Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/11271
Title: Małżeństwo Jadwigi Andegaweńskiej z Władysławem Jagiełłą w Rocznikach Jana Długosza
Authors: Osiński, Krzysztof
Keywords: Władysław Jagiełło
Jadwiga Andegaweńska
Jan Długosz
Roczniki
Annales
Issue Date: May-2014
Publisher: Mage.pl
Citation: Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 2, s. 38-48
Abstract: Artykuł porusza bardzo ważki problem, czyli stosunki między Jadwigą Andegaweńską a jej małżonkiem, Władysławem Jagiełłą. Co ciekawsze te stosunki zostały przedstawione na podstawie opinii kronikarza, który miał okazje kilka razy spotkać monarchę, gdy był młody i kształcił się w Nowym Korczynie. Roczniki Jana Długosza są tekstem bardzo trudnym w interpretacji, ponieważ zawierają bardzo obfity ładunek moralizatorski i zaopatrzony został przez autora w bardzo wiele subiektywnych ocen. Stąd wydaję się bardzo pożądane, aby opatrywać tekst Długosza aparatem krytycznym i dyskutować nad wartością przekazanych przez niego informacji, które często są jedynym źródłem na temat interesujących nas osób, czy też zdarzeń.
Article discusses a very weighty issue, namely relations between Jadwiga of Anjou and her husband, Wladyslaw Jagiello. More interestingly, these relations are presented on the basis of the chronicler, who have the opportunity to meet the monarch several times when he was young and was educated in New Korczyn. Annals of Jan Dlugosz text are very difficult in the interpretation, because they contain very heavy load moralistic and was provided by the author in a lot of subjective judgments. Thus seems to be highly desirable for providing text Dlugosz critical apparatus and discuss the value of his briefing, which are often the only source about the interesting people or events
URI: http://hdl.handle.net/10593/11271
ISSN: 2084-0403
Appears in Collections:Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osiński_Małżeństwo Jadwigi Andegaweńskiej z.pdf375.92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.