Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 2

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Zgoda inwestora na zawarcie umowy podwykonawczej. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2011 r. (III CSK 152/10)
  (Mage.pl, 2014-05) Marek, Tomasz
  Przedmiotem artykułu jest kwestia formy udzielenia przez inwestora zgody na zawarcie przez wykonawcę umowy z podwykonawcą. Publikacja stanowi glosę częściowo krytyczną wobec Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2011 r. (sygn. akt III CSK 152/10). W przedmiotowym orzeczeniu Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, iż na gruncie art. 6471 § 2 k.c. inwestor może udzielić zgody na zawarcie umowy podwykonawczej nie tylko w sposób wyraźny lub milczący (art. 6471 § 2 zdanie drugie), lecz także w sposób dorozumiany (stosownie do treści art. 60 k.c.) W takim przypadku, SN uważa, że wyrażenie zgody przez inwestora nie jest uzależnione od wcześniejszego przekazania mu umowy podwykonawczej wraz z dokumentacją. Autor wskazuje na szereg argumentów, które przemawiają przeciwko dopuszczeniu na gruncie art. 6471 k.c. możliwości wyrażenie zgody w sposób dorozumiany. W artykule podjęto również próbę wskazania na zastrzeżenia, jakie (w przypadku ewentualnej akceptacji poglądu o dopuszczalności „zgody dorozumianej”) należy poczynić wobec tezy, o braku konieczności otrzymania przez inwestora stosownej umowy wraz z dokumentacją.
 • Item
  Zarys organizacji i działalności Polskiej Straży Granicznej w latach 1928–1939
  (Mage.pl, 2014-05) Sperka, Zbigniew
  Autor artykułu przedstawia Polską Straż Graniczną II Rzeczypospolitej Polskiej od momentu jej utworzenia w 1928 r. do końca jej istnienia we wrześniu 1939 r. Pierwsza cześć tekstu przedstawia genezę i proces powstawania straży. W dalszej części artykułu została opisana struktura, a także obowiązki i zadania jakie nałożono na tę formację i wiążące się z tym problemy. Dodatkowo w treści pracy, zaprezentowano problematykę współpracy straży z wywiadem wojskowym. W ostatniej części tekstu zamieszczono informacje na temat udziału Straży Granicznej w systemie obronnym państwa i jej uczestnictwo w trakcie w kampanii wrześniowej.
 • Item
  Status prawny wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
  (Mage.pl, 2014-05) Sadowska, Justyna
  Artykuł omawia problematykę statusu prawnego wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. W pierwszej kolejności zostały omówione zagadnienia mające decydujący wpływ na określenie statusu prawnego wojewódzkich komisji, a zatem charakter spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu przed tymi komisjami oraz charakter prawny postępowania prowadzonego przez te komisje. Dalsze rozważania dotyczą problemu, czy wojewódzkie komisje są organami sądowymi. Ostatecznie zaś autorka dochodzi do wniosku, że wojewódzkie komisje spełniają przesłanki uznania za organy quasi-sądowe.
 • Item
  Rejestracja stanu cywilnego w dorobku judykatury - zagadnienia wybrane
  (Mage.pl, 2014-05) Sadowska, Justyna; Sadowska, Beata
  Artykuł przedstawia wybrane problemy rejestracji stanu cywilnego. Oscyluje on wokół tematyki dotyczącej aktu urodzenia, aktu zgonu oraz zmiany płci i jej wpływu na zmiany w zakresie rejestracji stanu cywilnego. Rozważania oparte zostały na dorobku judykatury i doktryny. Artykuł dotyczy danych wpisywanych do aktu urodzenia i zgonu, a także trybu ich zmiany; kierownika urzędu stanu cywilnego jako podmiotu zajmującego się rejestracją stanu cywilnego; zmiany płci – odnosząc się do rozważań dokonywanych na gruncie prawa medycznego, a także konsekwencji jakie zmiana ta wywołuje w prawie administracyjnym – przede wszystkim w akcie urodzenia.
 • Item
  Środowisko literackie w okresie stanu wojennego
  (Mage.pl, 2014-05) Ruciński, Adam
  Po 13 grudnia 1981 r. nastąpił w środowisku literackim podział, na poetów skupionych wokół opozycyjnej działalności i na współpracujących z władzą literatów.W miejsce rozwiązanej organizacji powołano w 1983 r. nową organizację przejmującą nazwę zawieszonego ZLP. Prezesem związku została Halina Auderska. Nowe stowarzyszenie zostało tym samym podporządkowane kierownictwu PZPR.
 • Item
  Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych a wartość utraconych dochodów podatkowych
  (Mage.pl, 2014-05) Palczewska, Olga
  Celem artykułu jest określenie wpływu ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych na obniżenie dochodów podatkowych budżetu państwa w latach 2010–2012. W artykule najpierw przedstawiono cele stosowania ulg podatkowych oraz omówiono je w kontekście przestrzegania zasad podatkowych. Następnie na podstawie literatury krajowej oraz raportów Ministerstwa Finansów zbadano wpływ ulg odliczanych od dochodu oraz ulg odliczanych od podatku na zmniejszenie dochodów podatkowych. Wykazano, że w analizowanym okresie wartość utraconych dochodów podatkowych wynikających z zastosowania ulg odliczanych od podatku była wyższa niż ulg odliczanych od dochodu i wyniosła 149,1 mld złotych, podczas gdy ulg odliczanych od dochodu – 34,2 mld złotych. Stwierdzono, że w latach 2010–2012 relacja utraconych wpływów z tytułu zastosowania ulg podatkowych do dochodów podatkowych wyniosła 25,7%.
 • Item
  Małżeństwo Jadwigi Andegaweńskiej z Władysławem Jagiełłą w Rocznikach Jana Długosza
  (Mage.pl, 2014-05) Osiński, Krzysztof
  Artykuł porusza bardzo ważki problem, czyli stosunki między Jadwigą Andegaweńską a jej małżonkiem, Władysławem Jagiełłą. Co ciekawsze te stosunki zostały przedstawione na podstawie opinii kronikarza, który miał okazje kilka razy spotkać monarchę, gdy był młody i kształcił się w Nowym Korczynie. Roczniki Jana Długosza są tekstem bardzo trudnym w interpretacji, ponieważ zawierają bardzo obfity ładunek moralizatorski i zaopatrzony został przez autora w bardzo wiele subiektywnych ocen. Stąd wydaję się bardzo pożądane, aby opatrywać tekst Długosza aparatem krytycznym i dyskutować nad wartością przekazanych przez niego informacji, które często są jedynym źródłem na temat interesujących nas osób, czy też zdarzeń.
 • Item
  Niepsychotyczne zaburzenia psychiczne wśród recydywistów penitencjarnych
  (Mage.pl, 2014-05) Łuczak, Klaudia
  Informacje zawarte w artykule pochodzą z własnych badań przeprowadzanych na oddziale terapeutycznym w Zakładzie Karnym we Wronkach. Tekst stanowi próbę wyjaśnienia, czy czyn karalny popełniony przez recydywistę wynika z posiadanych przez niego zaburzeń oraz czy dane zaburzenie osobowości może determinować typ popełnianych przestępstw. Artykuł wzbogacony został o zestawienie w/w wyników badań oraz o ich interpretacje. Informacje zawarte w artykule pochodzą z własnych badań przeprowadzanych na oddziale terapeutycznym w Zakładzie Karnym we Wronkach. Tekst stanowi próbę wyjaśnienia, czy czyn karalny popełniony przez recydywistę wynika z posiadanych przez niego zaburzeń oraz czy dane zaburzenie osobowości może determinować typ popełnianych przestępstw. Artykuł wzbogacony został o zestawienie w/w wyników badań oraz o ich interpretacje. Informacje zawarte w artykule pochodzą z własnych badań przeprowadzanych na oddziale terapeutycznym w Zakładzie Karnym we Wronkach. Tekst stanowi próbę wyjaśnienia, czy czyn karalny popełniony przez recydywistę wynika z posiadanych przez niego zaburzeń oraz czy dane zaburzenie osobowości może determinować typ popełnianych przestępstw. Artykuł wzbogacony został o zestawienie w/w wyników badań oraz o ich interpretacje.
 • Item
  Problematyka obowiązku dokonania przez upadłego korekty odliczonego podatku VAT
  (Mage.pl, 2014-05) Kondej, Mikołaj
  Artykuł omawia możliwość zastosowania przepisów o tzw. uldze na złe długi w podatku od towarów i usług w sytuacji upadłości dłużnika. W publikacji zarysowano istniejący w orzecznictwie sądów administracyjnych spór dotyczący konieczności dokonywania przez syndyka masy upadłości korekty odliczonego podatku VAT w przypadku jeżeli przewidziany przepisami termin dla dokonania korekty przypada już po momencie ogłoszenia upadłości. Autor w artykule omawia kluczowe argumenty przemawiając za i przeciw nałożeniu na syndyka obowiązku korekty. Po ich przeanalizowaniu zajmuje on stanowisko, że na gruncie obowiązujących przepisów na syndyku masy upadłości nie ciąży obowiązek korekty podatku odliczonego w odniesieniu do transakcji, które wystąpiły przed ogłoszeniem upadłości.
 • Item
  Skuteczne działanie słowami - perspektywa prakseologiczna
  (Mage.pl, 2014-05) Karaś, Mateusz
  Celem tego artykułu jest przedstawienie zagadnień z filozofii języka w kontekście prakseologicznym. Skuteczne działanie może dotyczyć również użycia słów. Tą perspektywę prezentowało wielu filozofów języka jak W. Wittgenstein, J. Austin albo P. Grice. Poglądy tych trzech filozofów zostaną zestawione z polską myślą prakseologiczną prezentowaną przez T. Kotarbińskiego i W. Gasparskiego. Pozwoli to na zaadaptowanie terminów prakseologicznych do filozofii języka oraz na wzbogacenie tej pierwszej o aspekt działania słowami.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego