Studia Prawa Publicznego, 2014, Nr 3 (7)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 18 of 18
 • Item
  Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie prawa do ochrony zdrowia na przykładzie wybranych wystąpień generalnych w latach 2011–2013
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014) Klepacki, Kamil
  The Ombudsman’s activity in the scope of the right to health protection refl ects the modern concept of a Spokesman being a constitutional organ for the protection of human and civil rights and freedoms. The deliberations in this paper focus on the right to health protection and, in particular, the Ombudsman’s performance with regards the assurance of its proper exercise. A special attention is put on Ombudsman’s general presentations. His other competences are also mentioned. General presentations are manifestations of the Ombudsman’s special activity, and concern systemic problems that frequently result from multiplied individual complains regarding an identical problem. Thus they may contain opinions as well as requests demanding a certain manner of solving a problem, or requests for instituting disciplinary proceedings, for taking a legislative initiative, or issuing or amending existing legal acts. There are close to 60 000 applications and requests addressed to the Ombudsman yearly. The diversity of problems and the fast changing legal system have enforced the author of this paper to focus on selected issues only. Hence the emphasis on the Ombudsman’s general presentations in 2011–2013. Annual information provided by the Ombudsman was analysed in detail. Further, the information delivered at parliamentary meetings (to the Sejm and the Senate) as well as the source materials and the answers to questions posed after general presentations are analysed. As can be seen, the problems under Ombudsman’s consideration in the health protection area included assistance provided to the elderly and medical services available to detainees and children in police children’s rooms.
 • Item
  Administracyjne prawo karne – realna koncepcja czy złudna wizja?
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014) Szałkiewicz, Anna
  This paper deals with pecuniary penalties administered by public administration bodies, and their place in the existing legal system. Recently, a model of liability based on administrative sanctions has become widespread. Consequently, attempts have been undertaken to modify the principles governing the bearing of responsibility in order to arrive at a simplifi ed and immediate administrative procedure and a respective penalty. It is also expected to ease the workload currently suff ered by the judicial organs of justice. An exemption from the criminal responsibility regime of a given category should be accompanied by trial guarantees similar to those applicable under criminal law. However, in reality, the procedure of sanctioning actions undertaken by administrating bodies is far from perfect and leaves much room for discretionary decisions. Unclear criteria governing decisions on penalties as well as the absence of solutions permitting prescription, combined with a lack of clear guidelines of a procedure in the event of a concurrence of an administrative as well as a criminal responsibility, may in eff ect lead to a breach of constitutional standards. In this paper the legal nature of administrative pecuniary penalties is analysed and the main features diff erentiating this form of repression from punishments administered for petty crimes and crimes are discussed. The conclusions reached as a result of the performed analysis constituted the ground upon which an answer to the question whether administrative criminal law is really necessary as a separate branch of law was based. The proposed solutions are centred around the need to ensure cohesion and uniformity in the area of administering and enforcing pecuniary penalties in administrative proceedings. The formulated conclusions contain de lege ferenda a postulate to tie administrative pecuniary penalties to a specifi c type of responsibility, and to a model of a procedure that would protect an individual against the arbitrariness of authorities.
 • Item
  The reform of the State in France: disappointed ambitions of the regional and local authorities
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014) Guy, Siat
  Niezrównoważony poziom długu publicznego wymaga reform strukturalnych. W ich ramach reforma terytorialna wydaje się istotną częścią reformy państwa. Niemniej jednak pojawia się pytanie: Jak rozpocząć tak ogromny projekt, w czasie gdy decentralizacja jest, tak jak była, podstawą samorządności? Podział kompetencji między państwem a trzema stopniami władz regionalnych i lokalnych pociągnął za sobą liczne kompromisy polityczne, sformalizowane w wielu poprawkach, które usunęły wszelką jednolitość z projektów ustaw złożonych w parlamencie; wykonywanie zdecentralizowanych kompetencji terytorialnych staje się coraz trudniejsze z powodu niepokojąco rosnących ograniczeń budżetowych: równość terytoriów wymaga obecnie wachlarza środków ujednolicających i solidarności terytorialnej. Ta ostatnia ma jednak sens tylko wtedy, gdy jest co redystrybuować Czy ograniczenia budżetowe uzasadniają prawdziwy terytorialny „big bang”, czy może raczej go nakazują? Scalenie regionów postrzegane jest jako najważniejsza część nadchodzącej reformy terytorialnej, tak jakby większe regiony miały wystarczyć do uczynienia ich silniejszymi i lepiej prosperującymi. Ekonomia skali przyniesie skutki dopiero po wielu latach. Komisja Europejska oczekuje od Francji przeprowadzenia koniecznych reform strukturalnych i udowodnienia swojej wiarygodności w kontrolowaniu finansów publicznych. Obywatele natomiast oczekują od państwa oraz władz regionalnych i lokalnych szerszej oferty usług i większej ochrony, a jednocześnie niezwiększania presji podatkowej. Jedynie odzyskanie wzrostu ekonomicznego pozwoliłoby na zbliżenie oczekiwań, które są a priori diametralnie przeciwstawne.
 • Item
  Legal aspects of education quality assurance and its external evaluation in the higher education institutions of the Czech Republic. The role of the Accreditation Commission
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014) Kudrová, Veronika
  Artykuł zawiera analizę prawnych aspektów zapewnienia jakości kształcenia w szkołach wyższych na przykładzie modelu czeskiego, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowej roli, jaką w tym procesie odgrywa Komisja Akredytacyjna. Punktem wyjścia dla podjętych rozważań jest system szkolnictwa wyższego w Republice Czeskiej i jego autonomiczny charakter. W ramach analizy tego systemu autorka omawia kwestię zewnętrznej oceny jakości kształcenia, a następnie prezentuje podstawowe środki nadzoru, w które Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu wyposażył ustawodawca, tj. akredytację i zezwolenie (state approval). Zastosowanie tych środków jest możliwe na podstawie stanowiska przyjętego przez Komisję Akredytacyjną, której opinie, chociaż nie mają rangi decyzji administracyjnej, pozostają dla Ministerstwa wiążące. Następnie autorka przedstawia zakres kompetencji i zadań Ministerstwa i Komisji Akredytacyjnej oraz stosowane przez te podmioty procedury. W tym kontekście omówiono zagadnienie „latających profesorów” (fl ying professors) oraz prawną sytuację studentów realizujących programy tych kierunków studiów, wobec których akredytację cofnięto (lub która wygasła). Zasadnicza część artykułu dotyczy Komisji Akredytacyjnej. Wskazano tu pewne kwestie problematyczne związane z jej pozycją i składem – przede wszystkim ryzyko stronniczości i braku mechanizmu realnej kontroli stanowisk przyjmowanych przez Komisję. Podniesiono również problem braku zasobów ludzkich i finansowych niezbędnych do wypełnienia wymogów Komisji Akredytacyjnej. Wnioski sformułowane przez autorkę sugerują, że w świetle obecnego prawa o szkolnictwie wyższym i Kodeksu postępowania administracyjnego rozwiązanie zarysowanych problemów nie będzie możliwe w przypadku wprowadzenia do obowiązujących przepisów jedynie niewielkich zmian. System zapewnienia jakości kształcenia musi zostać znacząco zredefi niowany, a w ustawie o instytucjach szkolnictwa wyższego konieczne są niezbędne zmiany. W rzeczywistości prace nad ustawodawstwem na nowo określającym pozycję i skład Komisji Akredytacyjnej już się rozpoczęły. Istnieje jednak potencjalne ryzyko, że projekt ustawy, nawet jeżeli zostanie poddany pod głosowanie, spotka się z ponownym odrzuceniem ze względu na wrażliwość tej kwestii i obecną sytuację polityczną w Republice Czeskiej.
 • Item
  O stopniach naukowych i veniam legendi w II Rzeczypospolitej (Część I)
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014) Wojtczak, Krystyna
  Between 1919 and 1939, in so called interwar Poland, conferring academic degrees was the exclusive right of state universities and only those named in two laws on universities: one of 1920 and one of 1933. Those acts, however, neither regulated nor ordered the studying order, leaving the regulation of those matters to the Minister of Religious Denominations and Public Enlightenment, or the universities themselves, in statutes, which had nevertheless had to be endorsed by the same Minister. Universities conferred two types of academic degrees: a lower one of a licencjat (Bachelor), physician, or magister (Master) and a higher one, of a doctor. Both were conferred upon students of a given institution entitled to confer academic degrees. Exceptionally, a lower, and only a lower, degree could be granted to a student of another institution of higher education. This exception was allowed to facilitate obtainment of a lower degree by those who commenced studying for a degree at a university in still partitioned Poland, but were completing studies in an already independent Polish state. The main courses off ered by universities in the interwar Poland included: law, theology and medicine (medical studies, pharmacy, dentistry and veterinary studies), philosophy, agriculture, forestry and technical sciences. Not every licencjat degree though, would open the doors to continuous education leading to the completion of a university education with a doctor’s degree. The procedures of studying and preparing for a doctorate were strictly followed and specifi ed by the above mentioned minister, usually upon a request of the scientifi c council of a faculty of the university in question. This paper presents the solutions adopted in interwar Poland regarding the procedure leading to obtaining an academic degree, which are subsequently analysed and evaluated. At the same time it constitutes a good foundation for determining, upon its basis, whether and if, then to what extent, the currently binding law on higher education has drawn upon the models developed in the Second Republic of Poland 1919–1939, regarding higher education and academic degrees.
 • Item
  Konstytucyjne ujęcie prawa dostępu do informacji o działalności władz publicznych
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014) Banaszak, Bogusław
  The Constitution of the Republic of Poland contains a set of rights enabling acquisition of diff erent type information (article 51, 54, 61 and 74). This paper focuses on the right of access to public information provided for in Article 61 of the Constitution. The term public information covers each piece of information produced by public bodies and referring to those bodies, as well as each piece of information produced by other entities performing public functions (public offi ce holders) in the scope of their performance of public duties, management of municipal property or the property of the State Treasury, or referring thereto. Organs of public authority likewise public offi ce holders are obliged to provide access to public information. The concept of public authority includes the legislative, executive and judiciary powers as well as territorial self-government (local authorities) commonly considered as an executive power. Article 61 of the Constitution explicitly provides for the right of access to public information pertaining to the activities of public office holders. However, neither in the doctrine nor in judicial decisions, a uniform understanding of a public offi ce holder has been as yet achieved. Taking into account the decisions delivered by the Constitutional Court, however, it must be stated that the concept of a public offi cial is not identical with that of a public offi ce holder. The right of access to information on the activity of organs of public authorities and public offi ce holders (persons performing public functions) is a public subjective right of each citizen, but subject to certain limitations. These include the right to privacy. Yet, the constitutional protection of that right does not extend on the public activity of a person or on the scope of conduct and activities which are generally perceived as being personal or private, but are closely tied to the public activity of such person. Thus, in the event of a confl ict between the right to information and right to privacy, it becomes necessary to establish whether there exists a connection between the information to be made accessible with the performance of a given public function.
 • Item
  Studia Prawa Publicznego 3 (7) 2014 - spis treści
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego