an aim to present the processes of changes as well as the most recent trends in the organisation and functioning of public law. The quarterly is a research forum for both theoreticians and practitioners, providing them with an opportunity to present works in the theory of public law, research studies and research materials, studies in international and EU documents, discussions and analysis of court judgments, particularly judicial decisions of administrative courts, as well as studies on the activity of administering bodies (public administration) and entities being administered (addressees of administrative decisions) with regard to their role in solving practical issues. The quarterly contains also reviews of Polish and foreign literature.

Redaktor naczelny: Prof. nadzw. dr hab. Krystyna Wojtczak
Kontakt: Redakcja czasopisma naukowego „Studia Prawa Publicznego”
Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji
Collegium Iuridicum Novum, budynek Dziekanatu, p. I, pok. 25
tel. + 48 61 829 3160
e-mail: spp@amu.edu.pl
strona www: http://spp.amu.edu.pl
Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Naukowe UAM
ISSN ISSN 2300-3936

Browse

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego